Show simple item record

Changes in gliadin content in four varieties of wheat at different temperatures and drought stress.

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorCigánková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:01Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:01Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCIGÁNKOVÁ, M. Změny v obsahu proteinů gliadinové frakce u čtyř odrůd pšenice při různých teplotách a stresu suchem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177458
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem rostoucí teploty a nedostatku vody na obsah gliadinových proteinů u čtyř odrůd pšenice seté: Bohemia, Pannonia, Tobak a RGT Reform. Vzorky byly kultivovány při 26, 29, 32, 35, 39 a 41 °C. Kvůli nedostatku vzorků z kultivace při 41 °C tyto vzorky nebyly pro náš experiment použity. Kultivace probíhala v době kvetení při dostatku vláhy (s vlhkostí půdy vyšší než 70 %) nebo při stresu suchem (s vlhkostí nižší než 30 %). Pro separaci gliadinových frakcí byla využita metoda A-PAGE. Kvantifikace byla provedena počítačovou denzitometrií. Byl zjištěn výrazný vliv dostupnosti vody na obsah lepkových proteinů. Stresové prostředí vytvořené nedostatkem vláhy způsobilo relativní nárůst gliadinových frakcí ve srovnání s pěstováním v běžných podmínkách především u odrůdy Pannonia a RGT Reform. Na teplotu nejvíce reagovala odrůda Pannonia a RGT Reform, nejméně pak odrůda Bohemia. Odrůda Tobak reagovala na teplotu až v interakci s nedostatkem vody. Vlivem rostoucí teploty docházelo k nárůstu množství prakticky všech gliadinových frakcí u odrůdy Pannonia a RGT Reform. Vliv sucha se často projevuje v interakci s vlivem teploty. Nejvýrazněji se projevoval vliv sucha v interakci s teplotou u odrůdy Tobak, kdy docházelo ke zvýšení obsahu gliadinů. Obecně se dá říct, že nejvíce se teplota i sucho projevilo na -gliadinových frakcích všech čtyř odrůd pšenice seté.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with an influence of increasing temperature and water shortage on the content of gliadin proteins in four varieties of wheat: Bohemia, Pannonia, Tobak and RGT Reform. Samples were cultivated at 26, 29, 32, 35, 39 and 41 ° C. Due to the lack of culture samples at 41 ° C, these samples were not used for our experiment. Cultivation took place during flowering with sufficient moisture (with soil moisture higher than 70%) or under drought stress (with humidity below 30%). The A-PAGE method was used to separate gliadin fractions. Quantification was performed by computer densitometry. Significant influence of water availability on gluten protein content was found. The lack of moisture in the stress environment caused a relative increase in gliadin fractions compared to conventional conditions, especially in the Pannonia and RGT Reform varieties. The Pannonia and RGT Reform varieties responded most to the temperature, while Bohemia. The Tobak variety responded to the temperature in interaction with water scarcity. Due to the rising temperature, virtually all gliadin fractions in the Pannonia and RGT Reform varieties increased. The effect of drought often manifests itself in interaction with the influence of temperature. The most dramatic effect was the drought in interaction with temperature in the Tobak variety, where the gliadin content increased. In general, the temperature and drought were most affected by -gliadin fractions of all four varieties of wheat.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTeplotacs
dc.subjectsuchocs
dc.subjectgliadinycs
dc.subjectpšenicecs
dc.subjectlepekcs
dc.subjectA-PAGEcs
dc.subjectTemperatureen
dc.subjectdroughten
dc.subjectgliadinsen
dc.subjectwheaten
dc.subjectglutenen
dc.subjectA-PAGEen
dc.titleZměny v obsahu proteinů gliadinové frakce u čtyř odrůd pšenice při různých teplotách a stresu suchem.cs
dc.title.alternativeChanges in gliadin content in four varieties of wheat at different temperatures and drought stress.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-29-08:21:54cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:10:33en
sync.item.modts2021.11.12 13:18:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKovalčík, Adriánacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval řešenou práci, její teoretická východiska a vlastní výsledky, zodpověděl dotazy položené oponentem a následně byly poleženy dotazy členů komise. Dzik: Jaké důsledky má zvýšený obsah gliadinu na pekařské vlastnosti pšeničné mouky?Diviš: Zkoušela jste zjistit, kolik odrůd pšenice se pěstuje v ČR? Jak si stojí vaše výsledky v porovnání s výsledky získanými u jiných odrůd?Pekař: Jakým způsobem byly získány vzorky pšenice? Jak byla pšenice pěstována? Student prokázal výbornou orientaci v dané problematice a schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record