• Aplikace vybraných způsobů ocenění na atypický rodinný dům 

  Balážová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá odhadom hodnoty rodinného domu v lokalite Slezská Ostrava. V prvej časti sa práca zameriava na definície pojmov, úzko späté s problematikou oceňovania a so spôsobmi oceňovania, ktoré sú aplikované ...
 • Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu 

  Dědic, Frederik
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou developerské činnosti a developerského procesu. Úvodní část definuje pojmy spojené s touto činností. Následuje návrh organizační struktury developerské společnosti a popis členů ...
 • Posouzení informačního systému v rodinném podniku a návrh změn 

  Železný, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se prodejem zahradnických potřeb. Obsahuje teoretické zázemí problematiky informačních systému a řízení ...
 • Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov 

  Macko, Peter
  Predmetom diplomovej práce Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov je ocenenie rodinného domu v troch rozličných lokalitách v okrese Brno-venkov. Ocenenie vybraného rodinného ...
 • Automatizace dokumentů jako nástroj minimalizace rizik 

  Roch, Eduard
  Práce se zabývá problematikou rizik tvorby dokumentů a možností jejich minimalizace pomocí implementace procesů automatizace tvorby dokumentů. V práci jsou identifikovány motivy a cíle tří významných společností v České ...
 • Výběr informačního systému pro firmu 

  Bubláková, Petra
  Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky v podniku Provident Financial s.r.o., který je poskytovatelem krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů. Práce je rozdělena do tří části, kdy ...
 • Optimalizační modely finančních rizik 

  Danko, Erik
  Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej ...
 • Střety boků vozidel pod úhlem 11° při různých rychlostech 

  Buchta, Ondřej
  Obsah diplomové práce se zaměřuje na určování rychlosti u tečných střetů dvou vozidel. V teoretické části je proveden rozbor současného stavu poznání a popis přípravy experimentů provedených v rámci práce. V praktické části ...
 • Rizika elektronického obchodování v podniku na B2B trhu 

  Vrbecký, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rizik spojených s elektronickým obchodem společnosti, která působí na trhu B2B. Úvodní část je věnována rešerši marketingové problematiky, kde jsou teoreticky podloženy podstaty ...
 • Zvládání rizik při implementaci změn 

  Anca, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá zvládáním rizik při implementaci změn v konkrétní firmě se zaměřením na lidského činitele. Literární rešerše se věnuje odbornému popisu témat, která souvisí s tématem diplomové práce. Následující ...
 • Vnímání rychlosti vozidla chodcem 

  Rak, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti vozidla z pohledu chodce. Teoretická část se skládá z rešerše smyslového vnímání člověka a konstrukce motorových vozidel. V praktické části je navrženo a popsáno ...
 • Expozice nanočásticím v pracovním prostředí 

  Köbölová, Klaudia
  Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná expozícia nanočastíc. ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu 

  Procházková, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na rizika řízení v průběhu zakázky ve vybraném cukrářském podniku. Zakázka je realizována v podniku MLSNÁ HOLKA, který je zaměřen na výrobu cukrářských produktů, jako jsou donuty a makronky. ...
 • Expozice nanočásticím v průběhu jízdy dopravním prostředkem 

  Maslonková, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá expozíciou nanočastíc v priebehu jazdy dopravným prostriedkom. V diplomovej práci je spracovaný prehľad súčasného stavu expozície nanočastíc v dopravných prostriedkoch, ktoré ľudia využívajú ...
 • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

  Bilík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
 • Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby 

  Mrňová, Zuzana
  Cílem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení vlivu environmentálních certifikací na výši nájemného a provozních nákladů u administrativních budov. Analýza je prováděna pro administrativní budovy, jelikož se jedná o ...
 • Analýza běhu hnacího ústrojí vozidla po úniku provozních kapalin 

  Paťha, Vladimír
  Tato diplomová práce řeší problematiku poškození hnacích ústrojí automobilu v důsledku úniku provozní náplně. Cílem bylo objasnit závažnost poškození, případně doby, za kterou dochází k poruše. V teoretické části byla ...
 • Využití informačního modelu budovy (BIM) v realitním inženýrství 

  Homolová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá metodikou informačního modelování budov (BIM) a jejím možným využitím v oblasti realitního inženýrství. Dokument je rozdělen do tří hlavních částí. První část práce se soustředí na představení ...
 • Řízení rizik projektu dostavby jaderné elektrárny 

  Nejedlý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu dostavby jaderné elektrárny. V první části práce jsou vytyčena teoretická východiska. Ve druhé části jsou definovány cíle, kterých má být dosaženo. Třetí část ...