Now showing items 220-239 of 334

 • Regulátoru napětí palubní sítě letadel s motory WALTER M337 

  Formánek, Michael
  Práce se zabývá problematikou aktuálního řešení regulace palubní sítě v letadlech užívajících motory české výroby Walter, speciálně pak Walter M137 a M337. Práce pojednává o stylu aktuálně používaného řešení pro obsluhu ...
 • Rekonfigurovatelný generátor 5G NR signálů na RFSoC FPGA 

  Indrák, Dominik
  Práce se zabývá simulací základní struktury OFDM modulátoru a demodulátoru připravovaného standardu 5G NR. V prostředí MATLAB jsou simulovány základní bloky jako je modulace, vkládání referenčních signálů, Fourierova ...
 • Rekonstrukce tvaru objektu založená na odezvě max(t,0)-pulsu 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou prostorového zobrazování cílů s využitím časových odezev na max(t,0) puls. Problém je formulován jak pro dokonale elektricky vodivé, tak i dielektrické objekty. Hlavní cíl práce ...
 • Restaurace zvukových signálů poškozených kvantizací 

  Šiška, Jakub
  Táto práca sa zaoberá reštauráciou zvukových signálov poškodených kvantizáciou. V teoretickej časti je popísaná kvantizácia a dekvantizácia všeobecne, rôzne existujúce metódy dekvantizácie audio signálov a opis teórie ...
 • Robotická paletizace řízená z PLC 

  Šefránek, Adam
  Práce se zabývá robotickou paletizací řízenou z PLC. První část uvádí příklady paletizačních zařízení. Druhá část ukazuje způsob řízení ABB robota pomocí PLC společnosti B&R Automatizace. Třetí část se zabývá vybranými ...
 • Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí 

  Zakarovský, Matúš
  Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov ...
 • Rozpoznání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Jelínková, Jana
  Pojem klasická hudba obsahuje, stejně jako žánry populární hudby, mnoho žánrových variant. Cílem práce je pomocí strojového učení rozlišit tyto žánrové varianty z orchestrálních nahrávek. Tato práce se zaměřuje na skladby ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace obecně a následně s konkrétním pojmem identifikace osob a identifikace otisku prstu. Nastíněn je i pojem biometrie, jakožto klíčový obor pro identifikaci otisků prstu. ...
 • Rozpoznávání podobnosti otisků prstu 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem identifikace a biometrie, jež je klíčovým oborem pro identifikaci otisků prstu. Práce také čtenáře seznamuje obecně s principem a druhy počítačového zpracování a počítačové detekce ...
 • Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků 

  Vostřel, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá použitím integrovaného strojového vidění firmy B&R, tzv. Smart Sensoru, k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. V rámci práce je provedena rešerše použití strojového ...
 • Řídicí obvody kolejového výtahu 

  Kopecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá mechanickým a elektrickým návrhem pohonu šikmého kolejového stavebního výtahu. Je provedena teoretická rešerše ohledně bezdrátových modulů a řídících jednotek. V návrhu jsou vybrány jednotlivé ...
 • Řídicí obvody s vysokou účinností pro LED 

  Havlík, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je návrh dvou zapojení spínaného zdroje s různými integrovanými obvody vhodnými pro řízení LED diod. Teoretická část popisuje princip spínaného měniče a jeho dvou typů - snižujícího a zvyšujícího. ...
 • Řízení aktivní protézy horní končetiny 

  Brázdil, Štěpán
  Tato práce se zaměřuje na oblast protetiky, především na problematiku řízení aktivních protéz. Cílem je komplexní analýza, návrh a vyhotovení protetického systému, který na základě analýzy dat ze senzorické části (primárně ...
 • Řízení CNC pískovačky 

  Hanulík, René
  Diplomová práce ozřejmuje problematiku tvorby nápisů na kamenné desky. Popisuje některé druhy snímačů, akčních členů, jejich fyzikální principy a možnosti jejich užití. V práci jsou zmíněna omezení a specifika pískování, ...
 • Řízení pohybu rotačního inverzního kyvadla 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej diplomovej práce je modelovanie a návrh prípravku inverzného kyvadla. Rozoberá matematický model rotačného kyvadla, modelovanie BLDC motorov a tiež 3D modelovanie prípravku. Na riadenie kyvadla bol ...
 • Řízení robotické sekačky trávy 

  Škapa, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a realizací robotické sekačky se satelitní navigací. Začíná se přípravou platformy pro navigaci mobilního robotu ve venkovním prostředí, návrhem řídicího HW a SW a realizací daného ...
 • Řízení světelných zdrojů s LED 

  Břoušek, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro ovládání a regulaci LED. V dokumentu jsou shrnuty základní informace o světle, jeho vznik a spektrum. V této práci jsou diskutovány vlivy světla na člověka. Jsou zde také rozebírány ...
 • Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami 

  Klusáček, Jan
  Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně ...
 • Sada testovacích úloh pro měření odezvy lidského operátora 

  Pátek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem simulátoru pro měření odezvy lidského operátora v programu MATLAB a nadstavbě Simulink. V první části je shrnuta teorie matematických modelů lidského operátora, na kterou navazuje popis realizovaného ...
 • Sběr a cloudové vyhodnocení dat z vícepásmových solárních senzorů 

  Hertl, Vít
  Tato diplomová práce staví na základech položených v rámci semestrální práce se stejným názvem. Na začátku jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti slunečního záření nutné k pochopení výpočtu tzv. performance ratio. Dále ...