Show simple item record

Library building

dc.contributor.advisorMaceková, Věracs
dc.contributor.authorPřibylová, Blankacs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:55:20Z
dc.date.available2019-07-02T18:55:20Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPŘIBYLOVÁ, B. Knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118878cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180010
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává dokumentaci pro povolení stavby městské budovy v Ivančicích.Jedná se o stavební úpravu objektu.Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím dochází ke změně vnějších rozměrů objektu na 18,855x15,955 m. Objekt bude zastřešen valbovou střechou na krokevní soustavě. Hlavní vchod do objektu je z jižní strany, za kterým je zádveří umožňující přístup do místnosti s posezením s občerstvením a dále do vstupní chodby, kde se nachází bezbariérový výtah a dvouramenné přímočaré schodiště umožňující přístup do 2NP.Po levé straně výtahu se nachází chodba směřující do technické místnosti a šatny pro zaměstnance. Ze vstupní chodby je přístup do šaten pro veřejnost, počítačové učebny a zázemí personálu. Po vstupu ze zádveří do vstupní haly se nachází WC pro invalidy a také vstup na sociální zařízení oddělené zvlášť pro muže a ženy. Sociální zařízení pro muže obsahuje dvě samostatné WC kabiny, předsíň, samostatnou uzavřenou místnost s pisoárem umývárnu s úklidovou místnosti. Sociální zařízení pro ženy obsahuje dvě samostatné uzavíratelné WC kabiny, předsíň a umývárnu. Ze zádveří je přístup na chodbu umožňující do šatny pro personál a také do umývárny a WC pro personál. Při návrhu změn byl kladen důraz na zachování původního vzhledu budovy. Změnila se převážně dispozice objektu.Objekt splnuje předepsané normy a vyhláškycs
dc.description.abstracthe diploma thesis prepares the documentation for permission of the construction of the town building in Ivančice.This is a building modification of the building.The object will be insulated from the outside of the polystyrene tl. 200 mm and thus the external dimensions of the building are changed to 18,855x15,955 m. The building will be roofed with a honeycomb roof on the crown system. The main entrance to the building is from the south side, behind which is a doorway allowing access to a room with a refreshment sitting and further to the entrance hall where there is a lift barrier and a two-line straight staircase allowing access to 2NP.On the left side of the elevator there is a corridor leading to technical rooms and cloakrooms for employees. From the entrance hall there is access to the closets for the public, computer rooms and staff backgrounds. After entry from the entrance hall to the entrance hall there is a toilet for the disabled and also access to social facilities separated separately for men and women. The sanitary facility for men includes two separate WC cabins, a hallway, a separate enclosed room with a urinal, a washroom with a cleaning room. Sanitary facilities for women include two separate closable WC cabins, a hall and a washroom. From the entrance there is access to the corridor allowing to the cloakroom for staff as well as to the washroom and toilet for the staff. When designing changes, emphasis was placed on preserving the original appearance of the building. The layout of the building has changed. The object meets the prescribed standards and regulationsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRekonstrukce objektucs
dc.subjectzateplovací systém Isovercs
dc.subjectocelobetonový stropcs
dc.subjectměstská knihovnacs
dc.subjectvalbová střechacs
dc.subjectReconstruction of the buildingen
dc.subjectIsover thermal insulation systemen
dc.subjectsteel ceilingen
dc.subjectcity libraryen
dc.subjecthill roofen
dc.titleKnihovnacs
dc.title.alternativeLibrary buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-01-29-15:23:14cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118878en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.07.02 20:55:20en
sync.item.modts2019.07.02 20:16:06en
dc.contributor.refereeManová, Ludmilacs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record