Recent Submissions

 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Výběr informačního systému pro účetní firmu 

  Mitevová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount ...
 • Optimalizační modely finančních rizik 

  Danko, Erik
  Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit kvalitu ...
 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Výběr informačního systému pro firmu 

  Bubláková, Petra
  Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační ...
 • Určení zdrojů rizik při přepravě nebezpečných látek na silnicích a návrh opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech 

  Poul, Adam
  Diplomová práce se zabývá riziky přepravy nebezpečných věcí po silnici. Úvodní část se věnuje související legislativě České republiky a dále legislativě mezinárodní. V Evropské únii je přeprava nebezpečných věcí upravena ...
 • Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi - metody a postupy 

  Gája, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku proaktivního řízení rizik ve firmách a organizacích, za použití vhodných postupů a metod ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické ...
 • Vliv lokality na výši obvyklé ceny rodinného domu 

  Mikesková, Dana
  Předmětem této diplomové práce je zejména zjistit, jaký je vliv lokality na obvyklou cenu vybraného rodinného domu v okrese Vyškov. Součástí ocenění je vytvoření databáze rodinných domů včetně vhodných kritérií, která budou ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Vliv zatížení nákladních vozidel na jejich dosažitelné zpomalení 

  Jirásková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou brzdění nákladních vozidel při jejich různém zatížení. Teoretická část vymezuje konstrukci nákladních vozidel, brzdy nákladních vozidel, průběh brzdění a faktory, které brzdění ...
 • Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá současnými požadavky na vybavenost osobních vozidel hasicím přístrojem v České republice i ve světě. Na začátku práce jsou zhodnoceny současné způsoby instalace hasicích přístrojů v osobních vozidlech. ...
 • Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů 

  Maršálek, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu úkonů starších řidičů při řízení v různých dopravních situacích a její porovnání se skupinou řidičů v produktivním věku. První část práce shrnuje dosavadní poznatky v dané ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Pavlík, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských ...
 • Analýza rizik v bankovním sektoru 

  Grycová, Jana
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika ...
 • Posouzení informačního systému ve společnosti Impakt fitness a návrh změn 

  Václavík, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se poskytováním sportovních služeb ve Vyškově a okolí. Na základě poznatků získaných z analýzy ...
 • Rizika spojená s nastavením marketingových aktivit konkrétní společnosti 

  Padrta, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje a zabývá problematikou rizik spojených s marketingovými aktivitami společnosti Prefa a.s. se zaměřením na „Prefa Dekor“. Teoretická východiska práce se zaměřují na vědecké znalosti a pojmy ...
 • Expozice nanočásticím v pracovním prostředí 

  Köbölová, Klaudia
  Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná expozícia nanočastíc. ...
 • Optimalizační modely rizik v energetických systémech 

  Tetour, Daniel
  Diplomová práce se zabývá matematickým modelováním problému alokace výrobních zdrojů v energetickém systému s ohledem na technické parametry zdrojů. Model zahrnuje náhodné vstupní parametry ovlivňující velikost poptávky a ...

View more