Show simple item record

Aspects of the disposal and recykling of photovoltaic panels in CR

dc.contributor.advisorKotlík, Josefcs
dc.contributor.authorPapírek, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:40Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:40Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPAPÍREK, J. Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other120682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190400
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, dotace v oblasti fotovoltaiky a vývoj fotovoltaiky v ČR. V kapitole recyklace jsou rozebírány jejich jednotlivé metody, práce kolektivních systému, ale i dopady na životní prostředí. V experimentální části jsou pomocí dat instalovaného výkonu a průměrných hmotností panelů provedeny různé projekce likvidace panelů v čase, které zohledňují faktory jako jsou životnost elektrárny nebo kapacita recyklační linky. Dále je provedena dle dostupné literatury analýza výnosu z prodeje recyklovaných materiálů obsažených v panelech instalovaných na našem území. Následně byly posouzeny potřeby budoucích realizátorů provedením odhadů pracovní a logistické náročnosti. Na závěr bylo provedeno ekonomické zhodnocení zásadních aspektů recyklačního procesu FRELP a byly určeny čisté ceny odlišných směrů recyklace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the assessment of the possibilities of disposal of photovoltaic panels installed in the Czech Republic. In addition to the basic theory of photovoltaic cells and panels, the theoretical parts describe legislation, subsidies in the field of photovoltaics and the development of photovoltaics in the Czech Republic. As part of recycling, their methods, work with the collective system, as well as the impact on the environment are analyzed. In the experimental part, using the data of the installed capacity and the average weights of the panels, various projections of the disposal of the panels over time are made, which take into account factors such as the life of the power plant or the capacity of the recycling line. Furthermore, according to the available literature, an analysis of the revenue from the sale of recycled materials contained in panels installed in our territory is performed. Subsequently, the needs of future implementers of proven estimates of labor and logical demands were assessed. Finally, an economic evaluation of the fundamental aspects of the FRELP recycling process was performed and the net prices of different recycling directions were determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectlikvidacecs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectFRELPcs
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectphotovoltaic power planten
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectdisposalen
dc.subjectphotovoltaic panelen
dc.subjectFRELPen
dc.titleMožnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČRcs
dc.title.alternativeAspects of the disposal and recykling of photovoltaic panels in CRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-22cs
dcterms.modified2020-06-23-09:07:31cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120682en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:09:22en
sync.item.modts2021.11.12 18:04:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMikšík, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi cíle a výsledky svojí diplomové práce. Následovalo přečtení posudků vedoucího práce a oponenta. Student prezentoval své připravené odpovědi na dotazy oponenta. Následně proběhla diskuze s ostatními členy komise. V této diskuzi byl student schopný věcně reagovat, prokázal velmi dobré znalosti týkající se oblasti předkládané diplomové práce. Poté komise celkově zhodnotila obhajobu diplomové práce. Otázky z diskuze: doc. Krajčovič: Prováděl jste nějaké experimenty? Jaký je Váš názor na organickou fotovoltaiku? Co je nutnou podmínkou, aby látka byla vhodná pro využití v organické fotovoltaice? doc. Kučerík: Existují práce typu jako je Vaše? V čem je potenciál Vaší práce? V modelech predikce je velká řada proměnných. Jak jsou započítány náklady na mzdy? Je možné do budoucna parametry měnit a model zpřesňovat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record