Show simple item record

Marketing Activities of a Newly Established Real Estate Agency

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorPolák, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:42Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:42Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOLÁK, M. Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116515cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179480
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami nově vznikající realitní kanceláře. V první kapitole jsou definovány pojmy z marketingového a realitního prostředí. V další části je provedena analýza současného stavu, zkoumaný subjekt a jeho okolí je jsou zde rozebráni pomocí analýz marketingových aktivit. Poté jsou dle vyhodnocení analýz stanoveny problémy a zároveň se určí cíle k řešení těchto problémů, je zde stanovena metodika celé práce a také je zde rozebrán provedený marketingová průzkum, který byl zaměřen na získání podnětů pro návrhovou část a jeho výsledky. Ze všech uskutečněných analýz a marketingového průzkumu jsou postupně vybrány témata pro návrhovou část práce, jsou zpracovány návrhy vedoucí k vytvoření koncepce marketingových aktivit zkoumaného subjektu. Tyto návrhu jsou v další části práce vyhodnoceny a posléze určeny jejich konkrétní přínosy pro subjekt.cs
dc.description.abstractPresented master thesis deals with marketing activities of a new real estate office in its initial stages of establishment. First chapter defines terms used in marketing and real estate environment. Following chapter comprises analysis of current state, the subject of research and its surroundings are monitored using analysis of marketing activities. Furthermore, using results of these analysis, problems are determined along with milestones leading to their rectification. Also, an operation procedure of this thesis is described, as well as conducted marketing research which focused on gathering inputs for design part of the thesis. All analysis and marketing research yield topics that are later used in design part of this thesis, suggestions leading toward formation of marketing activity concept are presented. These suggestions are evaluated in a following part of the thesis, merits for the subject are also described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectrealitní kancelářcs
dc.subjectrealitní makléřcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectreal estate agencyen
dc.subjectreal estate agenten
dc.titleMarketingové aktivity nově vznikající realitní kancelářecs
dc.title.alternativeMarketing Activities of a Newly Established Real Estate Agencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-20-17:07:04cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116515en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:25:16en
sync.item.modts2021.11.12 13:31:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVeselá,, Jitkacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře. Závěrečnou práci obhajoval srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval přiměřeně. Na otázky komise odpověděl. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděl. doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc., položil otázku: V jaké oblasti OSVČ působíte? Ing. Tomáš Matras položil otázku: Ve Vaší práci mi chybí reálné náklady. Co po Vás klienti požadují? Ing. et. Ing. Martin Cupal Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Využíval jste v rámci DP dotazníkové šetření, kolik respondetů bylo dotazováno. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Obhajoba: Dcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record