Now showing items 1-20 of 105

 • Analýza vlivu zateplení na obvyklou cenu rodinného domu ve vybrané lokalitě 

  Bulíček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení rodinného domu na náklady spojené s vytápěním a vlivem na cenu obvyklou rodinného domu. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní pojmy o teple, tématika energetické ...
 • Automated Valuation Models (AVMs) a jejich využití 

  Šmardová, Eva
  Předpovědi tržních hodnot nemovitostí jsou důležité nejen pro investiční rozhodnutí a řízení rizik bankovních institucí, developerských společností a v neposlední řadě také domácností. Zvýšený přístup k údajům na trhu s ...
 • Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno-venkov 

  Kopr, Radim
  V diplomové práci „Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno–venkov” bude deset totožných rodinných domů oceněno nejprve na základě nabídkových, bez přihlédnutí k cenám realizovaným, ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Ryšavá, Kristína
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontroly situácie za vozidlom, v teoretickej časti rozoberá nepriamy výhľad z vozidla, reakčnú dobu a možnosti jej merania, a možnosti merania pohybov očí pomocou eyetrackerov. Druhá ...
 • Vnímání řidiče v různých podmínkách 

  Seriš, Jozef
  Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vnímania dopravných značiek a reklamných plôch v dvoch rôznych podmienkach deň a noc so zameraním na vizuálne rozptýlenie vodiča. Úvodná časť sa zaoberá analýzou súčasného ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi 

  Nešpor, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí. Úvodní část je věnována přiblížení pojmů souvisejících s oceňováním a pojišťovnictvím. Další část je věnována ...
 • Kontrola situace za vozidlem 

  Jánošík, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem v denní době. V První části práce jsou shrnuty poznatky o řidičích, jejich reakční době a odezvě vozidla, konstrukčních prvků vozidel určených pro kontrolu ...
 • Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku 

  Kučera, Vlastimil
  Diplomová práce slouží k porovnání oceňovacích procesů, které se používají v ČR a USA. Přináší informace o znalecké činnosti v ČR a USA a současných předpisech. Popisuje jednotlivé oceňovací procesy a také definice důležitých ...
 • Vývoj metod oceňování lesa v podmínkách ČR 

  Absolonová, Jana
  Cílem této práce bylo definovat problematiku určování zjištěné a obvyklé ceny lesa v podmínkách České republiky. V práci je popsán vývoj metod určování ceny lesa v historii od roku 1897. Dále se práce zabývá současným ...
 • Vnímání rychlosti vozidla 

  Kamasová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních zkoušek. Pocitová rychlost vozidla ...
 • Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě 

  Koudelková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá hodnotou nemovité kulturní památky při rozdílných účelech užití. Za pomoci analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti (HABU) jsou zkoumány jednotlivé návrhy využití objektu. Teoretická ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi 

  Nešpor, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí. Úvodní část je věnována přiblížení pojmů souvisejících s oceňováním a pojišťovnictvím. Další část je věnována ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a Starém Městě 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá vlivy působícími na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. V úvodu práce jsou popsány teoretické základy jako terminologie, stručný přehled metod ocenění stavebních pozemků a vlivy ...
 • Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy 

  Kopečková, Martina
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přesnosti metod využitých pro ocenění rozestavěné stavby mateřské školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy používané v diplomové práci a související s daným tématem. ...
 • Využití metody fotogrammetrie při pasportizaci památkové budovy 

  Ondová, Natálie
  Tato práce se zabývá posouzením stavebně technického stavu památkové budovy Jižní brány Hradu Veveří. S využitím fotogrammetrie – jako jednou z hlavních metod měření – je vytvořen 3D model tohoto objektu a zpracována jeho ...
 • Posouzení návratnosti investice do energeticky úsporného a standardního rodinného domu 

  Ruber, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením návratnosti ekonomické investice do pasivní stavby v porovnání oproti stavbě nízkoenergetické (standardní). V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, vývoj, koncepce a rozdělení ...
 • Posouzení možnosti zřízení vodní nádrže 

  Prokešová, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit možnost zřízení vodní nádrže ve vybrané lokalitě s ohledem na její možnou vodohospodářskou činnost včetně geologických poměrů. Součástí práce je vymezení základních pojmů souvisejících s ...
 • Vliv specifických lokalit na cenu rodinného domu 

  Kormanová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá vlivem specifických lokalit na cenu rodinného domu. Úvodní část se věnuje definování základních pojmů práce a charakteristice specifických lokalit v rámci České republiky. Aplikační část otevírá ...
 • Nákladové ocenění staveb z různých materiálových bází 

  Zemánek, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je porovnání dvou rodinných domů ve třech materiálových variantách. Jednotlivé varianty jsou oceňovány pomocí nákladové metody – podrobný položkový rozpočet, propočet podle THU a výpočet podle ...
 • Specifika oceňování staveb na bázi dřeva 

  Hladík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá nákladovým oceněním staveb na bázi dřeva, jejichž počet na území České republiky stále roste. Cílem práce je zpracovat podrobný položkový rozpočet pro tři rodinné domy na bázi dřeva. Z těchto ...