Show simple item record

Volatile profile of unusual type of fruit (Asimina triloba)

dc.contributor.advisorVítová, Evask
dc.contributor.authorPallová, Janask
dc.date.accessioned2019-06-20T06:11:00Z
dc.date.available2019-06-20T06:11:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPALLOVÁ, J. Profil těkavých látek netradičního druhu ovoce (Asimina triloba) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115794cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178434
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je stanovenie aromaticky aktívnych látok v netradičnom duhu ovocia – v muďoule trojlaločnom (Asimina triloba), Teoretická časť pozostáva zo všeobecného popisu rastliny a charakterizácií jej vlastnosti, zloženia a využitia. Ďalej je spracovaná problematika aromaticky aktívnych látok ako aj metóda ich stanovenia pomocou mikroextrakcie tuhou fázou v spojení s plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou. Experimentálna časť sa zaoberá identifikáciou a kvantifikáciou aromaticky aktívnych látok pomocou vybranej metódy HS-SPME-GC-MS v troch odrodách – PA-Golden, Rebecca´s Gold a NC-1. Medzi odrodami boli zistené rozdiely v počte i obsahu prchavých látok. Najmenšie hodnoty dosahovala odroda PA-Golden. Celkovo bolo identifikovaných 105 zlúčenín, z toho 7 aldehydov, 15 alkoholov, 58 esterov, 6 ketónov, 4 laktóny, 1 dusíkatá zlúčenina, 1 alkán, 4 kyseliny, 2 fenoly, 1 alkénov, 4 terpenoidy a 2 ostatné zlúčeniny.sk
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to determine aroma active substances in an unusual fruit - pawpaw (Asimina triloba). The theoretical part consists of a general description of the plant and characterization of its characteristics, composition and use. Furthermore, the issue of aroma active substances are processed as well as the method of their determination by solid-phase microextraction in connection with gas chromatography and mass spectrometry. The experimental part deals with the identification and quantification of aroma active substances using the selected method HS-SPME-GC-MS in three varieties - PA-Golden, Rebecca's Gold and NC-1. Differences in the number and content of volatile substances were found among the varieties. The lowest values were PA-Golden. In total, 105 compounds have been identified, including 7 aldehydes, 15 alcohols, 58 esters, 6 ketones, 4 lactones, 1 nitrogen compound, 1 alkane, 4 acids, 2 phenols, 1 alkenes, 4 terpenoids, and 2 other compounds.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěkavé látkysk
dc.subjectmuďoul trojlaločnýsk
dc.subjectSPMEsk
dc.subjectGC-MSsk
dc.subjectvolatile compoundsen
dc.subjectAsimina trilobaen
dc.subjectSPMEen
dc.subjectGC-MSen
dc.titleProfil těkavých látek netradičního druhu ovoce (Asimina triloba)sk
dc.title.alternativeVolatile profile of unusual type of fruit (Asimina triloba)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-18-18:53:55cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid115794en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:57:24en
sync.item.modts2021.11.12 17:05:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠimíčková, Adélask
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce.2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci.3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.Diskuseprof. Márová: Ochutnávala jste i čerství plody muďoulu, nebo jste měla k dispozici pouze mražené plody? Identifikovala jste v plodu 29 látek, jakou procentuální schodu jste měla s knihovnou?doc. Diviš: Muďouly jsou typické banánovým aroma, která z identifikovaných látek se nejvíce podílí na této banánové chuti?dr. Mikulíková: Kolik je v ČR pěstitelů muďoulů?doc. Kovalčík: U plodů bych doporučovala sledovat stupeň zralosti, například sledováním obsahu sacharidů.Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record