Now showing items 99-118 of 334

 • Kamerové zabezpečení objektu s nízkým datovým tokem 

  Vašková, Barbora
  Téma diplomovej práce sa venuje návrhu a realizácií autonómneho kamerového systému vybraného objektu s možnosťou vzdialenej správy. Náplňou teoretickej časti je spracovať návrh systému vrátane zvolenia vhodných komponentov ...
 • Klasifikace arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice 

  Černohorská, Lucie
  Tato práce je zaměřena na klasifikaci arteriálního a žilního řečiště v obrazových datech sítnice. Je zde popsána anatomie oka se zaměřením na cévní zásobení a dále jsou stručně uvedeny zobrazovací a diagnostické metody ...
 • Klasifikace detekovaných pulzů v FPGA 

  Ihnát, Kryštof
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V ...
 • Klasifikace stupně gliomů v MR datech mozku 

  Olešová, Kristína
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou mozgových gliómových nádorov na nízko a vysoko agresívne nádory a predikciou doby prežitia pacientov po úplnej resekcii nádoru na základe obrazových dát dostupných z magnetickej rezonancie. ...
 • Koexistence systémů LoRa a Wi-Fi v RF pásmu 2.4 GHz 

  Kaučiarik, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy ...
 • Komunikační hardware pro I4.0 Barman 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá popisem a realizací AAS modulu. V práci je popsán výběr jednotlivých komponent zařízení. Modul bude součásti projektu testbedu Barman. Tento projekt je realizován v souladu s trendy Průmyslu 4.0. ...
 • Komunikační rozhraní pro testbed I4.0 

  Magáth, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením všeobecného komunikačného rozhrania medzi inteligentným výrobkom a procesnými bunkami v rámci test bedu Barman. Cieľom je vytvoriť distribuovanú výrobu podľa koceptu Industry 4.0, ...
 • Konceptuální rozvoj lokální distribuční soustavy Prototypa, a.s. 

  Vrtal, Matěj
  Tato diplomová práce řeší možnosti konceptuálního rozvoje lokální distribuční soustavy Prototypa, a.s. V práci je nejprve popsán současný stav soustavy, stávajících rozvoden a vnitřních podnikových rozvodů. Následuje ...
 • Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot 

  Beníšek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Kybernetická bezpečnost v systémech typu publish-subscribe 

  Detko, Adam
  Táto práca sa zaoberá službou distribúcie dát a je rozčlenená na tri časti. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické poznatky o službe distribúcie dát. Postupne je v tejto časti predstavený model využívaný v službe ...
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...
 • Li-Fi, využití světla a LED diod ke komunikaci mezi svítidly a uživatelem 

  Ludányi, Róbert
  Táto práca je zameraná na využitie svetla a LED diód ku komunikácii medzi svetlom a užívateľom. V úvode práce je popísaný princíp fungovania VLC, čoho je Li-Fi súčasťou. Práca ďalej obsahuje problematiku na témy Li-Fi, ako ...
 • Machine learning models for quantifying phenotypic signatures of cancer cells based on transcriptomic and epigenomic data 

  Koban, Martin
  S rozvojom techník pre efektívnu akvizíciu genomických dát sa jednou z kľúčových vedeckých výziev stala interpretácia výsledkov týchto experimentov v zmysluplnom biologickom kontexte. Táto práca sa zameriava na využitie ...
 • Matematický model proudového chrániče citlivého na pulzující stejnosměrné proudy 

  Kaser, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou proudového chrániče a jeho možného vyřazení z provozu kvůli stejnosměrným složkám. Budou zde podrobně popsány magnetické jevy, které se dějí uvnitř přístroje. Následně se vytvoří matematický ...
 • Mechanismy zabezpečení OS Android s využitím jazyka Kotlin 

  Balaževič, Lukáš
  Mobilné zariadenia sú v rámci technologickej histórie novinka a pri technológii, ktorá sa vyvíja tak rapídnym tempom a rastom používania je nutné dbať na zabezpečenie. Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom bezpečnostných ...
 • Metody segmentace obrazu s malými trénovacími množinami 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť metódu segmentácie obrazu, ktorá dokáže efektívne pracovať aj s dátovými množinami malej veľkosti. Bola k tomu využitá nedávno publikovaná neurónová sieť ODE, ktorá by vďaka svojim vlastnostiam ...
 • Měnič pro indukční ohřev 

  Holcman, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového měniče pro indukční ohřev železných součástí navrhovaného na výkon minimálně 2,5 kW. Indukční pec tvoří sériový rezonanční LC obvod. Práce obsahuje popis a návrh jednotlivých částí ...
 • Měření nelineárních vlastností reproduktorů 

  Friml, Vilém
  Práce řeší výpočet závislosti THD na frekvenci signálu a výpočet přítomnosti zkreslení Rub & buzz pomocí programového prostředí MATLAB. Obsahem je generování vhodných signálů, přehrávání a akvizice dat pomocí zvukové karty ...
 • Měření okamžité rychlosti vozidel 

  Schoř, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá měřením okamžité rychlosti vozidel. První část tvoříteoretický rozbor s přehledem měřících zařízení, které se v současnosti používají.Druhá část práce je zaměřena na vytvoření metody měření ...