Now showing items 21-40 of 427

 • Open data, open source software a právo 

  Končitý, Patrik
  Tato bakalářská práce se bude zabývat právní problematikou fenoménu otevřených dat a open source softwaru. Praktickým výstupem je vytvoření aplikace, která bude ditribuována pod open source licencí a bude využívat otevřená ...
 • Webová aplikace pro přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Dzadíková, Slavomíra
  Práca sa zaoberá tvorbou webových aplikácií, možnosťami implementácie webových aplikácií, bezpečnou komunikáciou medzi klientskou a serverovou časťou. Bližšie sú popísané protokoly HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ...
 • Analýza škodlivého softwaru 

  Bláha, Michael
  Cílem mojí bakalářské práce je navrhnout bezpečné prostředí pro analýzu škodlivého softwaru. V teoretické části práce se věnuji základnímu dělení počítačových virů. Poté popisuji dva hlavní postupy při analyzování škodlivého ...
 • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

  Zhukova, Viktoriia
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...
 • Asymetrická kryptografie na FPGA 

  Dobiáš, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dosavadních hardwarových implementací asymetrických kryptografických schémat na FPGA platformě a následnou implementací kryptografického schématu Ed25519 na této platformě. Výsledná ...
 • Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Holcner, Oldřich
  Bakalářská práce "Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku" se zabývá zkoumáním teploty plazmatu v oblouku, který vznikl přetavením měděného drátu. Jedná se o optickou metodu na základě určení teploty ...
 • Síťový napájecí zdroj 15 V / 1,5 A s galvanickým oddělením pro laboratorní zařízení 

  Pokorný, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednočinného spínaného zdroje pro napájení laboratorního zařízení. Požadované parametry zdroje je vstupní síťové napětí 230 V a kmitočet 50 Hz, výstupní stejnosměrné napětí 15 V a ...
 • Kryptografie na výkonově omezených zařízeních 

  Hlinka, Jan
  Tato práce popisuje implementaci strany ověřovatele, revokační autority a vydavatele pro atributovou autentizaci pomocí čipové karty a terminálu v podobě výkonově omezeného zařízení. Vybrané schéma, RKVAC, slouží k realizaci ...
 • Využití databází při analýze malwaru reprezentovaného grafem chování 

  Muzikant, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou behaviorální detekce, její hlavní komponentou zvanou behaviorální štít a zpracováním telemetrických dat generovaných tímto štítem. Zvláštní pozornost je také věnována tématu ...
 • Slow rate DoS útoky nezávislé na protokolu aplikační vrstvy 

  Richter, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj generátoru útoků typu Slow DoS nezávislých na protokolu aplikační vrstvy a systému schopného tyto útoky detekovat. Tyto útoky se vyznačují využitím velmi malé šířky pásma a podobností ...
 • Sonda pro pasivní odposlech standardu IEEE 802.11 

  Partnov, Denys
  Bakalářská práce se zabývá obecným popisem protokolu 802.11, kde jsou vysvětleny a~popsány jednotlivé vrsty, na kterých protokol pracuje. Pozornost byla zaměřena i~na~možnosti zabezpečení bezdrátového provozu. Praktická ...
 • Detekce kybernetických útoků v lokálních sítích 

  Sasák, Libor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou útokov v lokálnej sieti a využitím open source nástrojov na tento účel. V prvej kapitole je pojednávané o kybernetických útokoch ako takých vrátane príkladov konkrétnych útokov. ...
 • Rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA 

  Shestopalov, Artur
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA (Low Power Wide Area). Práce obsahuje informace o nejpoužívanějších LPWA technologiích, zkoumá se jejich bezpečnostní ...
 • Zátěžový tester 

  Shpak, Kyrylo
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování. Cílem práce je rozšíření nástroje JMeter o amplifikační moduly DoS útoků. Začátek práce uvádí do problematiky útoků typu DoS, spolu s popisem vybraných útoků. ...
 • Návrh metod pro vizualizaci šifrovaného provozu 

  Hlučková, Pavla
  Tato práce se zabývá návrhem metod pro vizualizaci šifrovaného provozu. Obecně popisuje vybrané protokoly šifrovaného provozu, jejichž vzorky jsou následně zachytávány do datové sady. Práce se podrobněji zaměřuje na ...
 • Zabezpečení lokálních sítí na linkové vrstvě 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením lokálních sítí na linkové vrstvě. Cílem práce je popis základních funkcí referenčního modelu ISO/OSI a linkové vrstvy pro pochopení problematiky, vystihnout možnosti útoků na linkové ...
 • Zátěžový analyzátor pro energetické sítě 

  Trávník, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace, složené z webové aplikace a webového serveru. V teoretické části je rozebrán protokol DLMS a specifikace COSEM, útoky na odepření služeb, nástroje, které útoky dokáží ...
 • Minimalizace operačního systému CentOS 

  Vashkevich, Pavel
  Účelem této práce je provést redukci operačního systému Linux. Pro minimalizaci byla zadaná linuxová distribuce CentOS 8, která je vytvořena na základě otevřených zdrojových kódů. Tyto jsou šířeny společností Red Hat. ...
 • Detekce DoS útoků na protokol HTTP/2 

  Jurek, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku generování a detekce síťových útoků Slow DoS aplikačního protokolu HTTP/2. Má za cíl shrnout základní fungování počítačových sítí a vývoj webových protokolů a přiblížit principy ...