Show simple item record

Effect of catalystic system on the structure of E/P copolymers

dc.contributor.advisorCSc, Zdeněk Buráň,cs
dc.contributor.authorKolomazník, Vítcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:10Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:10Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOLOMAZNÍK, V. Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other118033cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177509
dc.description.abstractPráce se zabývá strukturou etylen-propylenových kopolymerů (E/P kopolymerů) vyrobených polymerací v plynné fázi. Cílem bylo zjistit vliv použitých katalyzátorů na rozložení etylenových jednotek ve výsledném materiálu. Byly studovány tři kopolymery s majoritním obsahem propylenu připravené na komerčních Zieglerových Nattových katalyzátorech s interními donory (ID) na bázi diéteru nebo ftalátu. Kopolymery byly frakcionovány na základě schopnosti krystalizovat a podle molekulové hmotnosti. U jednotlivých frakcí byl pak pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) určen hmotnostní obsah etylenu a rozložení etylenových jednotek v kopolymerním řetězci. Pomocí dalších strukturně analytických metod bylo zjištěno, že ftalátový interní donor podporuje za určitých podmínek k tvorbě etylenových bloků, zatímco diéterový ID tuto schopnost postrádá.cs
dc.description.abstractThesis is focused on structural study of ethylene-propylene copolymers (E/P copolymers) produced by gas phase polymerization. Goal of work was to determine the effect of used catalysts on the distribution of ethylene units in the resulting material. Three E/P copolymers were prepared on commercial Ziegler Natta catalysts with diether or phthalate based internal donors. The copolymers were fractionated according crystallization ability and molar mass. Next, the mass content and the distribution of the ethylene units in the copolymer were determined in each fraction by nuclear magnetic resonance (NMR). Together with other structural analytical methods, phthalate internal donor has been found to produce ethylene blocks under certain conditions, while the diether ID lacks this ability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectE/P kopolymercs
dc.subjectZieglerovy–Nattovy katalyzátorycs
dc.subjectTREFcs
dc.subjectfrakcionacecs
dc.subjectNMRcs
dc.subjectE/P copolymeren
dc.subjectZiegler–Natta catalystsen
dc.subjectTREFen
dc.subjectfractionationen
dc.subjectNMRen
dc.titleVliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerůcs
dc.title.alternativeEffect of catalystic system on the structure of E/P copolymersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-28cs
dcterms.modified2019-05-29-09:47:52cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118033en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:08:46en
sync.item.modts2021.11.12 17:30:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKratochvíla,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defence1. Diplomant se ve svém vystoupení zabýval popisem výsledků své diplomové práce zaměřené studium kopolymerace Et-Pr. Vystoupení bylo srozumitelné, jasné a dobře strukturované.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na dotazy odpověděl správně a úplně.4. Diskuse: Členové komise vznesli několik přípomínek a otázek. Student výborně reagoval na všechny připomínky a se členy komise diskutoval na velmi vysoké odborné úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record