Recent Submissions

 • Testování přesnosti mobilní fotogrammetrie 

  Otrusinová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá budováním kalibračního pole v areálu výzkumného centra AdMaS (Vysoké učení technické v Brně). Dále pak zpracováním fotogrammetrických dat z mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Jako ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Raclavský, David
  Výsledkem diplomové práce je fotogrammetricky vyhodnocený georeferencovaný 3D model objektu s přilehlým okolím, nacházející se v areálu AdMaS. Práce podrobně popisuje všechny etapy tvorby 3D modelu objektu od výběru a ...
 • Model rodinného domu v programu Revit 

  Soukup, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá zpracováním a sběrem prostorových dat pro tvorbu funkčního 3D informačního modelu, tzv. BIM (Building information modeling), který je ve stavebnictví stále více využíván všemi účastníky ve výstavbě, ...
 • Informační model skutečného provedení rodinného domu 

  Zachová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu stávajícího rodinného domu na základě dat získaných prostřednictvím laserového skenování. První část práce se zabývá problematikou informačního modelování, jejím ...
 • Využití mračna bodů v informačním modelování budov 

  Tuhá, Silvia
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je využitie technológie laserového skenovania v oblasti informačného modelovania historických objektov (HBIM). Diplomová práce sa zaoberá nájdením optimálnych pracovných postupov pre ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci vozovky v ulici Otakara Ševčíka 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je popis komplexních zeměměřických činností při rekonstrukci vozovky na ulici Otakara Ševčíka v k.ú. Židenice. V práci je popsáno připojení bodů do souřadnicového systému S-JTSK a do výškového ...
 • Testování metody Precise Point Positioning 

  Nosek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá testováním metody Precise Point Positioning (PPP) v různých variantách. V práci jsou popsány teoretické základy metody PPP a nejdůležitější systematické chyby, které ovlivňují její přesnost. ...
 • Informační modelování budov vodárenských objektů 

  Maňas, Jaroslav
  Tato práce se zabývá tvorbou BIM modelu v softwaru Revit z dat laserového skenování. Práce se zaměřuje především na TZB vodárenského objektu. V teoretické části je nastíněna základní problematika laserového skenování, ...
 • Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek 

  Osolsobě, Kristina
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření geografického informačního systému (GIS) pro potřeby cykloturistiky. Navrhovaná trasa spojuje Vyškov a Blansko a umožňuje tak poznat krásy Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Magda, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením BIM modelu z laserového skenovania. Obsahuje informácie o laserovom skenovaní, BIMu a o samotnom procese modelovania. Výsledkom práce je informačný model vyhotovený v programe Revit.
 • Zaměření části bývalého hostince Peklo v Tišnově 

  Kryl, Marek
  Diplomová práce se zabývá skutečným zaměřením bývalého zájezdního hostince Peklo v Tišnově a tvorbou stavební výkresové dokumentace objektu. Měření je připojeno do závazných referenčních systémů – souřadnicového systému ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Cafourková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Zájmovou oblastí je Brněnská vinařská stezka. Celý projekt je realizován na platformě ArcGIS společnosti Esri. Data byla v ...
 • Měření nerovností povrchů vozovek 

  Ďuriš, Samuel
  Predmetom diplomovej práce je overenie využiteľnosti geodetických metód pri určovaní pozdĺžnych a priečnych nerovností povrchu vozovky. Geodetické technológie sú porovnávané s technológiami z ČSN 73 6175. Predmetom testovania ...
 • Testování přesnosti mobilního laserového skenování 

  Hoffmannová, Lada
  Diplomová práce popisuje sběr dat mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450. Mobilním mapovacím systémem bylo nasnímáno Výzkumné centrum AdMaS, kde bylo zřízeno kalibrační pole pro potřeby testování přesnosti. Stěžejní ...
 • Měření posunů a přetvoření střešní konstrukce 

  Hubáček, David
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením posunů a přetvoření dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně – Kohoutovicích. Cílem práce je porovnání a ověření využitelnosti metody laserového ...
 • Zaměření rodinného domu v Brně Žabovřeskách 

  Chládeková, Paulína
  Táto diplomová práca je o zameraní rodinného domu, spracovaní dokumentácie skutočného stavu a vizualizácii výsledkov. Rodinný dom sa nachádza v mestskej časti Brno-Žabovřesky. Na zameranie domu boli použité klasické ...
 • Zaměření části historického domu Peklo v Tišnově 

  Karafiát, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu bývalého zájezdního hostince Peklo v Tišnově a následná tvorba stavební výkresové dokumentace. V první části je bližší seznámení s měřenou lokalitou a kapitola o ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Vencovská, Tereza
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie na téma Dětská léčebna Ostrov u Macochy. Zadáním této diplomové práce je návrh novostavby léčebny pro děti využívající metody speleoterapie v blízké Císařské ...
 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Zrníková, Kamila
  Předmětem návrhu je nová výšková dominanta města Brna. Jedná se o budovu, která se promítne na panoramatu města. Budovu, která bude důležitou součástí nové Jižní čtvrti a nového Hlavního nádraží. Samotná stavba se stane ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Vtípilová, Jana
  V rámci zadání diplomové práce bylo vypracovat architektonickou studii Nové synagogy v Trutnově. Kritériem zadané práce bylo navrhnout synagogu, zázemí židovské obce, menší muzeum, prostory košer restaurace a mikve pro ...

View more