Recent Submissions

 • Studium koncepce K-hodnoty a indexu účinnosti pro popílek a strusku a jejich posouzení a stanovení pro betony 

  Šperling, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím aktivních příměsí jako náhrady cementu v betonu, konkrétně elektrárenského popílku a vysokopecní strusky. Při použití elektrárenského popílku a vysokopecní strusky jako náhrady ...
 • Anhydritové maltoviny s vnitřním buzením 

  Kantorová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá vnitřním buzením anhydritových maltovin a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje obecné teorii síranových pojiv a produktů při dehydrataci sádrovce. Dále je ...
 • Studium odolnosti kameniva vůči působení vysokých teplot 

  Holanec, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním změn probíhajících v přírodním kameni a kamenivu při působení vysokých teplot. Teoretická část práce je věnována informacím o základních skupinách hornin, technologii zpracování ...
 • Studium parametrů přípravy a stabilizace belitu 

  Kohutová, Alice
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na sledování chování minerálu belitu za vysokých teplot. Teoretická část se zabývá studiem podkladů přípravy a stabilizace C2S a jeho využití v nízkoenergetických cementech. Praktická ...
 • Příprava a studium Alitu 

  Jančíků, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá, převážně teoreticky a částečně prakticky, přípravě hlavního slínkového minerálu trikalciumsilikátu (Alitu-C3S). V teoretické části jsou shrnuty hlavní poznatky z posledních let výzkumů polymorfních ...
 • Technologie 3D tisku konstrukcí z betonu. 

  Roupec, Josef
  Tématem této bakalářské práce bylo shromáždit informace o 3D tisku z betonu za účelem návrhu možných technologických řešení. Byl sestaven seznam problematik spojených jak s materiálovými, tak technologickými vlastnostmi, ...
 • Studium vývoje krátkodobých pevností betonů za nízkých teplot 

  Ďurnek, Jan
  Práce se zabývá studiem vývoje pevností betonů v tlaku za nízkých teplot. Obsahem teoretické části jsou shrnuty veškeré dostupné informace o cementech, zejména pak o vlastnostech cementů využívaných pro výrobu betonů v ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště 

  Dlabajová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Dýnková, Eliška
  Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Objekt se ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Madejewský, Radek
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu rodinného domu umístěného na velmi svažitý pozemek v obci Lubná. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní ...
 • Model suterénu budovy v programu Revit 

  Vystavěl, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit model suterénu panelového domu v programu Revit Architecture. V teoretické části bylo úkolem vyhotovit vybrané kapitoly metodického návodu. V práci jsou zejména zmíněny kapitoly ...
 • Tvorba účelové mapy části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice) 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. Jako lokalita nám bylo zadáno údolí potoka Lubě. Pro podrobné mapování byla použita metoda tachymetrie. Provedené měření bylo připojeno do závazných ...
 • Tvorba prvků tříd pro informační model budovy 

  Šuba, Štefan
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou BIM a využitie laserového skenovania pre tvorbu modelu BIM. Práca sa zaoberá základnými informáciami o BIM, laserovom skenovaní a postupom tvorby rodín ...
 • Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce 

  Smetana, Jonáš
  Cílem této bakalářské práce je porovnání různých geodetických metod a zhodnocení využití těchto metod pro daný případ. Mezi tyto geodetické metody patří trigonometrické určování výšek, geometrická nivelace, technologie ...
 • Model části budovy v programu Revit 

  Richterová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit model 1NP v programu Revit a vysvětlit postup práce v programu. Tento model je založen na reálné stavbě panelového domu, která se nachází v Brně na ulici Herčíkova 2. Vytvořený model ...
 • Reambulace a doměření účelové mapy povrchové situace 

  Prokop, Jaromír
  Předmětem této bakalářské práce je reambulace účelové mapy povrchové situace v obci Staré Hradiště. Aktualizace mapy byla provedena kombinací vyhodnocení dat z mobilního mapovacího systému a doměření v terénu polární metodou ...
 • Zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě 

  Šanca, Adam
  Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě a jejího okolí. Práce se v jednotlivých kapitolách zabývá postupným řešením této problematiky, od rekognoskace, budování pomocné ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...
 • Posouzení transformace rastrů map stabilního a pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. 

  Linzmajerová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením transformace rastrů pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. Teoretická část obsahuje přehled katastrů s měřickým podkladem a pojednává o vývoji katastrálních ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě pod Paní horou 

  Pačinek, Erik
  V dané lokalitě byla vybudována pomocná měřická síť, která byla připojena do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Síť byla změřena pomocí technologie GNSS a polární metody. Z těchto určených bodů sítě následovalo ...

View more