Recent Submissions

 • Softwarově řízené monitorování síťového provozu 

  Kekely, Lukáš
  Tato disertační práce se zabývá návrhem nového způsobu softwarově řízené (definované) hardwarové akcelerace pro moderní vysokorychlostní počítačové sítě. Hlavním cílem práce je formulace obecného, flexibilního a jednoduše ...
 • Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů 

  Šebek, Michal
  Dolování sekvenčních vzorů je důležitá oblast získávání znalostí z databází. Stále více průmyslových a obchodních aplikací uchovává data mající povahu sekvencí, kdy je dáno pořadí jednotlivých transakcí. Toho může být ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů 

  Hrbáček, Radek
  Spotřeba a energetická efektivita se stává jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu počítačových systémů, zejména kvůli omezené kapacitě napájení u zařízení napájených bateriemi a velmi vysoké spotřebě energie ...
 • Zákonné odposlechy: detekce identity 

  Polčák, Libor
  Komunikace předávaná skrze Internet zahrnuje komunikaci mezi pachateli těžké trestné činnosti. Státní zástupci schvalují cílené zákonné odposlechy zaměřené na podezřelé z páchání trestné činnosti. Zákonné odposlechy se v ...
 • Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování 

  Drahošová, Michaela
  Kartézské genetické programován (CGP) je evoluc inspirovaná metoda strojového učen, která je primárně určená pro automatizovaný návrh programů a čslicových obvodů. CGP je úspěšné v řešen mnoha úloh z reálného světa. Avšak ...
 • Formální modely distribuovaného výpočtu 

  Soukup, Ondřej
  Tato disertační práce představuje derivační stromy několika různých typů gramatik ve zobecněné Kurodově normální formě; jmenovitě obecné a regulárně řízené gramatiky, gramatiky s rozptýleným kontextem a spolupracující ...
 • Segmentace webových stránek s využitím shlukovacích technik 

  Zelený, Jan
  Získávání informací a jiné techniky dolování dat z webových stránek získávají na důležitosti s tím, jak se rozvíjí webové technologie a jak roste množství informací uložených na webu, jakožto jediném nosiči těchto informací. ...
 • Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců 

  Polok, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na datové struktury pro reprezentaci řídkých blokových matic a s nimi spojených výpočetních algoritmů, jež jsem navrhl. Řídké blokové matice se vyskytují při řešení mnoha dílčích problémů jako například ...
 • Sémantická anotace textu 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce se zabývá inteligentními systémy pro podporu sémantického anotování textu. Rozebírá motivaci vzniku takových systémů a stav poznání v oblastech souvisejících s jejich používáním. Popisuje také nově navržený a ...
 • Biometrický systém pro rozpoznávání podle sítnice a duhovky oka 

  Hájek, Josef
  Tato disertační práce se zabývá biometrickým a medicínským zařízením pro simultánní snímání duhovky a sítnice oka v jednom kroku. V případě biometrického zaměření je práce rozšířena o vzájemnou fúzi těchto dvou biometrik ...
 • Odhad Letových Parametrů Malého Letounu 

  Dittrich, Petr
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních ...
 • Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech 

  Dolíhal, Luděk
  Vestavěné systémy se staly nepostradatelnými pro náš každodenní život. Jsou to obvykle úzce zaměřená, vysoce optimalizovaná, jednoúčelová zařízení. Jádro vestavěných zařízení obvykle tvoří jeden nebo více aplikačně ...
 • Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů 

  Kocina, Filip
  Disertační práce se zabývá simulací elektronických obvodů. Popisuje metodu kapacitorové substituce (CSM) pro převod elektronických obvodů na elektrické obvody, jež mohou být následně řešeny pomocí numerických metod, zejména ...
 • Restaurace obrazu konvolučními neuronovými sítěmi 

  Svoboda, Pavel
  Tématem práce je použití konvolučních neuronových sítí pro obecnou restauraci obrazu. Ta se typicky provádí za pomoci specializovaných metod pro konkrétní typ poškození. Model konvoluční sítě zde představuje jednotný ...
 • Nástroj pro 3D rekonstrukci z dat z více typů senzorů 

  Šolony, Marek
  Realistické 3D modely prostředí jsou užitečné v mnoha oborech, od inspekce přírodních struktur nebo budov, navigace robotů a tvorby map až po filmový průmysl při zaměřování scény nebo pro integraci speciálních efektů. Je ...
 • Metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA 

  Mičulka, Lukáš
  Tato práce popisuje navrženou metodologii pro návrh systémů odolných proti poruchám v FPGA schopnou ochránit systém před projevy přechodných a trvalých poruch. Oprava přechodné poruchy je prováděna částečnou dynamickou ...
 • Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech 

  Jurnečka, Peter
  V tejto práci je opísaný návrh spôsobu zápisu a práce s paralelnými návrhovými vzormi, ktorého prínosom je možnosť navrhovania automatických oprav existujúcich paralelných zdrojových kódov pomocou refaktoringu. Na to, aby ...
 • Praktické metody automatizované verifikace paralelních programů 

  Fiedor, Jan
  V dnešní době jsou vícevláknové programy běžné a s nimi i chyby v souběžnosti. Během posledních let bylo vytvořeno mnoho technik pro detekci takovýchto chyb, a i přesto mají vývojáři softwaru problém nalézt správné nástroje ...