Now showing items 1-20 of 347

 • Analýza a návrh informačního systému pro autoservisy a zákazníky 

  Činčár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro autoservisy a jejich zákazníky, který slouží pro evidenci objednávek, vozidel a servisních záznamů. Práce je rozdělená na tři hlavní části. První část popisuje ...
 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Polická, Radka
  Diplomová práce analyzuje podnik podle vybraných ekonomických metod. V teoretické části jsou objasněny jednotlivé metody. Zejména metoda PESTEL, Porterův model pěti hybných sil, model 7S firmy McKinsey a Kralickův Quick ...
 • Analýza, návrh a tvorba správcovského informačního systému 

  Dobrovodský, Matúš
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu, návrh a tvorbu informačného systému vytvoreného pre administrátorov. Pomocou informačného systému bude možné spravovať všetky webové aplikácie spoločnosti z centrálneho miesta.
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Homola, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci ...
 • Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí 

  Pochlopeňová, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy analýzy rizika pre hodnotenie vplyvov podnikateľského subjektu na životné prostredie. V úvode teoretickej časti je uskutočnené vstupné preskúmanie životného prostredia zamerané ...
 • Aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu 

  Vencel, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh, tvorbu a zavedení desktopové aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu ASK Blansko. Analyzuje současný stav procesů v oddíle a srovnává je s novodobou praxí. Obsahuje popis veškerých ...
 • Automatizace procesu v oblasti řízení dokumentů 

  Maco, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na implementaci systému v oblasti řízení dokumentů ve vybrané společnosti. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu společnosti. Závěrečná část zahrnuje již ...
 • Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS 

  Čontošová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom opatrení na zamedzenie účtovných podvodov pre jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa IFRS. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby medzinárodnej ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Kolajová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a stručný popis ...
 • Daňové aspekty převodních cen 

  Gottvaldová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu ...
 • Diverzifikace portfolia nemovitostního podílového fondu 

  Coufal, Marek
  Diplomová práce se zabývá složením portfolia nemovitostního fondu a doporučením možných změn. Fond je složen z nemovitostí na území České republiky. Skladba portfolia nemovitostí je volena na základě vyhodnocení výnosnosti ...
 • Dopad změny metody konsolidace na ekonomickou situaci koncernu 

  Borůvková, Petra
  Téma diplomové práce je zaměřeno na sestavení nové konsolidované účetní závěrky vybrané společnosti po odprodeji vlastnického podílu dceřiné společnosti a následné zhodnocení ekonomického celku před změnou a po změně. Práce ...
 • Dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob 

  Kokoliová, Eva
  Diplomová práce se zabývá dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob. Cílem práce je popsat a zhodnotit současný právní stav, změny vnesené do oblasti daňové uznatelnosti úroků prostřednictvím akčních ...
 • Dopady rozhodnutí vlády o zásahu do cenové tvorby jízdného v rámci osobní železniční dopravy, komparace ČR a SR 

  Lofaj, Jakub
  Diplomová práca porovnáva vybrané dopravné politiky Českej republiky a Slovenskej republiky v rámci trhu osobnej železničnej dopravy. V práci sú identifikované a analyzované špecifické ekonomické aj neekonomické dopady ...
 • Ekonometrický model cen bytů v Brně 

  Ondroušek, Jakub
  Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána ...
 • Environmentální řízení podniku 

  Dokulilová, Šárka
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení environmentálního systému ve vybrané společnosti. Specifikuje teoretické požadavky týkající se systému environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Obsahuje zavedený systém ...
 • Expanze podniku na zahraniční trh 

  Nguyen, Viet Hung
  Diplomová práce se zaměřuje na formulování podnikatelského záměru na rozvoj společnosti Jonckers Translation & Engineering, s.r.o., která by chtěla otevřít novou pobočku v Ekvádoru. Rozhodl jsem se vytvořit návrh na tento ...