Show simple item record

Ecotoxicological assessment of biochar from sewage sludge

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorKotzurová, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:04Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:04Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOTZUROVÁ, I. Ekotoxikologické posouzení biouhlu z čistírenského kalu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115984cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177472
dc.description.abstractNáplní této diplomové práce je posouzení ekotoxikologického účinku biouhlu vyrobeného z čistírenských kalů. V případě aplikace biouhlu na zemědělskou půdu může docházet k ovlivnění půdního i vodního ekosystému, proto byly pro posouzení ekotoxikologického účinku zvoleny testy v kontaktním i akvatickém uspořádání. Zástupcem půdních bezobratlých byla žížala hnojní Eisenia fetida, z vodních živočichů byli vybráni korýši Daphnia magna a Artemia salina a terestrické rostliny byly reprezentovány salátem setým Lactuca sativa, hořčicí bílou Sinapis alba a cibulí kuchyňskou Allium cepa. Výsledky kontaktních testů poukazují především na to, jak by mohl být ekosystém negativně ovlivněn dávkou vnášeného biouhlu. V testech v akvatickém upořádání, kde byla sledována ekotoxicita vodných výluhů, výsledky poukázaly na rozdíl v citlivosti jednotlivých organismů. Jako nejvíce zátěžový se u všech organismů projevil sušený čistírenský kal, následně bylo prokázáno snížení jeho ekotoxicity po termické úpravě. Nejlepší výsledky a tedy nejnižší negativní vliv na testovací organismy vykazoval peletizovaný biouhel s přídavkem aditiva.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to assess the ecotoxicological effect of biochar produced from sewage sludge. In case of application of biochar to agricultural land, both the soil and aquatic ecosystem may be affected therefore contact and aquatic tests were chosen to assess the ecotoxicological effects. Representatives of soil invertebrates were earthworms Eisenia fetida; Daphnia magna and Artemia salina were chosen from aquatic animals and terrestrial plants were represented by Lactuca sativa, Sinapis alba and Allium cepa. The results of contact tests point out how ecosystem could be negatively affected by biochar dose. Through aqueous extract were shown differences in sensitivity of individual organisms in aquatic tests. Dried sewage sludge was found to be the biggest burden for all tested organisms. The pelletized biochar with the addition of an additive showed the lowest negative effect on tested organisms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkotoxicitacs
dc.subjectbiouhelcs
dc.subjectčistírenský kalcs
dc.subjecttestování ekotoxicitycs
dc.subjectEcotoxicityen
dc.subjectbiocharen
dc.subjectsewage sludgeen
dc.subjectecotoxicity testingen
dc.titleEkotoxikologické posouzení biouhlu z čistírenského kalucs
dc.title.alternativeEcotoxicological assessment of biochar from sewage sludgeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-27-15:19:45cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115984en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:09:15en
sync.item.modts2021.11.12 12:34:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila členy komise s hlavními výsledky své diplomové práce. Poté byla komise seznámena s posudky vedoucího práce a oponenta. V rámci odpovědí na dotazy oponenta studentka prokázala velký přehled v dané problematice, o čemž také přesvědčila členy komise v následující diskuzi. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record