Show simple item record

Construction-Technological Preparation of Warehouse and Administrative Building in Černá za Bory

dc.contributor.advisorMohapl, Martincs
dc.contributor.authorŠtěpánek, Michalcs
dc.date.accessioned2020-02-08T23:56:15Z
dc.date.available2020-02-08T23:56:15Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNEK, M. Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184425
dc.description.abstractDiplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a realizaci průmyslové podlahy. Tato práce řeší problémy, které by mohly nastat při provádění montáže skeletu a realizaci průmyslové podlahy. Práce obsahuje stavebně technologický projekt, studii realizace hlavních technologických etap, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, projekt zařízení staveniště a hlavní návrh strojů a mechanismů. Dále jsem vytvořil variantní řešení montáže skeletu včetně finančního a časového vyhodnocení. Protože součástí projektové dokumentace, která mi byla poskytnuta nebyly žádné detaily pro uložení skeletu, rozhodl jsem se vypracovat konstrukční detaily pro uložení skeletu. Následně jsem vypracoval plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako součást této práce jsem vytvořil srovnání průmyslových podlah, jak z hlediska náročnosti na provádění, tak i z hlediska ekonomického. Z důvodu zjištění časové náročnosti, jsem připravil přesný časový plán realizace hlavního stavebního objektu. Kvůli zajištění vysoké bezpečnosti a kvality jsem zpracoval kontrolní a zkušební plán pro montáž skeletu i pro realizaci průmyslové podlahy.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the construction and technological solution of the warehouse and administrative building in Černá za Bory. The diploma thesis contains technological procedures for assembly of reinforced concrete skeleton and realization of industrial floor. This work solves problems that could arise during the assembly of the skeleton and realization of industrial floor. The thesis contains a construction technology project, a study of the implementation of the main technological stages, the situation of the construction with broader relations of transport routes, the project of construction site equipment and the main design of machines and mechanisms. Furthermore, I created a variant solution of skeleton assembly including financial and time evaluation. Since the project documentation that was provided to me did not include any details for the skeleton placement, I decided to develop design details for the skeleton placement. Subsequently, I developed a plan for occupational safety and health. As a part of this work I made a comparison of industrial floors, both in terms of performance and economic. In order to find out the time demands, I prepared an exact timetable for the implementation of the main building. In order to ensure high safety and quality, I prepared a control and testing plan for the assembly of the skeleton and for the implementation of industrial flooring.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSkladovací halacs
dc.subjectmontovaný skeletcs
dc.subjectprůmyslová podlahacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectmontované konstrukcecs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectvýkaz výměrcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectpředpjaté stropní panely spirollcs
dc.subjectStorage hallen
dc.subjectprefabricated skeletonen
dc.subjectindustrial flooren
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectprefabricated constructionsen
dc.subjectmachine assemblyen
dc.subjectbill of quantitiesen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectprestressed spiroll ceiling panelsen
dc.titleStavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Borycs
dc.title.alternativeConstruction-Technological Preparation of Warehouse and Administrative Building in Černá za Boryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-29cs
dcterms.modified2020-02-08-23:51:00cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:41:51en
sync.item.modts2020.03.31 00:19:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHejl, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc. - místopředseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Jiří Patloka - tajemník, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Jaroslav Hrůza, Ph.D. - člen, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svým konstrukčním, dispozičním a technologickým řešením své diplomové práce. Dále nastínil svoji koncepci zařízení staveniště. Seznámil komisi scelkovým obsahem diplomové práce. Uvedl cenu a časovou náročnost realizace stavby. Představil variantní řešení návrhu zvedacího mechanizmu pro montáž prefabrikovaného skeletu. Dále předstvil finanční porovnání dvou druhů průmyslových podlah. Ing. Kovářová, Ph.D.: Jakým způsobem bude vyřešeno vsakování dešťové vody na staveništi? Student odpoveděl dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record