Now showing items 1-20 of 332

 • Souběh fotonických služeb v optickém vlákně 

  Látal, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým optickým vláknem. V práci je rozebrána problematika společného přenosu více fotonických služeb jedním optickým vláknem při ...
 • Datová kontinuita v projektování 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá zavadením datové kontinuity do projektování. Tato datová kontinuita je zavedena za účelem kopírování filozofie Průmyslu 4.0 již v rané projekční fázi projektu. V práci je rozebrán konstrukční návrh ...
 • Kybernetické prostředí pro systémy typu ICS/SCADA 

  Váňa, Martin
  Tato práce se věnuje problematice kybernetického prostředí pro systémy typu ICS/SCADA. První, kratší část je zaměřena na obecné představení ICS/SCADA systémů a~jejich fungování. Je zde rozebrán jejich komunikační model a ...
 • Síťový tester 

  Haško, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho ...
 • Segmentace obrazu nevyvážených dat pomocí umělé inteligence 

  Polách, Michal
  Tato práce se zaměřuje na problematiku segmentace nevyvážených dat pomocí uměléinteligence. V práci jsou prozkoumány známé metody pro vypořádání se s nevyváženýmidaty, z nichž jsou vybrány vhodné metody, a ty jsou aplikovány ...
 • Výpočty v Cloudu 

  Bräuer, Jonáš
  Bezpečnost a zachování důvěrnosti dat uložených s využitím veřejných cloudových služeb je dnes velmi aktuální téma. V této práci se, na rozdíl od tradičního šifrování, zabýváme možností využití dělení dat k zabezpečení ...
 • Softwarový kontrolér Wi-Fi přístupových bodů se systémem OpenWrt 

  Jašíček, Petr
  Cílem práce bylo vytvoření webové aplikace určené pro centralizovanou správu a konfiguraci bezdrátových sítí na přístupových bodech běžících na distribuci OpenWrt. Čtenář je v úvodu seznámen s obecnou problematikou ...
 • Software pro manuální ostření kamery s rozlišením 4K 

  Sláma, Adam
  Práce obsahuje analýzu v současné době používaných metod, jejichž cílem je určit míru ostrosti obrazu. Tato analýza se použila pro vytvoření programu, který vyhodnocuje míru ostrosti obrazu v procentuální míře a pracuje v ...
 • Senzor na bázi optovláknového interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Diplomová práce se zabývá porovnáním couplerů 2x2 a 3x3. Dále je zde probrána problematika otovláknového Michelsonova interferometru a jeho využití jako senzoru. Tento senzor je schopný detekovat velmi kvalitně vibrace. ...
 • Analýza ransomwaru GlobeImposter 

  Procházka, Ivo
  Cílem této diplomové práce je analýza vzorku ransomwaru GlobeImposter získaného z~napadeného zařízení. Teoretická část práce se zabývá rozdělením škodlivého kódu a~typů ransomwaru podle funkce a~popisem práce se šifrovacími ...
 • Využití technologie Blazor s frameworkem DotVVM 

  Švikruha, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií Blazor a WebAssembly s frameworkom DotVVM. Práca obsahuje fundamentálne informácie a teoretický rozbor webových tech- nológií a princípov. Tieto technológie sú prerekurzormi ...
 • Implementace problému směrování vozidel pomocí algoritmu mravenčích kolonií a částicových rojů 

  Hanek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá meta-heuristickými algoritmy a jejich schopností řešit složité optimalizační problémy v polynomiálním čase. V práci jsou popsány různé druhy meta-heuristických algoritmů jako například genetické ...
 • Tester akumulátorů s modulem ESP32 

  Dresler, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním modulu ESP32. Tento modul komunikuje s vybíjecím obvodem, jenž umožňuje otestovat vlastnosti akumulátorů. Pomocí senzorů napětí a proudu lze akumulátor ...
 • Modelování a simulace PLC komunikace pro chytré měření s využitím Network Simulator-3 

  Petrůj, Jakub
  Diplomová práce se zaobírá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení s využitím NS-3. V úvodní části práce jsou shrnuty základní informace o PLC technologii, distribučních sítích a širokopásmových ...
 • Analýza vehicular ad hoc sítě 

  Varmus, Pavol
  Cieľom tejto diplomovej práce je preštudovať problematiku sietí VANET (Vehicular ad hoc network), teoreticky popísať a definovať jednotlivé vlastnosti tejto siete a následne z nej pripraviť podklady pre praktickú časť. V ...
 • Implementace komunikačního scénáře využívajícího Data distribution service a hodnocení bezpečnosti 

  Frollo, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na problematiku middleware vrstvy v distribuovaných systémoch. Uvádza typicky používané komunikačné protokoly a štandardy, ktoré na tejto vrstve pracujú. Jej užšie zameranie je z hľadiska ...
 • Prioritní paketové fronty v FPGA 

  Németh, František
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia paketových front a následným návrhom v jazyku VHDL pre možnosť nasadenia vo vysokorýchlostných paketových sietiach. V teoretickej časti práce sú podrobnejšie rozobraté ...
 • Kvantitativní analýza schémat zálohování dat 

  Süss, Ivo
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit program pro kvantitativní analýzu schémat zálohování dat a s jeho pomocí zjistit a analyzovat vlastnosti běžně používaných schémat pro různá zatížení. Na základě získaných výsledků ...
 • Generátor klientů pro Language Server Protocol 

  Jelínek, Dominik
  Diplomová práce se zabývá protokolem Microsoft Language Server Protocol. V teoretické části práce je popsána architektura a vlastnosti protokolu, popis implementace protokolu LSP uvnitř vývojových prostředí Eclipse a VS ...
 • Návrh IoT zařízení komunikujícího pomocí standardu NB-IoT 

  Vörös, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nízkopríkonového IoT zariadenia komunikujúceho pomocou štandardu NB-IoT. V teoretickej časti práce sú opísané princípy a možnosti komunikácie v IoT sieťach Sigfox, LoRa a NB-IoT, tiež ...