Show simple item record

Risk Related to the Use of Gas Detectors during Fire Brigade Interventions

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorFicová, Patriciecs
dc.date.accessioned2020-07-03T06:58:01Z
dc.date.available2020-07-03T06:58:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFICOVÁ, P. Rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek HZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120415cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191057
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek hasičského záchranného sboru, konkrétně v případě události spojené s únikem oxidu uhelnatého. V diplomové práci je stručně vysvětlen postup činnosti jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky z hlediska detekce plynu, konkrétně oxidu uhelnatého. Práce se zaměřuje na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a analyzuje aktuální vybavenost požárních stanic detekčními prostředky. Výstupem diplomové práce je navržení vhodné optimalizace postupu jednotek a měření včetně finančního zhodnocení při různých typech mimořádných událostí, při nichž se jednotky hasičského záchranného sboru mohou setkat s únikem oxidu uhelnatého. Dále je zpracován návrh Metodického listu - Zásahy s únikem oxidu uhelnatého podávají informace o oxidu uhelnatém a postupech při činnostech spojených s únikem plynu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the risks associated with the use of gas detectors in the intervention of fire brigade units, specifically in the case of an event associated with a carbon monoxide leak. The diploma thesis briefly explains the procedure of the units of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic in terms of gas detection, specifically carbon monoxide. The work focuses on the Fire and Rescue Service of the South Moravian Region and analyzes the current equipment of fire stations with detection means. The output of the diploma thesis is to design a suitable optimization of the unit and measurement, including financial evaluation in various types of emergencies, in which units of the fire brigade may encounter a leak of carbon monoxide. Furthermore, a draft Methodological Sheet is prepared - Interventions with carbon monoxide leakage provide information on carbon monoxide and procedures for activities related to gas leakage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHasičský záchranný sbor České republikycs
dc.subjectHasičský záchranný sbor Jihomoravského krajecs
dc.subjectdetektory oxidu uhelnatéhocs
dc.subjectoxid uhelnatý.cs
dc.subjectThe Fire Rescue Service of Czech Republicen
dc.subjectThe Fire Rescue Service of the South Moravian Regionen
dc.subjectcarbon monoxide detectoren
dc.subjectcarbon monoxide.en
dc.titleRizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek HZScs
dc.title.alternativeRisk Related to the Use of Gas Detectors during Fire Brigade Interventionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-02cs
dcterms.modified2020-07-03-12:46:52cs
thesis.disciplineŘízení rizik technických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120415en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:25:18en
sync.item.modts2021.11.12 13:14:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZapletal, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Rizika spojená s používáním detektorů plynů u zásahu jednotek HZS. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla jasně. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. položil otázku: Uveďte, zda dostačuje sledovat cenu a ekonomickou stránku přístrojů. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Vysvětlete četnost výskytů rizik a uskutečněné zásahy. Popiště rozhodnutí způsobu zásahů a specifických případů vzhledem k uvedenému grafu. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record