Now showing items 1-20 of 495

 • Stavebně technologický projekt vzdělávacího komplexu UTB ve Zlíně 

  Valchař, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je vypracovat stavebně technologický projekt vzdělávacího komplexu UTB ve Zlíně. Práce zahrnuje technickou zprávu, časový harmonogram, projekt zařízení staveniště pro 3 hlavní etapy, návrh ...
 • Návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjov 

  Škrobáček, Petr
  Předmětem diplomové práce je návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjově. Diplomová práce řeší tři projekty. Prvním projektem je revitalizace ulice Vrchlického, druhý projekt řeší ulici Svatoborskou a ...
 • Variantní řešení Obchodního areálu - Dobronická 

  Winterová, Karin
  Předmětem diplomové práce je navržení dvou variant řešení parkoviště včetně výpočtu bilance parkovacích stání a přilehlých zpevněných ploch pro potřeby obchodního areálu (velkoobchod s potravinami, osm prodejen různého ...
 • Zastřešení tribuny 

  Straka, Pavel
  Předmětem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci zastřešení tribuny na sportovním stadionu. Půdorysné rozměry jsou 35x70 m. Objekt se bude nacházet v lokalitě Moravské Budějovice. Konstrukce je ...
 • Přístřešek v areálu parku 

  Svršek, Josef
  Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, ...
 • Systémy energeticky úsporných budov 

  Červený, Miloš
  První část diplomové práce se věnuje problematice vnitřního klimatu ve školských budovách. Druhá část se zabývá návrhem otopné soustavy v přístavbě základní školy včetně návrhu zdroje a rekonstrukci zdroje pro stávající ...
 • Vzduchotechnické jednotky 

  Cakl, Dominik
  Diplomová práce se zabývá analýzou problematiky nerovnoměrně rozvrstveného průtoku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách a následné optimalizaci s ohledem na rychlostní poměry, energetickou náročnost a legislativní ...
 • Koncepce dopravy v obci Újezd u Brna 

  Rybárová, Martina
  Předmětem diplomové práce je návrh koncepce dopravy v obci Újezd u Brna. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu statické dopravy a veřejné hromadní dopravy na území obce. Dalším z úkolů je analýza ...
 • Řešení křižovatky 1. máje a Palackého v Moravských Budějovicích 

  Soukup, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá řešením křižovatky 1. Máje a Palackého v Moravských Budějovicích. Součástí práce je provedení bezpečnostní inspekce, výpočet kapacity neřízené křižovatky, dopravní průzkum. Poznatky jsou aplikovány ...
 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov - Brno silnicí III/4349 v Chropyni 

  Sobková, Jolana
  Diplomová práce se ve formě studie zabývá mimoúrovňovým křížením železniční trasy se silnicí v Chropyni. Práce řeší úpravu stávajícího úrovňového přejezdu ve dvou variantách v návrhové kategorii S7,5. Diplomová práce ověřuje ...
 • Dopravní obsluha nádraží u řeky 

  Stupka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem dopravní obsluhy nového brněnského nádraží v poloze Řeka. Cílem práce bylo navrhnout variantní řešení dopravního uzlu městské hromadné dopravy a autobusového nádraží, a zároveň vyřešit ...
 • Studie křižovatky ulic Hlavní třída a Slezská ve Frýdku-Místku 

  Sláviková, Ľubica
  Předmětem této diplomové práce je variantní návrh úpravy stykové křižovatky ve Frýdku-Místku na průsečnou. Nejdřív byla provedena prognóza intenzit generované dopravy z územního plánu, dále prognóza intenzit při přeložce ...
 • Obchodní galerie 

  Lorenc, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové konstrukce obchodní galerie v Hodoníně. Část půdorysu je obdélníková, část půlkruhová. Objekt má obrysové rozměry 70 m x 147,75 m (a přesahy ...
 • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

  Mikhno, Yevgeniy
  Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Andrej, Patrik
  Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia objektu, ktorý bude využívaný na rôzne športové účely v Znojme. Objekt má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 50 x 60 m. Výška vo vrchole ...
 • Zastřešení nádvoří administrativních budov 

  Baculak, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ S355, šrouby 8.8., oceľ ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v penzionu pro seniory 

  Benková, Erika
  Předmětem diplomové práce je návrh zdravotně technických instalací v penzionu pro seniory v katastrálním území města Hodonín. Objekt se nachází na rovinatém terénu. Penzion pro seniory je navrhnutý jako čtyřpodlažní objekt ...
 • Vzduchotechnika nemocnice - Ecodesign 2018 

  Dokládalová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je rešerše právních předpisů o ekodesignu, návrh vzduchotechnického zařízení pro nemocniční oddělení a analýza spotřeb energií vzduchotechnických zařízení navržených před ekodesignem 2018 a ...
 • Nosná konstrukce sportovní haly 

  Králíček, Jiří
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné konstrukce sportovní haly ve dvou variantách. První variantou je příčný rám, který je tvořen ve své rovině třemi ocelovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěnými ...