Show simple item record

The Effect of Renovation on the Market Value of an Apartment Unit in Blansko

dc.contributor.advisorVařechová, Martinacs
dc.contributor.authorBrzobohatá, Annacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:33Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:33Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBRZOBOHATÁ, A. Vliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v Blansku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112346cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178154
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v konkrétní lokalitě. V první části práce jsou vysvětleny pojmy, které se dané problematiky týkají. Ve druhé části je zkoumán již samotný vliv rekonstrukce na cenu jednotky. Nejprve je hodnocen analyticky a statisticky na datech z vytvořené databáze a poté konkrétně na dvou bytových jednotkách, které prošly rekonstrukcí. Ty byly oceněny třemi způsoby – porovnávacím způsobem a nákladovým způsobem bez koeficientu úpravy ceny dle aktuální vyhlášky o oceňování majetku a také metodou přímého porovnání. Práce porovnává hodnotu těchto jednotek před a po provedení rekonstrukce. Dále řeší zhodnocení investice, kdy porovnává náklady na rekonstrukci s nárůstem tržní hodnoty nemovitosti.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the impact of the reconstruction on the market value of an apartment unit in a particular location. The first part of the thesis explains the terms that relate to the issue. In the second part the impact of the reconstruction on the price of the unit is examined. Firstly, it is evaluated analytically and statistically based on data from the created database and then specifically on two apartment units that have been reconstructed. These were valued in three ways - the comparative way and cost way without price adjustment coefficient according 441/2013 Sb. and method of the direct comparison. The thesis compares the value of these units before and after the reconstruction. It also deals with the evaluation of the investment when it compares the costs of reconstruction with the increase of market value of the real estate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytová jednotkacs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjecttržní hodnotacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectstatistické vyhodnocení.cs
dc.subjectApartment uniten
dc.subjectrenovationen
dc.subjectmarket valueen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectstatistical evaluation.en
dc.titleVliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v Blanskucs
dc.title.alternativeThe Effect of Renovation on the Market Value of an Apartment Unit in Blanskoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-10-17:02:03cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112346en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:12:54en
sync.item.modts2020.04.01 04:42:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDoležalová, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi s obsahem své závěrečné práce na téma Vliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v Blansku formou powerpointové prezentace. Závěrečnou práci obhajovala přesně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Cíle práce byly splněny. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record