Now showing items 238-257 of 334

 • Sada testovacích úloh pro měření odezvy lidského operátora 

  Pátek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem simulátoru pro měření odezvy lidského operátora v programu MATLAB a nadstavbě Simulink. V první části je shrnuta teorie matematických modelů lidského operátora, na kterou navazuje popis realizovaného ...
 • Sběr a cloudové vyhodnocení dat z vícepásmových solárních senzorů 

  Hertl, Vít
  Tato diplomová práce staví na základech položených v rámci semestrální práce se stejným názvem. Na začátku jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti slunečního záření nutné k pochopení výpočtu tzv. performance ratio. Dále ...
 • Sběr telemetrických dat a jejich vyhodnocení 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření aplikace pro sběr a vyhodnocení telemetrických dat. Práce obsahuje návrh, realizaci a popis jak tohoto systému, tak i serveru, způsob příjmu a zobrazení dat. Na základě získaných dat z ...
 • Segmentace amyloidních plaků v mozcích transgenních potkanů na základě mikroCT dat 

  Kačníková, Diana
  Prítomnosť amyloidných plakov v hipokampuse upozorňuje na výskyt Alzheimerovej choroby. Manuálna segmentácia amyloidných plakov je veľmi časovo náročná a zvyšuje čas, ktorý môže byť využitý na sledovanie distribúcie ...
 • Segmentace klenby lebeční u pacientů po kraniektomii 

  Vavřinová, Pavlína
  Tato práce se zabývá segmentací klenby lebeční v CT snímcích pacientů po kraniektomii. Zadaná problematika byla řešena pomocí segmentační architektury U-Net, konkrétně její 2D i 3D variantou. S první verzí architektury ...
 • Segmentace nádorových lézí ledvin v CT datech 

  Urbanová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací nádorových lézí ledvin v CT datech. V teoretické části práce je rozebrána anatomie a patologie ledvin. Dále je pak obecně uveden princip segmentace, konvenční metody a segmentace ...
 • Segmentace nádorů mozku v MRI datech s využitím hloubkového učení 

  Ustsinau, Usevalad
  The following master's thesis paper equipped with a short description of CT scans and MR images and the main differences between them, explanation of the structure of convolutional neural networks and how they implemented ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí grafových neuronových sítí 

  Boszorád, Matej
  Táto diplomová práca opisuje a implementuje návrh grafovej neurónovej siete použitej na 2D segmentáciu nervovej štruktúry. Prvá kapitola práce v krátkosti uvádza problém segmentácie. Nachádza sa v nej rozdelenie segmentačných ...
 • Segmentace žeber v hrudních CT skenech 

  Kašík, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu pro segmentaci žeber z hrudních CT dat. Pro segmentaci je zvolena metoda detekce středových linií žeber. Prvním krokem tohoto přístupu je extrakce středových linií kostí ...
 • Sémantický popis obrazovky embedded zařízení 

  Horák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí prvků uživatelského rozhraní na obrázku displejetiskárny za použití konvolučních neuronových sítí. V teoretické části je provedena rešeršesoučasně používaných architektur pro detekci ...
 • Simulace komunikační části moderních průmyslových sítí 

  Beneš, Pavel
  Tato práce je zaměřená na simulaci protokolů z normy IEC 61850 v simulačním nástroji OMNeT++. Teoretická část práce se zabývá popisem oblasti operačních technologií, dispečerského řízení a sběru dat a protokoly Tase-2/ICCP, ...
 • Simulace průmyslového protokolu CIP 

  Molent, Michal
  Práce se věnuje rodině průmyslových automatizačních protokolů CIP, která spadá do systému SCADA. První část je zaměřena na rozbor protokolu CIP a analýzu dvou protokolů (EtherNet/IP a DeviceNet), které z protokolu CIP ...
 • Simulace průmyslových automatizačních protokolů 

  Surový, Roman
  Cieľom tejto práce je realizovanie pracoviska, ktoré bude simulovať sieťovú infraštruktúru priemyselných automatizačných protokolov. V tejto práci sa zameriavame a vykonávame analýzu priemyselných protokolov ModBus, Profibus, ...
 • Simulace zvukového pole v uzavřeném prostoru při ozvučování více reproduktorovými soustavami 

  Brůna, Michal
  Tato práce rozebírá parametry návrhu ozvučovacích systémů a zabývá se vytvořením simulačního softwaru v prostředí Matlab pro vykreslení zvukového pole v otevřeném i uzavřeném prostoru pomocí metody zrcadlových zdrojů prvního ...
 • Simulační prostředí standardu IEC 61850 

  Rusz, Lukáš
  Práce se zabývá komunikačními protokoly standardu IEC 61850. Jsou popsány protokoly GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events),SMV (Sampled Measured Values) a MMS (Manufacturing Message Specification). Protokoly ...
 • Simulátor průmyslové komunikace standardu IEC 61850 

  Srp, Jakub
  Práce se zabývá komunikačními protokoly podle standardu IEC 61850. Konkrétně se jedná o protokoly SMV (Sampled Measured Values), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) a MMS (Manufacturing Message Specification) ...
 • Síťový napájecí modul pro servopohon 

  Kudláček, Pavel
  Diplomová práce si klade za cíl teoreticky navrhnout a prakticky realizovat síťový napájecí modul pro dvouosý servozesilovač TGZ 560 od firmy TG Drives o celkovém výkonu 28 kW. V práci je popsán analytický návrh silové ...
 • Síťový tester 

  Štainer, Martin
  Práce se zaobírá problematikou měření parametrů datových sítí. Byly navrhnuty metodiky měření a koncepce testeru. Podle vytvořené koncepce testeru bylo implementováno rozšíření pro nástroj Apache JMeter. Podle navržené ...
 • Sledování migrace mesenchymálních kmenových buněk v extracelulární matrix 

  Zumberg, Inna
  Tato diplomová práce obsahuje popis buněčné linie mezenchymálních kmenových buněk (MSC). Práce zahrnuje poznatky týkající se procesu migrace a diferenciace MSCs. Teoretická část této práce se zabývá problémem kultivace ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci pomocí integrálního histogramu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice sledování objektu v reálném čase. Sledovaný objektje definován oblastí ohraničujícího obdélníku. V práci je popsána problematika zpracováníobrazu a využití histogramu pro sledování objektu ...