Show simple item record

Application clarifying basics of operations of communication protocols

dc.contributor.advisorJeřábek, Jansk
dc.contributor.authorMarcin, Michalsk
dc.date.accessioned2020-06-17T06:57:02Z
dc.date.available2020-06-17T06:57:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMARCIN, M. Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126033cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189226
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce bolo naštudovať problematiku komunikačných protokolov a viacerých režimov prenosu, ako aj mechanizmov ARQ (Automatic Repeat Request). Následne navrhnúť a popísať jednotlivé scenáre pre ich simuláciu. V rámci riešenia úlohy bolo potrebné vytvoriť aplikáciu umožňujúcu emuláciu chovania komunikačných protokolov bez nutnosti prenosu v reálnej sieti a potreby editovať zdrojový kód. Aplikácia bola vytvorená v prostredí Microsoft Visual Studio 2017 s použitím programovacieho jazyka C# a .NET frameworku a je zložená z knižnice a grafického rozhrania. Výstupom riešenia je aplikácia simulátora režimov prenosu dát v sieti s dvoma scenármi s pripravenými vstupnými situáciami v rámci grafického prostredia spolu s návodmi, doplňujúcimi úlohami a vzorovými riešeniami. Program umožňuje simuláciu správania sa komunikačných protokolov medzi klientom a serverom bez potreby prenosu v reálnej sieti. V závere možné konštatovať, že sa podarilo vytvoriť simulátor prenosu dát formou desktopovej aplikácie, ktorá obsahuje dva scenáre. Prvý slúžiaci na simuláciu ARQ mechanizmov a druhý simulujúci komutácie správ, okruhov, paketov alebo buniek.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis aimed at the study of the topic of communication protocols and several transmission modes, as well as ARQ (Automatic Repeat Request) mechanisms. Subsequently, the task was to design and describe individual scenarios for their simulation. As a part of solving the mentioned task, it was necessary to create an application that allows the emulation of the behaviour of communication protocols without the need for a transmission in the real network a nd the requirements for the edition of the source code. The application was created in the Microsoft Visual Studio 2017 development environment using the C# programming language and .NET framework and it consists of a library and a graphical interface. The output of the solution is the application of a mode simulator of the data transmission in the network with two scenarios with the prepared input situations in the frame of graphical environment together with instructions, additional tasks and sample solutions. The program allows the simulation of the behaviour of communication protocols between the client and the server without the need for a transmission in a real network. In conclusion, the simulator of data transfer was created in the form of the desktop application which contains two scenarios. The first scenario is used to simulate ARQ mechanisms and the second one is active in the simulation of commutation of messages, circuits, packets or cells.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectARQ mechanizmussk
dc.subjectStop-and-Waitsk
dc.subjectGo-back-Nsk
dc.subjectSelective repeatsk
dc.subjectkomutácie okruhovsk
dc.subjectkomutácie paketovsk
dc.subjectkomutácie bunieksk
dc.subjectkomutácie správsk
dc.subjectsimuláciask
dc.subjectISO/OSIsk
dc.subjectVisual Studiosk
dc.subjectobjektovo orientované programovaniesk
dc.subjectARQ mechanismen
dc.subjectStop-and-Waiten
dc.subjectGo-back-Nen
dc.subjectSelective repeaten
dc.subjectmessage switchingen
dc.subjectcircuit switchingen
dc.subjectpacket switchingen
dc.subjectcell switchingen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectISO/OSIen
dc.subjectVisual Studioen
dc.subjectobject oriented programmingen
dc.titleAplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolůsk
dc.title.alternativeApplication clarifying basics of operations of communication protocolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-16cs
dcterms.modified2020-06-17-06:16:19cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126033en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.17 08:57:02en
sync.item.modts2020.06.17 08:14:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jansk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Ondřej Mokrý (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Objasněte, jak je v případě simulačního scénáře zabývající se komutacemi zvolena nejvhodnější trasa Vámi navrženou sítí? -Student dostatečně vysvětlil otázku. Jak funguje a k čemu slouží velikost okna ve vaší aplikaci? Souvisí vámi uváděná velikost okna s obdobným atributem u protokolu TCP? -Student dostatečně vysvětlil otázku. Uveďte, v jakém nástroji byla aplikace vytvořena, jaká je její náročnost na RAM v případě simulací, jestli se jedná o přenosnou aplikaci bez nutnosti instalace a jaké podporuje operační systémy. -Student dostatečně vysvětlil otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record