Show simple item record

Sports and Relaxation Centre Vsetín, Ohrada

dc.contributor.advisorOdvárka, Antoníncs
dc.contributor.authorKuklínková, Kláracs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:55:24Z
dc.date.available2019-07-02T18:55:24Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUKLÍNKOVÁ, K. Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121304cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180033
dc.description.abstractDiplomové práci předcházel specializovaný ateliér, zaměřený na vypracování urbanisticko-architektonického návrhu v oblasti „Vsetín - Ohrada". V této předdiplomové práci jsem se zabývala především analýzami a předběžným návrhem území. Nově navržené objekty mají za úkol přetvořit celé území, které v dnešní době chátrá a postrádá vzájemné vazby. Řešené území je oddělené mostem a průmyslovou zónou od okraje města a tím pádem postrádá návaznost na městskou zástavbu. Celý sportovní areál je koncipován, jako samostatný urbanistický celek, především s návazností na okolní přírodu. Areál je orientován podél cyklostezky souběžné s řekou, která je velkým lákadlem pro okolí. Centrum je navrženo vzhledem k narůstajícím potřebám obyvatelstva města Vsetín a jeho spádovým oblastem. Sportovní, rekreační a relaxační vyžití je určené pro všechny věkové kategorie. Travnatý val rozděluje řeku od města a vytváří klidovou zónu u řeky a zároveň člení velké rovinaté plochy. Území nabízí kromě sportovního vyžití, také wellness, gastro a místa pro setkávání. Výhodou tohoto místa je již zmiňovaná cyklostezka souběžná s řeknou a blízkost krásné přírody. Travnatý val je navíc využíván pro ukrytí obslužné komunikace a parkovacích stání. Tím je zajištěna skvělá dopravní dostupnost a zásobování, avšak nenarušuje sportovní areál. Val vytvořený z výkopů jednotilivých staveb a z bouracích prací původního stadionu docílí bezpečný přechod z jednoho sportoviště na druhé, vytvoří přirozené pozorovací stanoviště a začlení budovy a sportoviště, tak aby se staly součástí valu a vytvářely jeden celek. Zapuštěním budov do valu, stavby opticky zmenšuje. Vsazené sportoviště je ohraničené ze dvou stran valem a ze třetí pobytovým schodištěm. To může být využíváno jako tribuna, nebo pro vstup na hřeben valu. Tím je minimalizovaná potřeba nevzhledného oplocení každého hřiště. Novým konceptem naplníme požadavky návštěvníků v dané lokalitě a především se zvýší atraktivita celého území.cs
dc.description.abstractDiploma thesis of was preceded by a specialized studio focused on the development of urban-architectural design in the area of "Vsetín - Ohrada". The newly created objects have the a task of transform the whole territory, which nowadays deteriorate. The solved area is separated by the highest industrial zone from the edge of the city and after the connection to the urban area. The whole sports complex is conceived as an independent urban complex, mainly linked to the surrounding nature. These are cycle paths that are designed for the entire area. The center is designed for the needs of the population of Vsetín and its catchment areas. Sports, recreational options for all ages. The grassy wall divides the river from the city and reflects the calm zone by the river, and at the same time divides large flat areas. In addition to sports, the area offers wellness, gastro and meeting places. The advantage of this place is cycling trail parallel to the beautiful nature. Moreover, the grassy wall is used to hide service roads and parking spaces. This ensures excellent transport accessibility and supply, but does not interfere with the sports complex. Wall created from excavations of single buildings and demolition works of the original stadium will achieve a safe transition from one sports ground to another, creating a natural observation post and incorporating buildings and sports facilities to become part of the wall and form a single unit. By embedding buildings in the wall, the buildings visually diminish. The embedded sports ground is bounded on two sides by a rampart and the third by a staircase. It can be used as a grandstand, or to enter the ridge of the dike. This minimizes the need for unsightly fencing on each pitch. With the new concept we will meet the requirements of visitors in the given locality and, above all, the attractiveness of the whole area will be increased.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArchitektonická studiecs
dc.subjectVsetíncs
dc.subjectsportovní centrumcs
dc.subjectVsetínská Bečvacs
dc.subjectcyklostezkacs
dc.subjectrekreační sportcs
dc.subjectfotbalové hřištěcs
dc.subjectvíceúčelová plochacs
dc.subjectkluzištěcs
dc.subjectteniscs
dc.subjectplážový volejbalcs
dc.subjecttýmové sportycs
dc.subjectcyklistikacs
dc.subjectpěšícs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjecttravnaté plochycs
dc.subjectklidová zónacs
dc.subjectshromažďovací prostorcs
dc.subjectsportovní halacs
dc.subjectposilovnacs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectubytovánícs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectretenční nádrž - jezírkocs
dc.subjectzastřešené parkovánícs
dc.subjecthledištěcs
dc.subjectpobytové schodištěcs
dc.subjectletní kinocs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectpropojenostcs
dc.subjectprůchodnost.cs
dc.subjectArchitectural studyen
dc.subjectVsetínen
dc.subjectsports centeren
dc.subjectVsetínská Bečvaen
dc.subjectcycling pathen
dc.subjectrecreational sporten
dc.subjectfootball fielden
dc.subjectmultipurpose areaen
dc.subjectice rinken
dc.subjecttennisen
dc.subjectbeach volleyballen
dc.subjectteam sportsen
dc.subjectcyclingen
dc.subjectpedestrianen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectgrass areasen
dc.subjectresting zoneen
dc.subjectassembly areaen
dc.subjectsports hallen
dc.subjectgymen
dc.subjectwellnessen
dc.subjectaccommodationen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectcafeen
dc.subjectnatureen
dc.subjectretention tank - ponden
dc.subjectcovered parkingen
dc.subjectauditoriumen
dc.subjectstaircaseen
dc.subjectsummer cinemaen
dc.subjectreinforced concrete skeletonen
dc.subjectinterconnectionen
dc.subjectthroughput.en
dc.titleSportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohradacs
dc.title.alternativeSports and Relaxation Centre Vsetín, Ohradaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-19:07:16cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid121304en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:55:48en
sync.item.modts2020.03.31 04:54:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKotek, arch Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng.arch. Pavel Rada - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D - člen, Ing.arch. Pavel Šimeček - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Bc. Klára Kuklínková seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada~ reagovala velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record