Show simple item record

The Modelling of The Development of The Middle-Size Building Enterprise Value in The Real Competition of The Czech Republic

dc.contributor.advisorKledus, Robertcs
dc.contributor.authorKřížovská, Eliškacs
dc.date.accessioned2020-02-12T12:54:47Z
dc.date.available2020-02-12T12:54:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKŘÍŽOVSKÁ, E. Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other103207cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184599
dc.description.abstractDizertační práce je zpracována k tématu „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR“. V úvodu dizertační práce je vymezen vztah zvoleného tématu k oboru soudního inženýrství a zpracován přehled o současném stavu řešené problematiky. Dále jsou zde uvedeny cíle dizertační práce, a to včetně formulace problému. Dizertační práce obsahuje základní data o sledovaném středním stavebním závodu regionálního významu a jeho konkurenčních stavebních závodech. U všech závodů je provedeno majetkové ocenění stanovením substanční hodnoty a výnosové ocenění metodou DCF entity. Součástí dizertační práce je navržení jednoduchého znaleckého standardu obsahujícího metodická doporučení při stanovení hodnoty stavebního závodu regionálního významu. Toto je zásadním přínosem dizertační práce pro obor Soudní inženýrství, jehož výchozím zjištěním jsou praktické poznatky a zkušenosti s chováním středních stavebních závodů v období finanční krize.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis is elaborated to the theme “The Modelling of The Development of The Middle-Size Building Enterprise Value in The Real Competition of The Czech Republic“. In the introduction of the dissertation thesis, a relation of the chosen theme to the branch of Forensic Engineering is defined and a survey about a contemporary state of the solved problems is elaborated. Further on, the objectives of the dissertation thesis are stated there namely including a formulation of a problem. The dissertation thesis contains the basic data about the examined middle-size building enterprise of a regional significance and its competitive building enterprises. At all enterprises, a property evaluation by an assessment of a substantial value and a returns’ evaluation by a method DCF Entity are carried out. The component of the dissertation thesis is a proposal of a simple expert standard containing methodical recommendations at an assessment of a value of a building enterprise of a regional significance. This is the essential contribution of the dissertation thesis for the branch Forensic Engineering whose starting ascertainments are practical pieces of knowledge and experience with the behaviours of the middle-size building enterprises in a period of a financial crisis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební závodcs
dc.subjectstřední závodcs
dc.subjectznaleccs
dc.subjectstrukturální analýza zdrojůcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectgenerátory hodnotycs
dc.subjectpřehled metod oceňování obchodního závoducs
dc.subjectmajetková substanční metodacs
dc.subjectvýnosová metoda DCF entitycs
dc.subjectrizika ve stavebním závoducs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectinvestiční nákladycs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectodpisycs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectvnitřní výnosové procentocs
dc.subjectvýstavba stavebního dílacs
dc.subjectriziko stavebního procesucs
dc.subjectriziko projektové dokumentacecs
dc.subjectprojektantcs
dc.subjectstavbyvedoucícs
dc.subjectnálezcs
dc.subjectznalecký posudekcs
dc.subjectBuilding Enterpriseen
dc.subjectMiddle-Size Enterpriseen
dc.subjectExperten
dc.subjectStructural Analysis of Resourcesen
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectValue Driversen
dc.subjectSurvey of Methods of Business Enterprise Evaluationen
dc.subjectProperty Substantial Methoden
dc.subjectReturns’ Method DCF Entityen
dc.subjectRisks in Building Enterpriseen
dc.subjectHorizontal Analysisen
dc.subjectVertical Analysisen
dc.subjectInvestment Costsen
dc.subjectOperating Costsen
dc.subjectDepreciationsen
dc.subjectNet Prezent Valueen
dc.subjectInternal Rate of Returnen
dc.subjectBuilding Work Constructionen
dc.subjectBuilding Process Risken
dc.subjectProject Documentation Risken
dc.subjectProjectoren
dc.subjectMaster Builderen
dc.subjectFindingen
dc.subjectExpert Reviewen
dc.titleModelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČRcs
dc.title.alternativeThe Modelling of The Development of The Middle-Size Building Enterprise Value in The Real Competition of The Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-02-11cs
dcterms.modified2020-02-14-12:04:58cs
thesis.disciplineSoudní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid103207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:25:52en
sync.item.modts2020.04.01 05:18:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChodasová, Zuzanacs
dc.contributor.refereeHromádka, Vítcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Zuzana Chodasová, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Pánik, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDoktorandka svoji disertační práci představila v prezentaci komisi, odpověděla na otázky oponentů i dalších členů komise, které jsou uvedeny na dotazových lístcích.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrství (kombinovaná forma)cs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record