Now showing items 265-284 of 334

 • Softwarový přijímač GNSS 

  Jedlička, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou a příjmem volně dostupných signálů navigačních družic v pásmech L1 a E1 pro systémy GPS a Galileo. Mezi etapy příjmu signálu, o kterých tato práce pojednává, patří proces nalezení fáze ...
 • Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových komunikačních sítích 

  Holasová, Eva
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem technologií a bezpečností bezdrátových sítí standardů IEEE 802.11. Obsahuje popis nejpoužívanějších standardů, popis fyzické vrstvy, linkové vrstvy, MAC vrstvy a specifických ...
 • Spínaný zdroj pro elektronový mikroskop 

  Jánešová, Daniela
  Tato práce se zabývá teorií spínaných zdrojů a konkrétního řešení pro část elektronového mikroskopu. Na začátku práce jsou uvedena různá řešení jednotlivých bloků spínaných zdrojů, jejich výhody a nevýhody a vhodnost pro ...
 • Sporttester s rozhraním Bluetooth LE 

  Blažek, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sporttesteru, což je zařízení schopné počítat kadenci uběhnutých kroků a kontrolovat síly nárazů nohy na zem při běhání. Působení dlouhodobých silných nárazů při běhání může způsobit ...
 • Správa serverů s operačním systémem Fedora 

  Šuba, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá nástrojom pre správu výskumných projektov v celosvetovej experimentálnej sieti PlanetLab. Pre správu je možné využiť aplikáciu Planetlab server manager. V rámci tejto práce bola aplikácia rozšírená ...
 • Stabilizace inverzního kyvadla 

  Maralík, Marek
  Diplomová práce je věnována problematice uvedení kyvadla do vzpřímené polohy a jeho následné stabilizaci na reálné soustavě. Úvodní kapitola práce je věnována rešerši různých realizací inverzního kyvadla, využití principu ...
 • Stínění a detekce neutronů 

  Černý, Tomáš
  Diplomová práce poskytuje obecný přehled používaných neutronových zdrojů z pohledu množství emitovaných neutronů a jejich energetického spektra. Jsou popsány reakce neutronů s látkami, jedná se zejména o neutronový rozptyl ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Peška, Jaroslav
  Diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se strojovým chápáním tištěných map zpětně převedených do rastrové grafiky a tvorby modelu terénu. Aplikace také musí dokázat zpracovat záznamy pohybu a integrovat je ...
 • Studie materiálů pro Li-ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie 

  Hujňák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithno-iontových akumulátorů. V teoretické části jsou popsány elektrochemické zdroje obecně a jejich rozdělení. U jednotlivých druhů elektrochemických zdrojů jsou pak detailněji ...
 • Studie možností využití Teslovy turbíny jako zdroj energie 

  Šedina, Martin
  Diplomová práce se zabývá rozdělením a popisem dnes využívaných typů turbín, dále se práce zabývá teorií o bezlopatkové Teslově turbíně. V teoretické části se v práci probírají vodní kola, vodní turbíny s jejich rozdělením ...
 • Studie pracovních charakteristik více-fázového stroje 

  Kuna, Kristián
  S postupom času sa elektrotechnicky průmysl posouval dopředu. Přišel rozvoj v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, navigácí a dalších odvětvích. S rozvojem automobilového a leteckého průmyslu se zvětšila potřeba pro ...
 • Studium migrace mesenchymálních kmenových buněk na principu chemotaxe 

  Pošustová, Veronika
  Cílem této diplomové práce je ověření migrace mesenchymálních kmenových buněk na principu chemotaxe. První část této studie se zaměřuje na popis a vysvětlení celého migračního procesu. Další část popisuje řadu metod chemotaxe ...
 • Superrozlišení obličeje ze sekvence snímků 

  Mezina, Anzhelika
  Táto práce se zabývá použitím hlubokého učení neuronových sítí ke zvýšení rozlišení obrázků, které obsahují obličeje. Tato metoda najde uplatnění v různých oblastech, zejména v bezpečnosti, například, při bezpečnostním ...
 • Supravodivost ve čtvrtém skupenství 

  Mádrová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním a popisem šířením elektromagnetických vln v plazmatu. Jsou známy jednoduché případy šíření elektromagnetické vlny v plazmatu, například kolem koaxiálního vedení v tzv. bezeztrátovém ...
 • Syntéza elektronicky rekonfigurovatelných kmitočtových filtrů 

  Michalička, Filip
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu filtračných štruktúr, ktoré majú jeden vstup a jeden výstup s~elektronicky rekonfigurovateľnou zmenou prenosovej funkcie použitím netradičných obvodových aktívnych prvkov, ktoré umožňujú ...
 • Systém domovního vytápění s hybridní komunikací 

  Ambrož, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více zdroji tepla.
 • Systém pro automatickou kalibraci robotického nástroje 

  Šála, David
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci experimentálního vzorku pro automatic-kou nástrojovou kalibraci robotického manipulátoru pomocí metod strojového vidění podzáštitou společnosti SANEZOO EUROPE s.r.o. Zabývá ...
 • Systém pro řízení modulů optických vláknových zesilovačů 

  Matoušek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem telekomunikačního zařízení pro optické zesilovače a realizací univerzálního softwaru pro komunikaci s optickým zesilovačem. Bylo vytvořeno univerzální ovládací rozhraní pro ovládání ...
 • Systém sběru dat v průmyslu 

  Hvizdák, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh a realizaci sběru dat z výroby pomocí PLC do SQL databáze umístněné v cloudu a následnou vizualizaci. Práce popisuje použitelné komunikační protokoly MQTT a OPC UA s tím, že byl vybrán ...
 • Systém zabezpečeného přenosu a zpracování dat z aktigrafu 

  Mikulec, Marek
  Nový koncept Health 4.0 přináší myšlenku spojení moderních technologií z oblasti vědy a techniky s výzkumem ve zdravotnictví. Tato práce realizuje v duchu konceptu Health 4.0 systém zabezpečeného přenosu a zpracování dat ...