Show simple item record

Price, quality and risk of providing facility management services

dc.contributor.advisorTichá, Alenacs
dc.contributor.authorHladišová, Marikacs
dc.date.accessioned2020-02-09T00:58:46Z
dc.date.available2020-02-09T00:58:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHLADIŠOVÁ, M. Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184445
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, důležité oblasti, samotný cíl tohoto oboru, jednotlivé úrovně součinnosti a náplň práce facility manažera. Dále jsou zde zmíněny důležité standardizace, bez kterých by Facility management nemohl fungovat, vzor servisní smlouvy, a nakonec také velmi důležitá kapitola věnovaná kvalitě v poskytování prací a služeb Facility managementu. Praktickou částí diplomové práce je případová studie, která vychází z dotazníkového šetření a popisuje způsoby zajištění podpůrných služeb dvou rozdílných objektů (hotelu a stavební firmy). Případová studie dále popisuje náklady na tyto služby, způsob kontroly kvality provedených prací a typ smluvního zajištění s jednotlivými pracovníky. Výstupem práce je podrobný popis rizik, které mohou vzniknout u jednotlivých typů služeb či způsobech jejich zajištění. U všech těchto rizik jsou následně uvedeny optimalizační opatření.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on prices, quality & risks of the Facility management. In the theoretical part there are explained points referring to the Facility management, it’s contributions, ways of securing them, important fields and it’s targets. Also individual levels of cooperation and the job description of the management. There is also a mention of an important standardization, of which the Facility management couldn’t function without. Also the example of service contract and lastly, a very important chapter is dedicated to the quality of work provision and Facility management services. The practical part of this thesis is the case study based on a questionnaire of how to support services of the two different subjects, hotels and construction companies. The case study also describes the cost of these services, ways of controlling the quality provided and contracts with appointed workers. The result of this thesis is a detailed description of potential risks which can appear in the individual type of services. There is a suggested optimization for all the risks mentioned.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFacility managementcs
dc.subjectfacility manažercs
dc.subjectpodpůrné procesycs
dc.subjectspráva budovcs
dc.subjectinsourcingcs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectposkytování služebcs
dc.subjectservisní smlouvacs
dc.subjectklíčové ukazatele výkonnostics
dc.subjectnákladycs
dc.subjectkontrola kvalitycs
dc.subjectoptimalizační opatřenícs
dc.subjectFacility managementen
dc.subjectfacility manageren
dc.subjectsupported processesen
dc.subjectadministration of buildingsen
dc.subjectinsourcingen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectpriceen
dc.subjectqualityen
dc.subjectrisksen
dc.subjectservice providingen
dc.subjectservice contracten
dc.subjectkey performance indicatorsen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectquality controlen
dc.subjectoptimizing measuresen
dc.titleCena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementucs
dc.title.alternativePrice, quality and risk of providing facility management servicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-08-23:48:11cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:00:40en
sync.item.modts2020.03.31 23:54:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVázlerová, Marcelacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Zuzana Mrňová - tajemník, Ing. Jakub Sabo - tajemník, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo posouzení Ceny, kvality a rizik poskytování prací a služeb facility managementu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record