Now showing items 46-65 of 334

 • Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články impedančními metodami 

  Křečková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou perovskitových solárních článků, zejména materiálem pro jejich aktivní vrstvy. Nejprve jsou popsány elektrické a optické vlastnosti halogenidových perovskitů a dále jsou uvedeny ...
 • Charakterizace materiálů pro perovskitové solární články transientními metodami 

  Nakládal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním doby života nosičů náboje v perovskitových monokrystalech. Je formulován princip perovskitových solárních článků, charakterizovány jejich hlavní struktury a shrnuta historie vývoje ...
 • Chladící jednotka pro projekt Barman 

  Kupka, Ondřej
  Cílem diplomové práce sestrojení chladící jednotky, která se stane součástí projektu Barman. Práce popisuje proces od definice požadavků, přes návrh řešení, výběr komponentů, vytvoření podkladu v podobě procesního schématu, ...
 • Chytrá domácnost – knihovna pro sběr dat 

  Tomiczek, Roman
  Diplomová práce se zabývá vývojem softwarové knihovny pro agregaci dat z elektroměrů a zasílání dat do centrální stanice. Jsou popsány nejvíce používané protokoly v inteligentních sítích. Práce se detailněji zabývá ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • DC-DC měnič pro matrix beam modul 

  Sikora, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem buck-boost DC-DC měniče pro napájení matrix beam modulu. Návrh je zaměřen na otestování dvoufázového vzestupného měniče a tříkanálového sestupného měniče firmy NXP Semiconductors. ...
 • Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích 

  Vašíčková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne ...
 • Detekce a rozměření elektronového svazku v obrazech z TEM 

  Polcer, Simon
  Diplomová práce se zabývá automatickou detekcí a rozměřením elektronového svazku ve snímcích z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodní části práce je popsána konstrukce a nejdůležitější součástky elektronového ...
 • Detekce CNV v sekvenačních datech 

  Pleskačová, Barbora
  Detekci variability počtu kopií v prokaryotických organismech je v současné době věnováno čím dál více pozornosti, a to zejména díky souvislosti CNV s patogenitou a antibiotickou rezistencí bakterií. Algoritmus navržený v ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Prokopová, Ivona
  Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

  Zhorný, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS z elektrokardiogramů s využitím časově frekvenční analýzy. Detekční postupy jsou založeny na vlnkové a Stockwellově transformaci. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Detekce malých změn objektů pomocí kamery 

  Udvardy, Bálint
  Jeden ze základních problémů v počítačovém vidění je detekce a analýza pohybu ve snímané scéně. Tato práce je zaměřena na detekci malých změn v obraze pomocí záznějového jevu moaré. Hlavním cílem práce je, pomocí algoritmů ...
 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Detekce osob a hodnocení jejich pohlaví a věku v obrazových datech 

  Dobiš, Lukáš
  Táto diplomová práca sa venuje automatickému rozpoznávaniu ludí v obrazových dátach s využitím konvolučných neurónových sieti na určenie polohy tváre a následnej analýze získaných dát. Výsledkom analýzy tváre je určenie ...
 • Detekce vad potisku 

  Boček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizuální kontrolu potisku loga na propiskách. Ke snímání objektu je využito řádkové kamery. Řízení celé jednotky a zpracování pořízených dat zajišťuje mikropočítač ...
 • Detekce zahalených tváří v obraze 

  Malý, Ondřej
  Cílem práce je nastudovat a otestovat současné metody pro detekování tváře na zahalených tvářích a vyhodnotit výsledky. V první kapitole je teoreticky rozebráno 5 zvolených metod a v druhé kapitole jsou jednotlivé metody ...
 • Detektor pozice laserového svazku 

  Ha, Tuan
  Práce se zabývá způsoby návrhu detektoru laserového svazku a její realizací. Na úvod jsou uvedeny různé druhy detektorů a jejich srovnání. Detailně je práce zaměřena hlavně na detekci pomocí kvadrantního senzoru. Jsou zde ...
 • Detektor vad s využitím CIS senzoru 

  Komzák, Daniel
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním CIS senzorů, jejich parametrů a průzkumem trhu. Obsahuje také srovnání senzorů s řádkovými kamerami, které se používají k podobným účelům, tedy v tomto případě ke skenování obalového ...
 • Diferenční analýza multilingválního řečového korpusu pacientů s neurodegenerativními onemocněními 

  Kováč, Daniel
  Diplomová práce se zabývá automatizovanou diagnózou hypokinetické dysartrie v multilingválním řečovém korpusu. Jedná se o poruchu motorické realizace řeči vyskytující se u pacientů s neurodegenerativními onemocněními jako ...