Recent Submissions

 • Stabilita a řízení dynamických systémů použitých při modelování pohybu letadla 

  Novák, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Tento článek seznamuje čtenáře se základy dynamiky letu a řízení tak, jak byly popsány v bakalářské práci autora. Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastni (konstrukční) ...
 • Byl jsem u toho! aneb 50 let matematické teorie metody konečných prvků 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Rozvoj a užití metody konečných prvků (MKP, the finite element method) byl spjat v inženýrských kruzích (hlavně v USA) s rozvojem a užitím výkonných samočinných počítačů. Proto začala být MKP rozvíjena až v polovině ...
 • Schurovo-Cohnovo kritérium a jeho alternativní vyjádření 

  Jánský, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku jsou popsána kritéria popisující lokalizaci kořenů polynomu (obecného stupně s obecnými koeficienty) ve vymezených částech komplexní roviny se speciálním zaměřením na jednotkový kruh. Dále jsou zde rozebrány ...
 • Tverbergova věta 

  Chajda, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Před 50-ti lety dokázal H. Tverberg svou proslulou větu, která tvrdí, že pro danou množinu M bodů v eukleidovském prostoru E s jistou restrikcí na počet těchto bodů a na dimenzi E existuje rozklad množiny M takový, že ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Tento článek se zabývá modelováním lineárních mechanických oscilátorůrů. Důraz je kladen na sestavení pohybové rovnice a její vyřešení. K sestavení rovnice je třeba základní znalost příslušných fyzikálních zákonů. V článku ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku sú riešené tri vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škôl. V prvej časti je rozobratý geometrický príklad o tetivových štvoruholníkoch. Druhá časť sa zaoberá ...