Now showing items 1-20 of 75

 • Analýza a hodnocení rizik v pracovním prostředí skladovacích objektů 

  Smejkalová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik v logistické společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. První část diplomové práce se zaměřuje na problematiku BOZP ve skladovacích prostorech již ...
 • Analýza a konstrukční návrh uložení hasícího přístroje v osobních vozidlech 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá současnými požadavky na vybavenost osobních vozidel hasicím přístrojem v České republice i ve světě. Na začátku práce jsou zhodnoceny současné způsoby instalace hasicích přístrojů v osobních vozidlech. ...
 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně 

  Pšikalová, Věra
  Diplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny ...
 • Analýza běhu hnacího ústrojí vozidla po úniku provozních kapalin 

  Paťha, Vladimír
  Tato diplomová práce řeší problematiku poškození hnacích ústrojí automobilu v důsledku úniku provozní náplně. Cílem bylo objasnit závažnost poškození, případně doby, za kterou dochází k poruše. V teoretické části byla ...
 • Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství 

  Vaníček, Filip
  Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu domu v Brně 

  Staňková, Pavla
  Cílem této diplomové práce bude vytvoření plánu údržby a oprav objektu na ulici bratří Čapků v Brně. V první části budou popsány jednotlivé pojmy zabývající se životností jednotlivých konstrukčních prvků, údržbou a opravou ...
 • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

  Bilík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
 • Analýza rizik procesu výroby svařence 

  Slámová, Aneta
  Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu rizik vybraného výrobního procesu společnost SIK METAL s.r.o. Práce je rozdělená na tři části, část teoretickou, dále na analýzu současného stavu a na návrhovou část. V teoretické ...
 • Analýza rizik v bankovním sektoru 

  Grycová, Jana
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika ...
 • Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto diplomová práca sa venuje analýze finančných ukazovateľov prostredníctvom časových radov, regresnej analýzy a intervalovej regresnej analýzy konkrétnej spoločnosti. V diplomovej práci sú popísané vybrané finančné ...
 • Analýza úkonů řízení vozidel u starších řidičů 

  Maršálek, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu úkonů starších řidičů při řízení v různých dopravních situacích a její porovnání se skupinou řidičů v produktivním věku. První část práce shrnuje dosavadní poznatky v dané ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na atypický rodinný dům 

  Balážová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá odhadom hodnoty rodinného domu v lokalite Slezská Ostrava. V prvej časti sa práca zameriava na definície pojmov, úzko späté s problematikou oceňovania a so spôsobmi oceňovania, ktoré sú aplikované ...
 • Automatizace dokumentů jako nástroj minimalizace rizik 

  Roch, Eduard
  Práce se zabývá problematikou rizik tvorby dokumentů a možností jejich minimalizace pomocí implementace procesů automatizace tvorby dokumentů. V práci jsou identifikovány motivy a cíle tří významných společností v České ...
 • Expozice nanočásticím v pracovním prostředí 

  Köbölová, Klaudia
  Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná expozícia nanočastíc. ...
 • Expozice nanočásticím v průběhu jízdy dopravním prostředkem 

  Maslonková, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá expozíciou nanočastíc v priebehu jazdy dopravným prostriedkom. V diplomovej práci je spracovaný prehľad súčasného stavu expozície nanočastíc v dopravných prostriedkoch, ktoré ľudia využívajú ...
 • Hodnocení rizik porušování předpisů bezpečnosti práce u vybraných rizikových povolání a jejich prevence 

  Hoferková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě analýzy současného stavu ČR, EU a Finska je proveden dotazníkový výzkum, na který dále navazují metody identifikace a analýzy rizik ...
 • Hodnocení rizik práce s těžkými břemeny 

  Jurigová, Karolína
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku manipulace s těžkými břemeny pomocí jeřábu. Snaží se identifikovat rizika vyvstávající ze samotného procesu. Analýza současného stavu hodnotí problematiku z pohledu současného ...
 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Marketingová komunikace společnosti působící na realitním trhu 

  Rosecká, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci společnosti působící na realitním trhu. Obsahuje teoretické vymezení nejdůležitějších pojmů z oblasti marketingu a realitního trhu, je zde rozebrán současný stav ...
 • Nanobezpečnost a současné trendy v hodnocení rizik nanočástic 

  Valovič, Stela
  V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík nanomateriálov. Metódy boli ...