Show simple item record

Stability of selected mycotoxins in beer

dc.contributor.advisorBěláková, Sylviecs
dc.contributor.authorŠtáblová, Taťánacs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:57:12Z
dc.date.available2020-06-25T06:57:12Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTÁBLOVÁ, T. Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other124070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190586
dc.description.abstractMykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol a zearalenon, které se v pivě mohou vyskytovat. První část této diplomové práce se skládá z literární rešerše, která popisuje mykotoxiny všeobecně, poukazuje na jejich výskyt, prevenci jejich vzniku a podává informace o jejich fyzikálně chemických vlastnostech a toxicitě. Dále rešerše zahrnuje základ technologie výroby sladu a piva, výskyt mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu, a popisuje změny koncentrace mykotoxinů napříč výrobou sladu a piva. Další část se zaobírá možnostmi stanovení mykotoxinů v ječmeni, sladu a pivě, srovnává jednotlivé metody jejich stanovení a poukazuje na mnohá úskalí některých analýz. Experimentální část práce se věnuje stanovení ochratoxinu A, deoxynivalenolu a zearalenonu v různých druzích piva pomocí UPLC-FLR, HPLC-MS a ELISA. Instrumentální techniky jsou zvalidovány a získané výsledky jsou porovnány s výsledky z literatury. Cílem diplomové práce je posoudit stabilitu ochratoxinu A a deoxynivalenolu v pivě v závislosti na čase. Získané výsledky ukazují, že ke změnám koncentrace ochratoxinu A v čase dochází, nicméně tyto změny nemají žádný trend. Celkově došlo ke snížení koncentrace u 47 % vzorků a ke zvýšení u 28 % z nich. U zbylých vzorků se koncentrace neměnila. Koncentrace deoxynivalenolu se v čase nemění. Jedním z dalších cílů diplomové práce je monitoring vybraných mykotoxinů v pivě. Průměrná koncentrace ochratoxinu A ve vzorcích byla 39 ng/l a deoxynivalenolu 9,9 g/l. Zearalenon se při stanovení kapalinovou chromatografií nevyskytoval v žádném vzorku. Všechny výsledky jsou v souladu s literaturou. Dále se práce věnuje srovnání různých analytických postupů ke stanovení ochratoxinu A, deoxynivalenolu a zearalenonu. Je porovnána screeningová metoda ELISA s UPLC-FLR a HPLC-MS. Stanovení ochratoxinu A metodou ELISA se ukázalo jako časově náročné, nicméně výsledky odpovídaly instrumentální technice. ELISA nadhodnocovala výsledky stanovení obsahu deoxynivalenolu v pivě o 363–697 % a u zearalenonu byly nalezeny falešně pozitivní výsledky.cs
dc.description.abstractMycotoxins are secondary metabolites of moulds, which attack cereals, for example barley, from which mycotoxins then get to beer. This submitted work is focused on ochratoxin A, deoxynivalenol and zearalenone, which can occur in beer. The first part of this master’s thesis consists of literary research, which describes mycotoxins in general, points out their occurrence, prevention of their formation and delivers information about their physical and chemical properties and toxicity. Furthermore, the research contains basis of malt and beer technology, the occurrence of mycotoxins in beer and raw materials for its production. The research describes changes in concentration of mycotoxins across malt and beer production. The next part deals with possibilities of determination of mycotoxins in barley, malt and beer, compares individual methods of their determination and points out many difficulties of some analyses. The experimental part of this work pursues determination of ochratoxin A, deoxynivalenol and zearalenone in different types of beer with the help of UPLC-FLR, HPLC-MS and ELISA. Instrumental techniques are validated and gathered results are compared with the results in literature. The goal of this master’s thesis is to assess the stability of ochratoxin A and deoxynivalenol in beer over time. The gained results show that there are changes in the concentration of ochratoxin A over time, nevertheless those changes show no pattern. Overall, there was a decrease in concentration in 47 % of the samples and an increase in 28 % of them. In the rest of the samples the concentration did not change. The concentration of deoxynivalenol does not change over time. One of the other goals of this thesis is monitoring of selected mycotoxins in beer. The average concentration of ochratoxin A in the samples was 39 ng/l and deoxynivalenol 9,9 g/l. Zearalenone did not occur in any of the samples when determined by liquid chromatography. All results agree with literature. Next, the thesis compares different analytical methods for determination of ochratoxin A, deoxynivalenol and zearalenone. The screening method ELISA is compared to UPLC-FLR and HPLC-MS. The determination of ochratoxin A by ELISA has shown to be time consuming, nevertheless the results responded to instrumental technique. ELISA overestimated the results of determination of deoxynivalenol in beer by 363–697 % and with zearalenone there were found false positive results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmykotoxinycs
dc.subjectpivocs
dc.subjectdeoxynivalenolcs
dc.subjectochratoxin Acs
dc.subjectzearalenoncs
dc.subjectUPLC-FLRcs
dc.subjectHPLC-MScs
dc.subjectmycotoxinsen
dc.subjectbeeren
dc.subjectdeoxynivalenolen
dc.subjectochratoxin Aen
dc.subjectzearalenoneen
dc.subjectUPLC-FLRen
dc.subjectHPLC-MSen
dc.titleStabilita vybraných mykotoxinů v pivucs
dc.title.alternativeStability of selected mycotoxins in beeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-24-15:33:00cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:57:11en
sync.item.modts2020.06.25 08:20:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBenešová, Karolínacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Sledovala jste obsah mykotoxinů v průběhu osmi let, pivo bylo po tu dobu skladováno v láhvích? Proč v práci neuvádíte číselně všechny výsledky ze všech stanovení? Uvádíte nadhodnocení u dat získaných z ELISA stavení ve srovnání s LC-MS, proč byly výsledky vztahovány právě ke stavení kapalinou chromatografií. doc. Diviš: Neuvažovali jste například o sledování mykotoxinů v časovém horizontu u stejné značky piva? Srovnávané vzorky analyzované před deseti lety byly analyzovány stejnou metodou jako ve vaší práci? doc. Obruča: Jaká je expirační doba u piva? Zmínila jste nadhodnocení výsledků způsobené metabolity mykotoxinů, nemohou být i tyto metabolity nebezpečné? Byla provedena i ochutnávka piva po osmi letech skladování? doc. Kovalčík: Nebylo by vhodnější sledovat obsah mykotoxinů spíše v průběhu výroby piva, než při jeho skladování? doc. Brázda: Existovala nějaká závislost společného výskytu u jednotlivých mykotoxinů? Diplomantka velmi pohotově reagovala na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. V diskuzi diplomantka prokázala výbornou orientace v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomantka prokázala nejen výborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record