Now showing items 112-131 of 334

 • Machine learning models for quantifying phenotypic signatures of cancer cells based on transcriptomic and epigenomic data 

  Koban, Martin
  S rozvojom techník pre efektívnu akvizíciu genomických dát sa jednou z kľúčových vedeckých výziev stala interpretácia výsledkov týchto experimentov v zmysluplnom biologickom kontexte. Táto práca sa zameriava na využitie ...
 • Matematický model proudového chrániče citlivého na pulzující stejnosměrné proudy 

  Kaser, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou proudového chrániče a jeho možného vyřazení z provozu kvůli stejnosměrným složkám. Budou zde podrobně popsány magnetické jevy, které se dějí uvnitř přístroje. Následně se vytvoří matematický ...
 • Mechanismy zabezpečení OS Android s využitím jazyka Kotlin 

  Balaževič, Lukáš
  Mobilné zariadenia sú v rámci technologickej histórie novinka a pri technológii, ktorá sa vyvíja tak rapídnym tempom a rastom používania je nutné dbať na zabezpečenie. Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom bezpečnostných ...
 • Metody segmentace obrazu s malými trénovacími množinami 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť metódu segmentácie obrazu, ktorá dokáže efektívne pracovať aj s dátovými množinami malej veľkosti. Bola k tomu využitá nedávno publikovaná neurónová sieť ODE, ktorá by vďaka svojim vlastnostiam ...
 • Měnič pro indukční ohřev 

  Holcman, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového měniče pro indukční ohřev železných součástí navrhovaného na výkon minimálně 2,5 kW. Indukční pec tvoří sériový rezonanční LC obvod. Práce obsahuje popis a návrh jednotlivých částí ...
 • Měření nelineárních vlastností reproduktorů 

  Friml, Vilém
  Práce řeší výpočet závislosti THD na frekvenci signálu a výpočet přítomnosti zkreslení Rub & buzz pomocí programového prostředí MATLAB. Obsahem je generování vhodných signálů, přehrávání a akvizice dat pomocí zvukové karty ...
 • Měření okamžité rychlosti vozidel 

  Schoř, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá měřením okamžité rychlosti vozidel. První část tvoříteoretický rozbor s přehledem měřících zařízení, které se v současnosti používají.Druhá část práce je zaměřena na vytvoření metody měření ...
 • Měření parametrů GNSS přijímačů 

  Beneš, Jiří
  Cílem této práce je realizace metodiky vhodné ke stanovení statických a dynamických parametrů GNSS přijímačů. Práce začíná rešerší GNSS, především možnostmi vyhodnocení pozice a přidruženými nejistotami. Následující kapitola ...
 • Měření parametrů optických a opto-elektrických komponent 

  Horňáková, Veronika
  Táto diplomová práca sa zaoberá optickými a optoelektronickými komponentami. Prvá časť práce popisuje vybrané tri optické a tri optoelektronické komponenty. Z optických komponent to sú delič výkonu, izolátor a cirkulátor. ...
 • Měření velmi malých výchylek pomocí optovláknového interferometru 

  Vybíral, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na optické metody měření malých dynamických výchylek volného povrchu. Byly popsány principy interferometrů dosahujících pikometrových rozlišení včetně extrinzického Fabry-Pérotova interferometru ...
 • Měření vlastností polarizovaného světla na výstupu optovláknového senzoru 

  Velič, Ladislav
  Diplomová práca obsahuje teóriu polarizácie svetla, rôzne spôsoby akými vzniká a jej praktickáaplikácia.Následnesazaoberátypmioptickýchvlákien,kdesúpopísanévlákna, ktoré využívame v našej práci a to sú vlákna, ktoré ...
 • Měřič krevního tlaku 

  Kučera, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh ...
 • Mikrofonní pole malých rozměrů pro odhad směru přicházejícího zvuku 

  Kubišta, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku v malých mikrofonních polích. Využívá metod založených na časovém zpoždění signálu, dále na energickém poklesu či rozdílné fáze signálu. ...
 • Mobilní zdroje elektrické energie 

  Kvasnička, Karel
  Nabíjecí stanice; FV panel; akumulátor; baterie; lithium; LiFePO4; Arduino
 • Model laboratorního pohonu pro výukové účely 

  Januška, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci laboratorního standu nacházející ho se na ústavu UVEE Vysokého učení technického v Brně, který obsahuje stejnosměrný a asynchronní motor připojených na stejné hřídeli. Součástí práce ...
 • Model trojfázové umělé sítě 

  Macík, Tomáš
  Diplomová práca rieši problematiku riadenia trojfázového aktívneho usmerňovača a trojfázového striedača. Obsahuje tiež vysvetlenie princípu fázového závesu. Teoretická časť, ktorá je tvorená prvými tromi kapitolami, popisuje ...
 • Modelling of flow and pressure characteristics in the model of the human upper respiratory tract under varying conditions 

  Karlíková, Adéla
  Cílem této diplomové práce je vytvořit 3D model horních dýchacích cest podle originálního modelu segmentovaného z CT dat, aplikovat různé podmínky na průtok vzduchu v modelu, a poté hodnotit změnu charakteristik rychlosti ...
 • Modelování a detekce útoku SlowDrop 

  Mazánek, Pavel
  Práce je zaměřena na nedávno objevený slow DoS útok s názvem SlowDrop. Zabývá se podrobným nastudováním a popisem současného stavu problému DoS útoků obecně i útoku konkrétního. Z teoretického základu vychází při implementaci ...
 • Modelování a simulace elektromechanických přechodných jevů v elektrizační soustavě 

  Gromotovič, Ivan
  Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocování přechodné stability v simulačním programu PSCAD. Na jednostrojovém modelu SMIB byly analyzovány činitele ovlivňující přechodnou stabilitu. Výsledky této analýzy potvrdily ...
 • Modelování lineárního zkreslení zvukových zařízení 

  Vrbík, Matouš
  V této práci jsou probrány metody úpravy a modelování kmitočtové charakteristiky zvukového zařízení číslicovým filtry. Mimo klasických metod návrhu číslicových filtrů je pozornost věnována pokročilejším numerickým metodám, ...