Recent Submissions

 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště 

  Dlabajová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Dýnková, Eliška
  Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Objekt se ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Madejewský, Radek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu rodinného domu umístěného na velmi svažitý pozemek v obci Lubná. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní ...
 • Model suterénu budovy v programu Revit 

  Vystavěl, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit model suterénu panelového domu v programu Revit Architecture. V teoretické části bylo úkolem vyhotovit vybrané kapitoly metodického návodu. V práci jsou zejména zmíněny kapitoly ...
 • Tvorba účelové mapy části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice) 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. Jako lokalita nám bylo zadáno údolí potoka Lubě. Pro podrobné mapování byla použita metoda tachymetrie. Provedené měření bylo připojeno do závazných ...
 • Tvorba prvků tříd pro informační model budovy 

  Šuba, Štefan
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou BIM a využitie laserového skenovania pre tvorbu modelu BIM. Práca sa zaoberá základnými informáciami o BIM, laserovom skenovaní a postupom tvorby rodín ...
 • Model části budovy v programu Revit 

  Richterová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit model 1NP v programu Revit a vysvětlit postup práce v programu. Tento model je založen na reálné stavbě panelového domu, která se nachází v Brně na ulici Herčíkova 2. Vytvořený model ...
 • Zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě 

  Šanca, Adam
  Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě a jejího okolí. Práce se v jednotlivých kapitolách zabývá postupným řešením této problematiky, od rekognoskace, budování pomocné ...
 • Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce 

  Smetana, Jonáš
  Cílem této bakalářské práce je porovnání různých geodetických metod a zhodnocení využití těchto metod pro daný případ. Mezi tyto geodetické metody patří trigonometrické určování výšek, geometrická nivelace, technologie ...
 • Reambulace a doměření účelové mapy povrchové situace 

  Prokop, Jaromír
  Předmětem této bakalářské práce je reambulace účelové mapy povrchové situace v obci Staré Hradiště. Aktualizace mapy byla provedena kombinací vyhodnocení dat z mobilního mapovacího systému a doměření v terénu polární metodou ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy ke kontrole HMmB v lokalitě Brno ul. Všetičkova 

  Pavlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a následným vyhotovením účelové mapy ulice Všetičkova v katastrálním území Stránice ve městě Brno. Výsledná mapa splňující kritéria třetí třídy přesnosti je v souřadnicovém ...
 • Posouzení transformace rastrů map stabilního a pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. 

  Linzmajerová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením transformace rastrů pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. Teoretická část obsahuje přehled katastrů s měřickým podkladem a pojednává o vývoji katastrálních ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě pod Paní horou 

  Pačinek, Erik
  V dané lokalitě byla vybudována pomocná měřická síť, která byla připojena do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Síť byla změřena pomocí technologie GNSS a polární metody. Z těchto určených bodů sítě následovalo ...
 • Zaměření přírodní památky Malhostovická pecka 

  Chmela, Jiří
  Předmětem zadání bakalářské práce je vybudování měřické sítě a zaměření přírodní památky Malhostovická pecka. Měření bylo provedeno tachymetrickou metodou. Výsledkem práce je účelová mapa v měřítku 1 : 500 ve 3. třídě ...
 • Zaměření skutečného provedení stavby dálnice 

  Jelínková, Hedvika
  Cílem této bakalářské práce je zaměření skutečného provedení stavby dálnice, tedy polohopisu a výškopisu, s následným zpracováním do formy účelové mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v měřítku 1:500, v 3. třídě přesnosti ...
 • Účelová mapa skanzenu ukrajinsko-rusínské kultury ve Svidníku 

  Horochonič, Maroš
  Predmetom bakalárskej práce je vyhotovenie účelovej mapy Skanzenu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Práca sa zaoberá vybudovaním pomocnej meračskej siete vrátane jej pripojenia do záväzných referenčných systémov ...
 • Vyhotovení geometrického plánu dle platných předpisů pro práci v katastru nemovitostí. 

  Jabůrek, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je zaměření a zpracování geometrického plánu v obci Vážany. Předmětem geometrického plánu je změna obvodu budovy, která je stavbou hlavní na pozemku, změnu hranice pozemku a průběh vlastníky zpřesněné ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy freestylového areálu v Řečkovicích 

  Horník, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením freestylového areálu a jeho okolí v lokalitě Brno, Řečkovice. V teoretické části práce je představena zájmová lokalita, následovaná teoretickým rozborem řešené ...
 • Bytový dům 

  Zlatník, Petr
  Bakalářská práce řeší zpracování společné dokumentace samostatně stojícího bytového domu. Objekt obsahuje 10 bytových jednotek různé velikosti, počtu obytných místností i uspořádání, se zázemím (společné prostory, odstavná ...

View more