Show simple item record

The use of soft computing as support for business decision-making

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorPekárek, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:44Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPEKÁREK, J. Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178211
dc.description.abstractPředložená disertační práce se zabývá problémem rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Jádrem práce je matematický optimalizační model, který je implementován v jazyce výpočetního software MATLAB. Model je tvořen několika dílčími celky představující samostatné modely zkoumaných veličin. Jednotlivé kapitoly práce postupně popisují tyto dílčí modely. Dílčí modely jsou: model poptávky po nabíjecí službě, model nabídky nabíjecí služby, simulátor nabíjení, optimalizační model a metoda řešení modelu. Optimalizační model je zrychlen paralelizací na grafické kartě. Optimalizační metoda je navržena jako zvláštní implementace genetických algoritmů na populaci stromově strukturovaných jedinců. Závěrečná kapitola pojednává o ekonomických aspektech zkoumaného problému, o důsledcích zjištění a o roli, kterou optimalizační model v uvažovaném kontextu hraje. Hlavní přínos práce spočívá ve formulaci zkoumaného problému do podoby matematického modelu, doprovodných analýzách a zdůvodněních. Libovolný uživatel disponující aktuálními reálnými daty pak může tuto práci spolu s přiloženými skripty použít a pomocí nich nalézt odpovědi na otázky týkající se vztahu elektromobility a nabíjecí infrastruktury.cs
dc.description.abstractThe presented dissertation deals with the problem of deploying the charging infrastructure for electric vehicles in the Czech Republic. The core of the thesis is a mathematical optimization model, which is implemented in the language of MATLAB computing software. The model consists of several sub-units representing separate models of studied sub-problems. The individual chapters of the work describe successively these sub models. The sub models are: demand model of the charging service, model of charging supply, charging simulator model, optimization model and its resolving optimization method. The optimization model is accelerated by parallelization on the graphics card. The optimization method is designed as a case-specific implementation of genetic algorithms on a population of tree-structured individuals. The final chapter deals with an economic aspect of the problem under consideration, the implications of the findings and the role that the optimization model plays in the context under consideration. The main benefit of the work lies in the formulation of the problem as a mathematical model, the accompanying analyses and the provided justifications. Any user with updated data can then use this work along with the attached scripts to find answers to questions about the relationship between electromobility and the charging infrastructure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozmístění nabíjecí infrastrukturycs
dc.subjectmodel nabíjecí infrastrukturycs
dc.subjectoptimalizační modelcs
dc.subjectnabíjení elektromobilůcs
dc.subjectelektromobilitacs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectekonomiecs
dc.subjectcharging infrastructure placementen
dc.subjectcharging infrastructure modelen
dc.subjectoptimization modelen
dc.subjectelectric vehicles chargingen
dc.subjectelectromobilityen
dc.subjectCzech Republicen
dc.subjecteconomicsen
dc.titleVyužití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podnikucs
dc.title.alternativeThe use of soft computing as support for business decision-makingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-02-14cs
dcterms.modified2019-02-14-12:27:30cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:43:04en
sync.item.modts2020.03.31 20:06:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJašek, Romancs
dc.contributor.refereeLenort, Radimcs
dc.contributor.refereeZinecker, Marekcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDoktorand odpověděl na dotazy oponentů: - Zdůvodněte souvislost názvu práce „Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku“ s řešeným tématem nabíjecí infrastruktury z vašeho pohledu a řízením podniku jak je uvedeno v názvu práce. - Dle bibliografie čerpáte i z práce svého školitele jako svého nejbližšího spolupracovníka, konzultanta a metodického vedoucího, ovšem v oblasti vašich publikačních výstupů je uveden jako spoluautor pouze u jedné publikace na třetí pozici (na rozdíl např. od D. Schullera, který je uveden 9x), také nejsou uvedeny spoluautorské podíly! Vyjádřete se a to právě z etického pohledu k uvedené připomínce, protože to byl právě vedoucí práce, kdo vás vedl, studiem provázel, podporoval a směřoval. Prokázání spolupráce s vedoucím práce jen v bibliografické citaci je dle mého názoru nedostatečné. - Vzhledem k dosaženým aplikovatelným veřejným výsledkům práce předpokládáte její další rozvoj? - Vzhledem k vymezenému cíli disertační práce a volbě účelové funkce prioritizující kritéria spojitosti service area a pokrytí ČR jsem očekával, že výsledkem práce bude úloha stanovení optimálního počtu dobíjecích stanic pro území ČR. Bylo by možné navržený model k tomuto účelu použít? Pokud ano, jakým způsobem? - Byl navržený model nabídnut případnému uživateli? Na str. 26 autor například uvádí, že na českém trhu patří k lídrům v budování nabíjecí infrastruktury společnost ČEZ, a. s. Tato společnost na svých internetových stránkách uvádí, jak vybírá lokality pro výstavbu veřejných dobíjecích stanic. Byly výsledky práce společnosti poskytnuty? Byly se zástupci společnosti diskutovány? Je možné srovnat výsledky práce s pravidly společnosti pro výběr vhodné lokality? - Proč byly výsledky práce publikovány prakticky výlučně na konferencích a ne v mezinárodních vědeckých časopisech? - V jaké formě by bylo možné výše formulované limity operacionalizovat, tzn., transformovat na měřitelné proměnné? Existují alespoň pro velké trhy (např. USA) dostupná data, která umožňují operacionalizaci proměnných? Pakliže ano, kdo se zabývá shromažďováním a vyhodnocováním těchto dat? - Jakou lze v průměru očekávat ekonomickou životnost jedné nabíjecí stanice? Které rizikové faktory mohou tuto ekonomickou životnost negativně ovlivnit? Pomineme-li problém s odhadem očekávaného cash-flow, naskýtá se otázka, jakým způsobem nastavit kalkulační úrokovou sazbu pro přepočet peněžního toku na současnou hodnotu? Jaké přístupy jejího nastavení ekonomická teorie nabízí? - Jaká metrika pro odhad míry inflace byla v tomto kontextu použita? Jak se inflace tradičně zohledňuje v procesu přepočtu očekávaného cash-flow na současnou hodnotu? - Je možné v tomto směru učinit alespoň kvalifikovaný odhad? Jaký dopad mohou mít provozní náklady a zejména možný trend jejich vývoje na ekonomickou efektivnost elektrostanic? - Jaké modely výpočtu ekonomické efektivnosti autor aplikuje? Které faktory způsobují to, že NPV projektů vychází v SRN „na nule“, ale v sousedním Rakousku kladně?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record