Show simple item record

Preparation of the construction of the rough construction of reinforced concrete prefabricated halls in Brno

dc.contributor.advisorKantová, Radkacs
dc.contributor.authorLoukota, Michalcs
dc.date.accessioned2019-07-02T14:55:47Z
dc.date.available2019-07-02T14:55:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLOUKOTA, M. Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120923cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179792
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresu, řešení dopravních vztahů pro přepravu materiálů a strojů, technologický předpis pro zemní práce a montáž železobetonového skeletu, strojní sestava, časový plán realizace a položkový rozpočet pro danou technologickou etapu. Práce se věnuje i kvalitě prováděných prací a bezpečnosti práce. Dále je zpracováno několik schémat postupu provádění jednotlivých konstrukcí a alternativní založení spodní stavby pro montované haly.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is the realization of prefabricated reinforced concrete hall in brno. It deals with construction-technological execution of the substructure and assembled skeleton. Its content is a technical report of the construction site equipment including the drawing, the solution of transport relations for the transport of materials and machines, technological regulations for earthworks and the assembly of reinforced concrete skeleton, machine assembly, time schedule of implementation and itemized budget for the given technological stage. The work also deals with the quality of the work and safety of work. Furthermore, several schemes of execution of individual structures and alternative foundation of substructure for prefabricated halls are elaborated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMontovaný železobetonový skeletcs
dc.subjecthrubá spodní stavbacs
dc.subjectzemní prácecs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectdopravní vztahycs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectekologiecs
dc.subjectalternativní založení spodní stavbycs
dc.subjectštěrkodrťcs
dc.subjectautojeřábcs
dc.subjectschéma postupu provádění.cs
dc.subjectPrefabricated reinforced concrete skeletonen
dc.subjectrough substructureen
dc.subjectearthworken
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjecttraffic relationsen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectmachine assemblyen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectscheduleen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectoccupational health and safetyen
dc.subjectecologyen
dc.subjectalternative foundation substructureen
dc.subjectgravelen
dc.subjectmobile craneen
dc.subjectscheme of execution.en
dc.titlePříprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brněcs
dc.title.alternativePreparation of the construction of the rough construction of reinforced concrete prefabricated halls in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-07-02-16:01:43cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120923en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:51:36en
sync.item.modts2020.03.31 03:21:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBoháček, Adamcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc. - místopředseda, Ing. Martin Hejl - tajemník, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Vladan Henek, MBA - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Yvetta Diaz - člen, Ing. Václav Rada, CSc. - člen, Ing. Martin Rychtecký - člen,cs
but.defenceStudent Michal Loukota seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record