Recent Submissions

 • Dům sv. Barbory 

  Neuhauserová, Klára
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dětského hospice nazvaného Dům sv. Barbory. Objekt se nachází v Opavě, konkrétně v městské části Jaktař. Příjezd na pozemek je z ulice ...
 • Mateřská škola 

  Vejr, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v terénu sklonu 7 %. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 570, st. 373, st. 374 v obci Vrané nad Vltavou. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Mateřská škola je ...
 • Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví 

  Eckeltová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Cílem práce je nejprve teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část poskytuje ucelený ...
 • Budova občanské vybavenosti 

  Baroň, Alexandr
  Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen ...
 • Komorový most 

  Vostal, Lukáš
  Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Délka nosné konstrukce je 212 ...
 • Mateřská školka 

  Barglová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. ...
 • Statické řešení železobetonové konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem horského hotelu se střešní konstrukcí z železobetonové skořepiny. Při návrhu byly posuzovány tři druhy konstrukčního řešení. Cílem bylo zjistit, které z konstrukčních řešení je ...
 • Statické řešení parkovacího domu 

  Tvrzník, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce vícepatrového parkovacího domu. Součástí práce je i rešerše tří parkovacích domů u nás a na Slovensku. Obsahem práce je předběžný návrh 3 variant typické stropní ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Zachovalová, Jana
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském kraji. Řešená stavba je ...
 • Mateřská škola 

  Zajíček, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, částečně ...
 • nádrž ČOV 

  Sivčák, Jozef
  Diplomová práca rieši návrh a posúdenie železobetónového objektu nádrží čističky odpadových vôd. Súčasťou tejto práce je aj projektová dokumentácia. Objekt nádrží je navrhnutý v koncepte bielej vane s ohľadom na požiadavky ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Reinoha, David
  Tématem diplomové práce je návrh a výpočet novostavby pětipodlažního polyfunkčního domu. Objekt se skládá z bytových jednotek, které jsou umístěny v podlažích 3NP – 1PP, zbylé podzemní podlaží slouží k parkování osobních ...
 • Montovaná hala tělocvičny 

  Pavličko, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout vybrané svislé a vodorovné prvky montované haly tělocvičny. Nosná konstrukce tělocvičny je řešená pomocí sloupového systému s využitím střešních předpjatých vazníků. Vstupní část budovy ...
 • Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu 

  Odvárka, Miroslav
  Tato diplomová práce řeší návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu. Hlavní náplní je návrh a výpočet spojité mostní konstrukce o dvou polích. Při návrhu mostu jsem vycházel z českých a evropských norem především ...
 • Konstrukce bytového domu 

  Řihošek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce bytového domu ve dvou konstrukčních variantách. Cílem práce je zjištění vnitřních sil, návrh a posouzení ve dvou konstrukčních variantách. Výpočet vnitřních sil je ...
 • Předpjatý komorový most 

  Štíchová, Kateřina
  Předmětem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce, která se nachází v extravilánu mezi městem Chomutov a obcí Křimov. Hlavním účelem tohoto objektu je převedení silnice první třídy I/7 přes údolí. Jsou navrženy tři ...
 • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...
 • Dálniční most přes Trať SŽDC 

  Mičánek, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu. Byly vypracovány tři varianty přemostění, z nichž k podrobnému rozpracování byla vybrána varianta předpjaté deskotrámové konstrukce o sedmi polích. ...
 • Návrh silničního mostu v Brně 

  Kutálek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu přes řeku Svratku v Brně. Ze tří zhotovených variant byla zvolena varianta obloukového mostu s lichoběžníkovou horní mostovkou z předpjatého betonu. Zatížení je vypočteno ...
 • Železobetonová nádrž 

  Laurinyeczová, Erika
  Práca sa zaoberá analýzou železobetónovej nádrže na digestát. Nádrž je vybudovaná ako polo podzemná, časť konštrukcie bude po výstavbe zasypaná. Na nádrži je vybudované zastrešenie formou železobetónovej kupole, ktoré je ...

View more