Now showing items 21-40 of 334

 • Bezpečnostní rizika podle standardu ISO 27001 

  Doubková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá procesem řízení rizik bezpečnosti informací, dle ISO/IEC 27005 a jeho realizací v prostředí softwaru Verinice. Proces řízení rizik bezpečnosti informací je aplikován na kritickou infrastrukturu, ...
 • Kybernetická bezpečnost v systémech typu publish-subscribe 

  Detko, Adam
  Táto práca sa zaoberá službou distribúcie dát a je rozčlenená na tri časti. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické poznatky o službe distribúcie dát. Postupne je v tejto časti predstavený model využívaný v službe ...
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí grafových neuronových sítí 

  Boszorád, Matej
  Táto diplomová práca opisuje a implementuje návrh grafovej neurónovej siete použitej na 2D segmentáciu nervovej štruktúry. Prvá kapitola práce v krátkosti uvádza problém segmentácie. Nachádza sa v nej rozdelenie segmentačných ...
 • Automatizovaný tester bezpečnosti chytrých zařízení v energetice 

  Dávidík, Roland
  Táto diplomová práca vysvetluje princíp SCADA systémov a popisuje DLMS/COSEM protokol. Ďalej stručne popisuje Modbus protokol a popisuje výhody a nevýhody protokolu Modbus oproti DLMS/COSEM protokolu. Po popise protokolu ...
 • Inteligentní elektroměr 

  Haman, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inteligentního elektroměru, umožňujícího vzdálený odečet změřených hodnot a pomocí přídavných modulů i vzdálené spínání zátěže. V teoretické části jsou popsány měřené veličiny, proveden ...
 • Základní vlastnosti síťových protokolů a komunikačních technik 

  Cigánek, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na základní vlastnosti síťový protokolů. Hlavním úkolem je vytvořit laboratorní úlohy, které se zabývají základními vlastnostmi síťových protokolů a komunikačních technik, spolu s~podrobnými ...
 • Nástroj pro regresní testování GUI platformy Xtend 

  Hamár, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá regresným testovaním webovej aplikácie Campaign Manager produktu Xtend. V práci sú popísané metodiky používané pri vývoji softwaru a následne typy testovania, ktoré s vývojom úzko súvisia. Ďalej ...
 • Monitorování výrobních zařízení 

  Borsuk, Adam
  Cieľom diplomovej práce je preštudovať možnosti vytvorenia monitorovacieho systému pre staršie výrobné zariadenia už v jestvujúcej prevádzke. Vybrať voči charakteru zariadení potrebné komponenty pre vytvorenie systému, ...
 • Měření parametrů optických a opto-elektrických komponent 

  Horňáková, Veronika
  Táto diplomová práca sa zaoberá optickými a optoelektronickými komponentami. Prvá časť práce popisuje vybrané tri optické a tri optoelektronické komponenty. Z optických komponent to sú delič výkonu, izolátor a cirkulátor. ...
 • Návrh optického vláknového senzoru pro detekci vibrací 

  Janoušek, Adam
  {Diplomová práce se zabývá detailním rozborem problematiky optických vláknových senzorů. Konkrétně jsou zde rozebrány optické vlákna, různé druhy senzorů a realizace optického vláknového senzoru a senzorického systému, ...
 • Návrh laboratorních úloh v oblasti programovatelnosti sítí 

  Dubovyi, Dmytro
  Cílem diplomové práce je zhodnocení současného vývoje v oblasti SDN a možnosti programovatelnosti SDN prvků pomocí rozhraní pro programování aplikací API. V teoretické části jsou popsány: základní architektura SDN, provoz ...
 • Návrh pulzního generátoru pro laserovou spektroskopii 

  Cebo, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom precízneho mnohokanálového generátora elektrických pulzov pre synchronizáciu inštrumentácie v spektroskopii laserom budenej plazmy (LIBS). V práci sa pojednáva o súčasnom stave poznania ...
 • Vývoj univerzálního softwarového rozhraní pro detekční jednotky v optické spektroskopii 

  Belica, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou univerzálneho užívateľského rozhrania pre detekčné jednotky v laserovej spektorskopii. Návrh a implementácia riešenia vychádza z analýzy súčasného stavu inštrumentácie ...
 • Mechanismy zabezpečení OS Android s využitím jazyka Kotlin 

  Balaževič, Lukáš
  Mobilné zariadenia sú v rámci technologickej histórie novinka a pri technológii, ktorá sa vyvíja tak rapídnym tempom a rastom používania je nutné dbať na zabezpečenie. Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom bezpečnostných ...
 • Detektor pozice laserového svazku 

  Ha, Tuan
  Práce se zabývá způsoby návrhu detektoru laserového svazku a její realizací. Na úvod jsou uvedeny různé druhy detektorů a jejich srovnání. Detailně je práce zaměřena hlavně na detekci pomocí kvadrantního senzoru. Jsou zde ...
 • Sporttester s rozhraním Bluetooth LE 

  Blažek, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sporttesteru, což je zařízení schopné počítat kadenci uběhnutých kroků a kontrolovat síly nárazů nohy na zem při běhání. Působení dlouhodobých silných nárazů při běhání může způsobit ...
 • Zařízení pro zaznamenávání proudové spotřeby LPWA senzorů 

  Mikulášek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením měřícího zařízení pro měření a~záznam odběru proudu senzorů technologií LPWAN (Low Power Wire Area Network). V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty vybrané ...
 • Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na výkonnost a spolehlivost PLC/BPL 

  Benešl, Lukáš
  BPL technologie je v dnešní době dosti rozšířená a určité povědomí o ní má i veřejnost. Tato technologie může být využita jako komunikační prostředek bez nutnosti instalace dalšího média s použitím stávající infrastruktury. ...
 • Program pro demonstraci kanálového kódování 

  Závorka, Radek
  Cílem práce je vytvořit program pro demonstraci kanálového kódování využitelný při výuce. Byly vybrány kódy od jednodušších až po složitější, které se blíží limitu Shannonova teorému o kapacitě kanálu. Jedná se o Hammingův ...