Now showing items 1-20 of 424

 • Vsakování srážkových vod 

  Kračman, Martin
  Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
 • Odstranění vybraných léčiv z vyčištěných odpadních vod oxidačními procesy 

  Novotný, Hana
  Cílem práce je vytvořit rešerši a shrnout aktuálně dostupné informatice o problematice mikropolutantů se zaměřením na léčiva a pesticidy. První část práce se zabývá popisem, výskytem mikropolutantů a vlivem na organismy. ...
 • Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí 

  Kulichová, Jana
  Cílem práce je vytvoření rešerše, popis a následné zvolení metod posuzování stokového systému. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je cílem vytvoření rešerše stokového a jeho objektů, ...
 • Tuhost zemin v oboru malých přetvoření a způsoby jejího měření 

  Havlíček, Jaroslav
  Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. V první části je popsáno chování zemin v oboru malých a velmi malých přetvoření a jeho fyzikální podstata. Následně jsou definovány jednotlivé parametry zeminy, které mají ...
 • Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti 

  Dukát, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi jemných nezpevněných sedimentů, které se přirozeně vyskytují ve vodovodním potrubí. Pomocí rešerše literatury zaměřené na problematiku v oblasti jemných nezpevněných sedimentů byla ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Chotová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá posouzením technického stavu stokové sítě v obci Dub nad Moravou. Hlavním cílem bylo provedení pasportizace stokové sítě. Na základě pasportizace je provedeno hydrotechnické posouzení jednotné ...
 • Zpětná analýza zatěžovací zkoušky velkoprůměrové vrtané piloty s využitím metody přenosových funkcí 

  Bírošík, Matej
  Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť je teoretická a skladá sa z popisu princípu fungovania metódy prenosových funkcií podľa (Reddy a ďaľší, 1998), kde je popísaný algoritmus, podľa ktorého sa počíta a predikuje ...
 • Numerická analýza stability pažící konstrukce v soudržných zeminách 

  Fejfarová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním stavební jámy pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 2D. Trojnásobně kotvená pažící stěna je založená v málo propustných soudržných zeminách. V teoretické části ...
 • Získávání surovin z odpadních vod a čistírenských kalů 

  Boubínová, Marie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání surovin z odpadních vod a čistírenských kalů s důrazem na fosfor. První část práce je věnována problematice spojené se zdroji fosforu, jeho využitím a legislativní ...
 • Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin 

  Hrubý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá využitelností druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin ve formě samozhutnitelných zálivek. Takto upravenou zeminu je možné využít jako náhradu za zásypový materiál pro ...
 • Odhad efektivní velikosti zrna zemin aparaturou EIS 

  Chládová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití metody elektrické impedanční spektrometrie při odhadu efektivní velikosti zrna zemin. V prvním kroku řešení byla stanovena efektivní velikost zrna testovaných zemin ze ...
 • Návrh revitalizace toku Bíliny po Ervěnickém koridoru 

  Bartoš, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na revitalizaci zatrubněné části toku Bíliny v místě Ervěnického koridoru. Cílem bude odstranění levé dvojice trub a vytvoření nového koryta, které bude po přírodní stránce lépe začleněno do ...
 • Studie vzdouvací stavby a funkčních objektů v napojení lomu ČSA na Bílinu 

  Dostál, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zemní hráze a funkčních objektů na lomu ČS armády na Mostecku. V tomto lomu má být v blízké budoucnosti ukončena těžba a tato studie může posloužit jako podklad v rozhodovacímí procesu o ...
 • Studie plavební komory v rámci prodloužení vodní cesty Baťův kanál 

  Gulec, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem splavnění posledního úseku Baťova kanálu v úseku mezi jezem Rohatec a jezem Hodonín. V první části práce je popsán stávající stav zájmové lokality s jeho zhodnocení. V následujících částech ...
 • Vývoj moderních betonů pro zemědělské stavby 

  Švec, Vojtěch
  U zemědělských staveb všeobecně se setkáváme s prostředím, které je plné agresivních látek a hlavně nízké pH. Tato práce odkrývá tuto problematiku poškození betonu kyselím prostředím a navrhuje jejich ochranu.
 • Studium možnosti modifikace izolantů na bázi organických vláken pro zlepšení jejich užitných vlastností 

  Tošerová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi návrhu modifikace vláknitých tepelných izolantů na bázi organických vláken, zejména z hlediska jejich reakce na oheň. Cílem práce je definovat parametry ovlivňující reakci na oheň ...
 • Vyhodnocení provozu malé vodní elektrárny 

  Bartoš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá kvantitativním vyjádřením spolehlivosti provozu na MVE. V úvodu se práce věnuje teoretické části, především podrobnějšímu popisu jednotlivých ukazatelů a matematické vyjádření těchto ukazatelů. ...
 • Studie malé vodní elektrárny 

  Juroška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Trámový most nad místní komunikací 

  Kunčarová, Edita
  Cílem této bakalářské práce je navržení mostu o jednom poli, vedoucí přes místní komunikaci. V rámci práce byly zpracovány tři varianty řešení, přičemž dále byla rozvedena jedna z nich. Konstrukce je navržena a posouzena ...