Now showing items 1-20 of 422

 • Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu 

  Hájek, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této diplomové práce je vytvoření studie sanace stokové sítě. Posuzovaná stoková síť se nachází v městské části města Znojma, Znojmo – město. Sanace se zde v tomto případě navrhuje za účelem zlepšení funkčních ...
 • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
 • Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem diplomové práce problematika výskytu pesticidů v životním prostředí a možnost jejich odstranění přes aktivní uhlí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část rešeršní a část praktickou. Rešeršní část je zaměřena ...
 • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

  Krupicová, Simona
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...
 • Sledování účinnosti odstraňování léčiva z vody vybranými adsorbenty 

  Moravčíková, Světlana
  Tato diplomová práce se zabývá účinností odstraňování léčiv z pitné vody vybranými adsorpčními materiály. V první části jsou popsány zdroje léčiv v pitné vodě a možné způsoby kontaminace vod léčivy. Následně jsou zde blíže ...
 • Posouzení vybrané části stokové sítě v urbanizovaném území 

  Köhler, David
  Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu odkanalizování zájmové lokality v Ostravě a návrh možné obnovy nebo rozšíření stokové sítě. Práce je rozdělena na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrotechnické výpočty ...
 • Kalibrace hydraulického modelu vodovodní sítě 

  Náplavová, Eva
  Diplomová práce se zabývá kalibrací hydraulických simulačních modelů, zejména metodami, které se pro kalibraci používají a dále parametry, které jsou při kalibraci upravovány. V teoretické části je zpracována literární ...
 • Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad 

  Kubešová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studií propojení dvou vodárenských soustav – skupinový vodovod Letohrad a skupinový vodovod Lanškroun. První část zahrnuje přehled legislativních předpisů a norem, které souvisí s výstavbou, ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březina 

  Studený, Martin
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení provozování stávající tlakové stokové sítě ve vybrané lokalitě. Cílem je popsat problematiku s provozováním tlakové kanalizace a vyhodnotit provoz této sítě na základě návrhových parametrů.
 • Optimalizace vodovodní sítě města Počátky 

  Pavelka, David
  Tato diplomová práce se zabývá tématem optimalizace vodovodních sítě města Počátky. Popisuje postup při tvorbě matematického modelu, potřebného pro hydraulickou analýzu, která se použila pro posouzení vodovodní sítě Počátky. ...
 • Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů 

  Tanistrová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby 

  Podhrázský, Martin
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání ...
 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...
 • Znovuvyužití šedých vod v multifunkčních budovách 

  Skřička, Jakub
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky v oblasti znovuvyužití šedých odpadních vod. Teoretická část práce popisuje současný stav vody ve světě, dále charakterizuje odpadní vody a popisuje způsob ...
 • Optimalizace nakládání se srážkovými vodami u vybraných objektů v Brně - Komíně 

  Školař, Jan
  Tato práce hovoří o decentrálním nakládání srážkových vod. Popisuje způsoby decentrálního nakládání a nahlíží do problematiky ve směru legislativy. V praktické části byl vytvořen výpočetní nástroj, který má ulehčit ...
 • Návrh opatření na řece Svratce v k.ú. Svratka 

  Černý, David
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu vodního toku Svratky a kapacity stávajících objektů na toku, který je v řešené lokalitě částečně upraven a zahrnuje intravilán i extravilán města. V rámci hydrotechnických ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vybraného vodního díla 

  Desatová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá matematickým modelovaním prúdenia vody cez bezpečnostný objekt. Vysvetľuje princíp matematického modelovania a jeho zákony. Taktiež uvádza matematické modely, ktoré numerické modelovanie využíva. ...
 • Možnosti odstranění zápachu na stokové síti 

  Šlechtová, Tereza
  Cílem práce je zpracovat rešerši o možnostech regulace zápachu na stokové síti. V úvodní části práce jsou uvedeny legislativní předpisy, týkající se problematiky zápachu. Následuje popis příčin vzniku zápachu a metod, ...
 • Studie rekonstrukce úpravny bazénových vod letního koupaliště Břeclav 

  Urban, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je přehledně představit problematiku komunálního lázeňství, konkrétně úpravu vody pro koupaliště. Následuje návrh rekonstrukce úpravny pro reálný, provozovaný areál letního koupaliště. Práce je ...