Tento sborník obsahuje 16 recenzovaných konferenčních příspěvků 8. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus, která se uskutečnila 13. listopadu 2019 na Fakultě architektury VUT v Brně. Mezinárodní setkání studentů doktorského studia bylo uspořádáno za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Akci doprovázela v době 4.–15. listopadu 2019 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru respiria hlavní přednáškové auly. Doktorandi ve dvou oborech architektura a urbanismus a v jednom z 8 tematických okruhů prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 8. ročník navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013 a 2016 na FA VUT v Brně.

Recent Submissions

 • The Dominant Types of Holiday Developments near Warsaw around 1900 with Reference to the Main Social Groups and Their Preferred Forms of Leisure 

  Bąk, Agnieszka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  The summer resorts near Warsaw developed at the turn of the 19th and 20th centuries had varying characters, resulting mainly from the differing social and material status of their vacationers. Based on the research of ...
 • Transformation of Central Railway Stations: Record of Complex Knowledge 

  Čechová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Velké projekty transformace centrálních nádraží a přilehlých oblastí se vyznačují nesmírnou složitostí. Popis a analýza celého projektu i procesu v jejich komplexnosti jsou v době fragmentace expertních znalostí na jednu ...
 • Folk Architecture as a Source of Inspiration: (Re)Interpretation of Folk Architecture Characteristics in Slovak Family House Concepts from 2009–2019 

  Kasman, Peter; Pohaničová, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Kontext tradície a väzby na lokalitu môže byť pre slovenskú architektúru najlepšia cesta, ako sa odtrhnúť z globalizovaného prúdu Európy. V súčasnosti často skloňované pojmy ako udržateľnosť, ekológia či racionalita ...
 • Contemporary Earthen Construction Technologies: Limitations and Perspectives in the Czech Republic 

  Neumayerová, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Hliněný stavební materiál je v posledních letech znovuobjevován a zmiňován zvláště pro svou energetickou nenáročnost a zdravotní nezávadnost či možnost recyklace. V našich geografických podmínkách se používá v rekonstrukcích ...
 • The Language of Vernacular Earthen Architecture 

  Bažík, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Cílem článku bylo specifikovat prvky jazyka lidové hliněné architektury na jižní Moravě pomocí analýzy a interpretace. Výzkum proběhl za účelem lepšího pochopení lidové hliněné architektury a možného dalšího používání prvků ...
 • Považská Bystrica: Town with an Erased Genius Loci and Stimuli for its Regeneration 

  Turošík, Marek (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  The 20th century was an era of massive urbanization and big projects that changed the landscape. These changes, in many cases, totally changed the image of the environment. One example of such change is the Slovak town of ...
 • The Work of Architects Alois Balán and Jiří Grossmann 

  Ščepánová, Soňa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  After the establishment of the First Czechoslovak republic, many Czech experts settled in Slovakia, including young architects Alois Balán and Jiří Grossmann. In Bratislava, they significantly contributed to the establishment ...
 • The Impacts of Collectivization on Municipalities in the Foothills of the Beskydy Mountains 

  Musálek, Filip (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Obraz moravských a slezských vesnic v druhé polovině 20. století zásadně ovlivnila kolektivizace. Sociální a majetkové změny se propsaly do celkového obrazu obcí. V příspěvku jsou zpracovány změny ve struktuře obce Palkovice, ...
 • Parameters of European Exhibition Centres 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Veletržní a výstavní areály jsou zkoumány jako zcela svébytný typ městského prostoru ze tří různých perspektiv. Formální charakteristiky popisují jeho měřítko a skladbu hmot, funkční charakteristiky zachycují způsob ...
 • Adaptability of the Suburban Environmental Structure 

  Jenčková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Volná krajina suburbánního území stále ještě vytváří prostor pro formování nových sídelních struktur. Některé nové stavby v perimetru velkých měst vznikají ve vazbě na stávající sídla jako odezva na poptávku v sídle či ...
 • Data Collection for Public Space Quality Evaluation 

  Vašut, Radka; Šimara (Horáková), Eva; Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Cílem článku je porovnat počet procházejících osob v jednotlivých směrech na ulici, celkový počet chodců a rychlost chůze ve třech vybraných lokalitách v ulicích pěší zóny v historickém jádru Brna a ověřit závislost rychlosti ...
 • Blockchain technology options in town and country planning 

  Obršál, Norbert (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Územněplánovací dokumentaci lze definovat jako statickou databázi pozemků, na kterou jsou aplikovány vrstvy regulací, jako jsou funkční plochy, výška zástavby, index podlažních ploch nebo index zastavěných ploch. Změna a ...
 • The Street Over the River: Mediation Between Hygiene and Urbanism Through Drawing in the City of Porto 

  Marques da Silva, Mariana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Urban transformations were developed in the city of Porto during the second half of the 19th century, particularly between 1870-1890, when the street Mouzinho da Silveira was planned and built. Aspiring to accelerated ...
 • Shared Space: Study of Counter–Terrorist Adjustments 

  Ostakh, Anton (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  This work is a part of the research being conducted at the Faculty of Architecture of the CTU on the topic of ‘Theory of Shared space and its projection on architectural and urban design’. The article deals with the issue ...
 • The Adaptation of Industrial Heritage in the Context of Existing Urban Structures 

  Struhařík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Na základě kolektivní případové studie je provedena komparace dvou průmyslových areálů – brněnského textilního komplexu Vlněna, jenž byl zdemolován, a curyšského pivovaru Löwenbrau, který byl díky konverzi a doplnění soudobé ...
 • Legislation and Public Space 

  Boušková, Linda (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Legislativa má vliv na podobu měst, jejichž nedílnou součástí jsou i veřejná prostranství. Přestože jsou veřejná prostranství obecně známým pojmem, jejich definice je z hlediska české legislativy problematická. Článek ...