Show simple item record

Design of the hydraulic circuit of the ASC 110 vibratory roller drive

dc.contributor.advisorKlas, Romancs
dc.contributor.authorNovák, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:00:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:00:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁK, M. Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117227cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175485
dc.description.abstractPráce předkládá návrh nového konceptu hydraulického okruhu pojezdu tahačového vibračního válce ASC 110. Jako hlavní parametr pro návrh hydraulického okruhu byla zvolena maximální teoretická stoupavost stroje. Po zvolení nové koncepce hydraulického okruhu pojezdu byly zvoleny vhodné hydraulické komponenty. Pro dostatečný návrh hydraulického okruhu byly vypočítány délkové a místní ztráty pro dvě různé rychlosti stroje. Hydraulické ztráty byly vypočítány i pro použití stroje v různých klimatických podmínkách. Byl navržen i nový koncept chlazení stroje a modelovány křivky ohřevu a chladnutí hydraulického okruhu. Pro účely porovnání stoupavosti a energetické bilance nově navrhnuté koncepce pojezdu oproti stávajícímu řešení, které je v současné době v sériové výrobě, byly oba stroje osazeny měřicími místy. Na obou strojích byly v jednotlivých větvích hydraulického okruhu měřeny např.: tlak, průtok a teplota a jiné. Z časových závislostí předem zmíněných parametrů bylo možné určit energetickou úspornost nově navrhnuté koncepce. Pro posouzení maximální možné stoupavosti byl měřen časový průběh sklonu svahu na kterém se stroj nacházel. Při porovnání obou řešení bylo zjištěno, že řešení se dvěma okruhy má výrazně lepší trakční vlastnosti při náročných aplikacích stroje, zejména pak při jízdě do kopce a z kopce. Tato koncepce má také vliv na menší spotřebu paliva a klade menší nároky na chladič hydraulického oleje vzhledem k jeho energetickým poměrům.cs
dc.description.abstractThis thesis presents a proposal of newly designed concept for travel hydraulic circuit of vibratory single drum roller ASC 110. The maximum machine gradeability was chosen as the main parameter for hydraulic circuit proposal. After selecting the new hydraulic travel concept, suitable hydraulic components have been selected. Length and local losses for two different machine speeds were calculated for sufficient hydraulic circuit design. Hydraulic losses have also been calculated for use in different climatic conditions. A new machine cooling concept has also been proposed. Heating and cooling curves of hydraulic circuit were calculated. For the purpose of comparing gradeability and energy balance of the newly designed travel concept compared to the existing one currently in mass production, both machines were fitted with measuring points. On both machines were measured for example, pressure, flow and temperature in each hydraulic circuit branch and others. From the time dependencies of the above-mentioned parameters it was possible to determine the energy efficiency of the newly designed concept. To assess the maximum gradeability, the slope of the hill was measured. Comparing the two machines, it has been found that the two hydraulic circuit solution has significantly improved traction properties in demanding machine applications, especially when driving uphill and downhill. This concept also affects less fuel consumption and places less demand on the hydraulic oil cooler due to its energy efficiency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttahačový váleccs
dc.subjectvibrační váleccs
dc.subjectASC 110cs
dc.subjecttekutinové mechanismycs
dc.subjectvysokotlaká hydraulikacs
dc.subjectsvahová dostupnostcs
dc.subjectkontrola trakcecs
dc.subjectdiagnostika hydraulického okruhucs
dc.subjectsingle drum rolleren
dc.subjectvibratory rolleren
dc.subjectASC 110en
dc.subjectfluid mechanicsen
dc.subjecthydraulicsen
dc.subjectgradeabilityen
dc.subjecttraction controlen
dc.subjecthydraulic circuit diagnosticsen
dc.titleNávrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110cs
dc.title.alternativeDesign of the hydraulic circuit of the ASC 110 vibratory roller driveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-10-12:47:47cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117227en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:26:41en
sync.item.modts2020.03.31 21:35:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRada, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeRada, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) RNDr. Milan Sedlář, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s diplomovou prací na téma Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110. Nejprve ozřejmil pojem vibračního válce a systémy dostupné na trhu včetně jejich předností. Zaměřil se především na základní typy okruhů a na jejich vlastnosti. Představil základní rovnice užité k řešení stoupavosti vibračního válce. Popsal hlavní body experimentu a pozici odběrných míst z hlediska chodu stroje. Na základě dotazů oponenta vysvětlil způsob dělení mezi dva uzavřené okruhy. Dále popsal činnost vyplachovacího ventilu a ozřejmil jeho funkci. V posledním dotazu oponenta popsal základní rozdíl mezi přímo a nepřímo řízeným pojistným ventilem. Komisí byl dále dotazován na finanční výhodnost nového návrhu stroje a hydraulického okruhu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record