Now showing items 51-70 of 334

 • DC-DC měnič pro matrix beam modul 

  Sikora, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem buck-boost DC-DC měniče pro napájení matrix beam modulu. Návrh je zaměřen na otestování dvoufázového vzestupného měniče a tříkanálového sestupného měniče firmy NXP Semiconductors. ...
 • Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích 

  Vašíčková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne ...
 • Detekce a rozměření elektronového svazku v obrazech z TEM 

  Polcer, Simon
  Diplomová práce se zabývá automatickou detekcí a rozměřením elektronového svazku ve snímcích z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodní části práce je popsána konstrukce a nejdůležitější součástky elektronového ...
 • Detekce CNV v sekvenačních datech 

  Pleskačová, Barbora
  Detekci variability počtu kopií v prokaryotických organismech je v současné době věnováno čím dál více pozornosti, a to zejména díky souvislosti CNV s patogenitou a antibiotickou rezistencí bakterií. Algoritmus navržený v ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Prokopová, Ivona
  Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

  Zhorný, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS z elektrokardiogramů s využitím časově frekvenční analýzy. Detekční postupy jsou založeny na vlnkové a Stockwellově transformaci. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Detekce malých změn objektů pomocí kamery 

  Udvardy, Bálint
  Jeden ze základních problémů v počítačovém vidění je detekce a analýza pohybu ve snímané scéně. Tato práce je zaměřena na detekci malých změn v obraze pomocí záznějového jevu moaré. Hlavním cílem práce je, pomocí algoritmů ...
 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Detekce osob a hodnocení jejich pohlaví a věku v obrazových datech 

  Dobiš, Lukáš
  Táto diplomová práca sa venuje automatickému rozpoznávaniu ludí v obrazových dátach s využitím konvolučných neurónových sieti na určenie polohy tváre a následnej analýze získaných dát. Výsledkom analýzy tváre je určenie ...
 • Detekce vad potisku 

  Boček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizuální kontrolu potisku loga na propiskách. Ke snímání objektu je využito řádkové kamery. Řízení celé jednotky a zpracování pořízených dat zajišťuje mikropočítač ...
 • Detekce zahalených tváří v obraze 

  Malý, Ondřej
  Cílem práce je nastudovat a otestovat současné metody pro detekování tváře na zahalených tvářích a vyhodnotit výsledky. V první kapitole je teoreticky rozebráno 5 zvolených metod a v druhé kapitole jsou jednotlivé metody ...
 • Detektor pozice laserového svazku 

  Ha, Tuan
  Práce se zabývá způsoby návrhu detektoru laserového svazku a její realizací. Na úvod jsou uvedeny různé druhy detektorů a jejich srovnání. Detailně je práce zaměřena hlavně na detekci pomocí kvadrantního senzoru. Jsou zde ...
 • Detektor vad s využitím CIS senzoru 

  Komzák, Daniel
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním CIS senzorů, jejich parametrů a průzkumem trhu. Obsahuje také srovnání senzorů s řádkovými kamerami, které se používají k podobným účelům, tedy v tomto případě ke skenování obalového ...
 • Diferenční analýza multilingválního řečového korpusu pacientů s neurodegenerativními onemocněními 

  Kováč, Daniel
  Diplomová práce se zabývá automatizovanou diagnózou hypokinetické dysartrie v multilingválním řečovém korpusu. Jedná se o poruchu motorické realizace řeči vyskytující se u pacientů s neurodegenerativními onemocněními jako ...
 • Digitální zpracování signálu pomocí programovatelných hradlových polí 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu, realizaci a testování zařízení, které provádí spektrální analýzu gama záření na základě vyhodnocování pulzů ze scintilačního detektoru. Ty jsou po zesílení zdigitalizovány a jejich další ...
 • Dignostika zhášecího pochodu u stejnosměrného stykače 

  Píška, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo provést diagnostiku vysokonapěťového stejnosměrného stykače se zaměřením na zpětnou komutaci a lepení oblouku, navrhnout a ověřit úpravy, které odstraní tyto negativní jevy. Měření obloukového ...
 • Dlouhodobý vliv nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody 

  Valoušek, Michal
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody. V práci jsou popsány materiály používající se v lithium-iontových bateriích a funkce jednotlivých komponent. Nachází se zde i popis ...
 • Dvojčinný kvazirezonanční DC/DC měnič s transformátorem 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou funkce a následnou realizací kvazirezonančního DC/DC měniče 300 V/ 50 V o výkonu cca 1,5 kW. Cílem práce je otestovat a popsat chování experimentálního měniče při různých provozních ...
 • Dvojčinný síťový spínaný zdroj 

  Botek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje a pojednává o návrhu jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje simulaci výkonové části měniče a rešerši v oblasti DC/DC měničů.