Now showing items 1-9 of 9

 • Buněčné automaty - dynamické systémy v diskrétním světě 

  Stehlík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Cilem tohoto článku je představení buněčných automatů jako matematických modelu a jejich srovnání s jinými dynamickými systémy. Ukážeme si, že tyto jednoduché plně diskrétní modely umožnují vznik bohatého množství jevů ...
 • Greenova věta a její aplikace 

  Mařík, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku je diskutován vliv Greenovy věty mimo ryze matematické oblasti. Je zde zdůrazněn její význam při odvozování diferenciálních tvarů fyzikálních zákonů a dále je uvedena její role při vysvětlení funkce planimetru - ...
 • O křivkách a křivostech 

  Šilhan, Josef; Žádník, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Vyjádření křivostí křivek v eukleidovské rovině a prostoru je velice standardnim cvičenim z diferenciální geometrie. Ve výsledných vzorcích vztažených k obecné parametrizaci křivky Lze vidět obsah rovnoběžníku, příp. objemy ...
 • Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace 

  Kosová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Tento článek přiblíží čtenári postupy pro optimalizaci parametru váhové funkce, která je použita v procedurách pro nalezení posunuti se subpixelovou přesností mezi dvěma obrazy. Jsou použity standardní techniky pro registraci ...
 • Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací 

  Mokrý, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audio signálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu ...
 • Spojité a diskrétní modely populační biologie 

  Ondrová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Článek se zabývá analýzou logistického modelu jednodruhové populace ve spojitém i diskrétním tvaru. U každého modelu je komentován rovnovážný stav, jeho stabilita a chování řešení při ruzných počátečních podmínkách. Clánek ...
 • Stefanův problém a jeho analytické řešení 

  René Kesler (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Tento článek je vēnován analytickému rešení úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanuv problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický ...
 • Určení termofyzikálních vlastností okují na oceli vysoké teploty 

  Ondruch, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou bakalářské práce rešené studentem oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně ve spolupráci s Laboratoří přenosu tepla a prouděni. Cílem textu je poukázat na využití matematického ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matema tickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hladá neznáma ...