Now showing items 91-110 of 334

 • Implementace a rozšíření frameworku pro testování technické dokumentace 

  Macko, Peter
  Práca sa zaoberá automatizáciou testovania technickej dokumentácie napísanej v značkovacom jazyku AsciiDoc pomocou open-source frameworku testovania technickej dokumentácie Emender implementovaného na CI/CD platforme. ...
 • Implementace mikroprocesoru RISC-V s rozšířením pro bitové manipulace 

  Chovančíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem procesoru RISC-V rozšířeného o instrukce pro bitové manipulace. V této práci se věnuje pozornost popisu instrukční sady RISC-V a jazyka CodAL, který slouží k popisu instrukčních sad a ...
 • Implementace vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet 

  Zahálka, Patrik
  Tato diplomová práce se věnuje problematice VLSI návrhu a implementaci vrstvy RS-FEC pro 400 Gb/s Ethernet do FPGA Intel® Stratix® 10 DX 2100. V práci je charakterizován současný stav rychlostí Ethernetu, význam a kontext ...
 • Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku 

  Punar, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se ...
 • Integrace systému rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0 

  Poláček, Matěj
  Diplomová práce se zabývá problematikou integrace rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0. Testbed představuje automatizovaného robotického barmana, který slouží k praktické demonstraci a ověření pojmů jako je Průmysl ...
 • Integrovaný zásuvkový modul 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je seznámení se s technologií Powerline Communication a výběr vhodného typu širokopásmového integrovaného obvodu pro integraci širokopásmového komunikačního modulu do elektroinstalační krabice. V úvodu ...
 • Inteligentní elektroměr 

  Haman, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního elektroměru, umožňujícího vzdálený odečet změřených hodnot a pomocí přídavných modulů i vzdálené spínání zátěže. V teoretické části jsou popsány měřené veličiny, proveden ...
 • Inteligentní zásuvka pro výčet elektrických parametrů a ovládání připojeného zařízení 

  Musil, Libor
  Práce se zabývá návrhem inteligentní elektrické zásuvky. Na začátku práce jsou popsány vlastnosti distribuční sítě v České republice a způsoby měření těchto vlastností. Dále je blíže popsán vybraný integrovaný obvod, který ...
 • Kamerové zabezpečení objektu s nízkým datovým tokem 

  Vašková, Barbora
  Téma diplomovej práce sa venuje návrhu a realizácií autonómneho kamerového systému vybraného objektu s možnosťou vzdialenej správy. Náplňou teoretickej časti je spracovať návrh systému vrátane zvolenia vhodných komponentov ...
 • Klasifikace arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice 

  Černohorská, Lucie
  Tato práce je zaměřena na klasifikaci arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice. Je zde popsána anatomie oka se zaměřením na cévní zásobení a dále jsou stručně uvedeny zobrazovací a diagnostické metody ...
 • Klasifikace detekovaných pulzů v FPGA 

  Ihnát, Kryštof
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V ...
 • Klasifikace stupně gliomů v MR datech mozku 

  Olešová, Kristína
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou mozgových gliómových nádorov na nízko a vysoko agresívne nádory a predikciou doby prežitia pacientov po úplnej resekcii nádoru na základe obrazových dát dostupných z magnetickej rezonancie. ...
 • Koexistence systémů LoRa a Wi-Fi v RF pásmu 2.4 GHz 

  Kaučiarik, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy ...
 • Komunikační hardware pro I4.0 Barman 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá popisem a realizací AAS modulu. V práci je popsán výběr jednotlivých komponent zařízení. Modul bude součásti projektu testbedu Barman. Tento projekt je realizován v souladu s trendy Průmyslu 4.0. ...
 • Komunikační rozhraní pro testbed I4.0 

  Magáth, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením všeobecného komunikačného rozhrania medzi inteligentným výrobkom a procesnými bunkami v rámci test bedu Barman. Cieľom je vytvoriť distribuovanú výrobu podľa koceptu Industry 4.0, ...
 • Konceptuální rozvoj lokální distribuční soustavy Prototypa, a.s. 

  Vrtal, Matěj
  Tato diplomová práce řeší možnosti konceptuálního rozvoje lokální distribuční soustavy Prototypa, a.s. V práci je nejprve popsán současný stav soustavy, stávajících rozvoden a vnitřních podnikových rozvodů. Následuje ...
 • Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot 

  Beníšek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Kybernetická bezpečnost v systémech typu publish-subscribe 

  Detko, Adam
  Táto práca sa zaoberá službou distribúcie dát a je rozčlenená na tri časti. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické poznatky o službe distribúcie dát. Postupne je v tejto časti predstavený model využívaný v službe ...
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...