Now showing items 1-20 of 347

 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Kotková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu nejmenované banky a navržením doporučení pro jeho zlepšení. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a poznatků souvisejících nejen s ...
 • Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty 

  Placr, Adam
  Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí ...
 • Účetní a daňové aspekty fúze podniků 

  Kováříčková, Jana
  Předmětem diplomové práce „Účetní a daňové aspekty fúze podniků“ je analýza účetních a daňových dopadů na fúzi podniků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska spojená s Projektem fúze a celým procesem ...
 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví 

  Košian, Filip
  Témou tejto diplomovej práce je posúdiť a zhodnotiť vznik finančného synergického efektu u spoločnosti pôsobiacich na území Českej republiky v oblasti národného hospodárstva – doprava a skladovanie. Pre posúdenie synergického ...
 • Komunikační mix vybraného podniku 

  Solarová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu vybrané společnosti. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část specifikuje základní principy marketingu, a to zejména komunikační mix. V ...
 • Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výšku položek v povinných účetních výkazech vybrané soukromoprávní korporace 

  Vlachová, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu účtování leasingových závazků podle standardu IAS 17 a podle nového standardu IFRS 16 Leasingy ve společnosti Atlas Copco Services, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Gerlichová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Umlaufová, Pavla
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na posouzení informačního systému firmy Atlas Copco a návrh změn. Součástí mé práce je také vyhodnocení současného stavu úrovně IS ve firmě a návrhy na zlepšení dílčích částí a vybraných procesů.
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn 

  Bureš, Josef
  Předkládaná diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část práce popisuje základní pojmy a poznatky dané problematiky. V rámci analytické části práce byla provedena analýza ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrh na její zlepšení 

  Černá, Petra
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Lékárna s. r. o. Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Dále je proveden Kralickův Quick test. Výsledkem práce je stanovení návrhů ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti 

  Chrástová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá flexibilními a inovativními formami zaměstnání a forem spolupráce ve vybrané společnosti. Flexibilita nabývá stále důležitějšího významu, jelikož zaměstnanci a spolupracovníci jsou čím dál ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Nejedlý, Lukáš
  Tématem této diplomové práce je návrh komunikačního mixu společnosti Cukrárna Tarta Yavas, s.r.o. Po úvodu, který vymezuje cíle, metody a postupy zpracování práce následuje teoretická část práce zabývající se klíčovými ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Malásková, Dominika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro společnost Raab Computer, s.r.o. Informační systém se bude zabývat správou zakázek pro oddělení slaboproudých elektromontáží. Nejprve se zaměřím na teoretická ...
 • Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Rehbergerová, Alice
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců a fluktuace ve výrobní sféře. Teoretická práce obsahuje literární rešerži daných témat, která jsou nezbytná pro vypracování praktické části diplomové práce. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barnet, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhem změn. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, které jsou v diplomové práci použity. ...
 • Dopad změny metody konsolidace na ekonomickou situaci koncernu 

  Borůvková, Petra
  Téma diplomové práce je zaměřeno na sestavení nové konsolidované účetní závěrky vybrané společnosti po odprodeji vlastnického podílu dceřiné společnosti a následné zhodnocení ekonomického celku před změnou a po změně. Práce ...
 • Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple 

  Šuľan, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na finančnú analýzu vybranej spoločnosti. Na základe analýzy pomerových finančných ukazovateľov, časových radov, regresnej analýzy a s využitím systému Maple je hodnotená minulá a súčasná ...