Show simple item record

Biotechnological production of sophorolipids

dc.contributor.advisorObruča, Stanislavcs
dc.contributor.authorŠimšová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:39:46Z
dc.date.available2019-06-14T11:39:46Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠIMŠOVÁ, V. Biotechnologická produkce sophorolipidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177436
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mikrobiální produkcí sophorolipidů kvasinkami rodu Starmerella. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku biosurfaktantů s podrobnějším zaměřením na sophorolipidy. Jsou zde popsány možnosti biotechnologické produkce těchto látek a také oblasti, ve kterých mohou být využity. Dále se teoretická část práce věnuje popisu kvasinky Starmerella bombicola, která je pro biotechnologickou produkci sophorolipidů často využívána. Šest vybraných kmenů rodu Starmerella bylo kultivováno v základním médiu vhodném pro produkci sophorolipidů. Míra produkce sophorolipidů byla u všech kmenů testována pomocí stanovení emulgační aktivity, schopnosti solubilizace antracenu, měření povrchového napětí metodou Du-Noüy-Ring a stanovením koncentrace sophorolipidů pomocí extrakce ethylacetátem. Čistota vyextrahovaných sophorolipidů byla ověřena pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR). Na základě dosažených výsledků byly podrobněji studovány kmeny Starmerella bombicola CBS 6009 a Starmerella anomalae CBS 14178. Tyto kmeny byly kultivovány v několika produkčních médiích o různém složení a byl sledován vliv jednotlivých složek produkčního média na schopnost mikroorganismu produkovat sophorolipidy. Na základě dosažených výsledků bylo vyhodnoceno, že složení média má velký vliv na produkční schopnosti použitých kmenů. Nejvyšší míry produkce sophorolipidů bylo dosaženo v základním produkčním médiu a také v médiu obsahujícím melasu a indický odpadní olej. Vliv na produkci sophorolipidů má také režim kultivace. Bylo totiž zjištěno, že při kultivaci v bioreaktoru kmeny produkují sophorolipidy ve větším množství a jiné kvalitě než při kultivaci v Erlenmeyerových baňkách.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the microbial production of sophorolipids by the Starmerella genus yeasts. The theoretical part of the thesis includes general characteristics of biosurfactants with the focus on sophorolipids. There are described the options of biotechnological production of sophorolipids and fields of their possible applications. Furthermore, the theoretical part deals with the describtion of Starmerella bombicola yeast, which is often used for biotechnological production of sophorolipids. Six strains of the Starmerella genus were cultured in the basic medium suitable for sophorolipid produsction. The amount of produced sophorolipids was tested by the emulsification capacity assay, solubilization of crystalline anthracene assay, measuring the surface tension by the Du-Noüy-Ring method and determination of the sophorolipid concentration by extraction with ethyl acetate. The purity of the extracted sophorolipids was inspected by the Fourier Transform infrared spectrosopy (FT-IR) Based on the results, the Starmerella bombicola CBS 6009 and the Starmerella anomalae CBS 14178 strains were studied in greater detail. They were cultured in several production media of different composition and the effect of the individual components on the ability of the sophorolipid production was monitored. Based on the results, it was evaluated that the composition of the medium has a great influence on the production ability of the strains. The highest production rate of sophorolipids was achieved in the basic production medium and so was in the medium containing molasses and Indian waste oil. The cultivation mode has great effect on the sophotolipid production rate. It has been found that when cultured in a bioreactor, the strains produced sophorolipids in a larger amount and of a different quality than in the shaker flasks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiosurfaktantycs
dc.subjectsophorolipidycs
dc.subjectStarmerella sp.cs
dc.subjectStarmerella bombicolacs
dc.subjectBiosurfactantsen
dc.subjectsophorolipidsen
dc.subjectStarmerella sp.en
dc.subjectStarmerella bombicolaen
dc.titleBiotechnologická produkce sophorolipidůcs
dc.title.alternativeBiotechnological production of sophorolipidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-31cs
dcterms.modified2019-05-31-20:12:23cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:10:51en
sync.item.modts2021.11.12 21:41:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSedláček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.Diskusedoc. Diviš: V práci uvádíte použitý švédský, čínský olej a další, můžete specifikovat, o jaké oleje se jedná? Při stanovení solubilizace krystalického antracenu uvádíte, že bylo použito několik krystalů, nebylo využito vážení?doc. Brázda: Na jakém základě byly vybrány využité kmeny mikroorganismů?Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record