Show simple item record

Risk Analysis for Important Factors of Firm Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorKarpíšek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorOchabová, Miroslavacs
dc.date.accessioned2020-07-01T06:58:15Z
dc.date.available2020-07-01T06:58:15Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationOCHABOVÁ, M. Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125474cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191021
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa venuje analýze finančných ukazovateľov prostredníctvom časových radov, regresnej analýzy a intervalovej regresnej analýzy konkrétnej spoločnosti. V diplomovej práci sú popísané vybrané finančné ukazovatele, časové rady, regresná analýza a intervalová regresná analýza. Ďalej sú prevedené výpočty finančných ukazovateľov pre vybranú spoločnosť a charakteristiky časových radov. Jednotlivé finančné ukazovatele sú podrobené regresnej analýze a intervalovej regresnej analýze. Na základe prevedených analýz sú stanovené rizikové faktory spoločnosti a navrhnuté odporúčania pre zlepšenie aktuálnej situácie v spoločnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of financial indicators using time series, regression analysis and interval regression analysis of a selected company. The diploma thesis describes selected financial indicators, time series, regression analysis and interval regression analysis. Furthermore, the calculations of financial indicators for the selected company and the characteristics of the time series are performed. Individual financial indicators are subjected to regression analysis and interval regression analysis. Based on the performed analyzes, the company's risk factors are determined and recommendations for the improvement of the current situation in the company are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinančná analýzacs
dc.subjectregresná analýzacs
dc.subjectintervalová regresná analýzacs
dc.subjectčasové radycs
dc.subjectanalýza rizík.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectinterval regression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectrisk analysis.en
dc.titleAnalýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metodcs
dc.title.alternativeRisk Analysis for Important Factors of Firm Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-30cs
dcterms.modified2020-07-03-12:46:16cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125474en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:25:10en
sync.item.modts2021.11.12 15:54:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŽák, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Diplomantka na otázky vedoucího a oponenta byla připravena a odpověděla správně. Komise položila otázky: Na základě jakých indícií doporučujete faktoring jako vhodný nástroj pro řešení problematiky zvýšení doby obratu pohledávek ve vybrané firmě? (doc. Doskočil) Diplomantka na otázky komise odpověděla řádně. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record