• Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu 

  Cudrák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá použitím dvojitě napájeného asynchronního generátoru u přečerpávacích vodních elektráren. Nejprve je v práci rozebrán princip a výhody tohoto generátoru a jeho výhodné vlastnosti při použití u ...
 • Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže 

  Zgrebňák, Vojtech
  Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma napäťovej regulácie, ...
 • Elektronický RLC měřič 

  Dvořák, Radim
  Práce se zabývá rozborem metod měření pasivních součástek R, L, C užívaných v elektronických obvodech. Práce obsahuje postup výběr metod následný návrh elektronického autonomního RLC měřiče za použití čipů ATMEL, napájeného ...
 • Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik 

  Kamenář, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitorování služeb VPN na síťových prvcích Mikrotik. Teoretická část práce obsahuje popis systému RouterOS, možnosti jeho správy a síťová zařízení, která jsou v této práci použita. Rovněž ...
 • Optimalizace spouštění single page aplikace 

  Bartoň, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých kritérií. Provedené úpravy ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu 

  Ločárková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními instalacemi v budovách. Uvádí rozbor klasické a systémové instalace, přibližuje možnosti systémové instalace, její jednotlivé funkce a typy. Pojednává také o normách důležitých ...
 • Automatický návrh synchronních strojů 

  Fiala, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu synchronních strojů. První část práce je věnována popisu funkce a konstrukce synchronního stroje. V další části je popsán postup návrhu synchronních motorů s budicím ...
 • Simulátor DLMS koncentrátoru 

  Buš, Ondřej
  Práce se zaměřuje na problematiku chytrých elektroměrů a datových koncentrátorů. V první části práce lze nalézt úvod do DLMS/COSEM. Zde jsou vysvětleny základní principy a nástroje komunikace pomocí DLMS protokolu. Dále ...
 • Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT 

  Filippov, Andrii
  Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu JSON, jeho struktuře ...
 • Vytvoření laboratorních úloh zaměřených na měření základních parametrů telekomunikačního vedení 

  Mlatec, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se základními parametry telekomunikačních vedení. K měření parametrů je využito měřicích zařízení, kterými je vybavena laboratoř. Jednotlivé úlohy obsahují teoretický úvod k ...
 • Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace 

  Halašta, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým výpočtem elektrického stroje pro letecké aplikace. Byla vytvořena literární rešerše na elektrické stroje a s nimi spojené trendy využívané v letectví a uvedeny byly požadavky ...
 • Řízení asynchronního motoru 

  Suran, Roman
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je využitie teoretických základov riadenia asynchrónneho motora pre riadenie rýchlosti otáčok. Pre riadenie frekvenčného meniča je využitá metóda U/f a inverzná Clarkovej transformácia. ...
 • Laboratorní zdroj 0-100 V / 0-100 mA 

  Hanzl, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního zdroje netypických parametrů napěťového rozsahu 0 – 100 V a proudového 0 – 100 mA, který bude sloužit pro testování LED diod, měření závěrného napětí a charakteristik ...
 • Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem 

  Laštovička, Josef
  Téma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření je věnováno stroji s ...
 • Návrh lineárního motoru 

  Jindra, Michal
  Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s permanentními magnety, ...
 • Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Světlík, Martin
  Tato práce se zabývá tepelnými výpočty vysokootáčkového stroje. V první části je popsáno rozdělení mechanických ztrát elektrického točivého stroje a proveden výpočet ztrát ve vzduchové mezeře a na kruzích rotoru. Tyto ...
 • Regulace stejnosměrného nábojového cyklo dynama 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je teoretická příprava, návrh a realizace stejnosměrného měniče pro cyklistické nábojové dynamo s kompenzací jeho velké indukčnosti. Navržený měnič bude schopen využít maximální výkon dynama.
 • LiFePO4 akumulátor a BMS obvody pro akumulátorovou vrtačku 

  Fiala, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lithiových akumulátorů. Jsou zde uvedeny jejich typické vlastnosti a praktické využití. Také je tu kapitola o lithium-ion-železo-fosfátových akumulátorech, které budou součástí ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na vlastnosti asynchronního motoru 

  Kalvoda, Bohumil
  Práce se zabývá analytickým výpočtem asynchronního motoru a porovnáním vypočítaných hodnot s hodnotami, které vypočítal program RMxprt. Výpočty jsou prováděny v programu Matlab, za účelem změny parametrů pro zvýšení účinnosti ...
 • Elektronický podpis ve veřejné správě 

  Ivanchanka, Darya
  Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce ...