Show simple item record

Válka Winery Nosislav

dc.contributor.advisorBoleslavská, Yvonacs
dc.contributor.advisorŠuhajda, Karelcs
dc.contributor.authorRadchenko, Markcs
dc.date.accessioned2020-07-04T06:57:29Z
dc.date.available2020-07-04T06:57:29Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationRADCHENKO, M. Vinařství Válka Nosislav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128760cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191106
dc.description.abstractNa základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Temou práce je Rodinné vinařství Válka v obci Nosislav. Zadáním bakalářské práce je rodinné vinařství Válka. Základní ideou mého návrhu bylo vytvořit moderní komplex pro výrobu vína a penzion. Rodinné vinařství obsahuje dům vinaře, prodejnu burčáku, lahvovnu, expediční sklad, tankovou halu, lisovnu, kůlny pro skladování zařízení a parkování traktorů, dům, ve kterém je rozmístěna administrativa, šatna brigadniků a byt. K výrobní části patří sklady, tanková hala a lisovna. Její konstrukce se skláda z ocelových prvků. Fasády objektů jsou ze dřevěného obkladu a falcového plechu antracitové barvy. Stavby májí sedlovou a pultové střechy. Ostatní stavby májí zděný systém. Objekt restaurace se nachází na jihozápadní straně pozemku, a má dva nadzemních podlaží. 1.NP je částečně zapuštěn do terenu, na 2.NP severovýchodní část stěny tvoří skleněná fasada se vstupem do areálu penzionu z důvodu osvětlení prostoru. Na vrcholu pozemku je umístěn penzion. Objekt má dva nadzemních podlaží a plní funkci ubytovaní. Budova má ze strany hlavního vchodu charakteristický vzhled rodinného domu. Zevnitř území se fasáda penzionu stává zajímavější a modernější pomocí rozšíření přízemí a přidáním velkých terasových dveří. Moje volba řešení fasád a střech padla na dřevo díky tomu, že je to úžasný materiál, který skvěle vypadá v kombinaci snad úplně se vším, co existuje, a lze i po letech cítit zázračnou sílu stromů.cs
dc.description.abstractOn a basis of my project of the second year of bachelor's study on the Faculty of Civil Engineering the following bachelor's thesis is prepared, which goes on to the Documentation for Building Permit and Documentation for Construction. The theme of the work is Family Winery Válka in the village of Nosislav. The bachelor's thesis is the Family Winery Válka. The basic idea of my project was to create a modern wine-making complex and a guest house. There were designed objects for production, sales and housing. The Family Winery includes a winemaker's house, a bouquets store, warehouses, a refuelling hall, a pressing hall, sheds for storing devices and parking, a house with a brigadier's dressing room, administration and apartment. The production complex includes warehouses, tank room and pressing machines room. Its structure is made up of steel elements. Facades of buildings are made of wooden cladding and black interlocking metal cladding panels. The buildings have a gable type and shed type of roofs. Other objects have a brick system. The restaurant building is located on the southwest side of the property, has a two above-ground floors. 1st floor is partially embedded into the ground, on the 2nd floor the wall on the north-eastern side is made of a glass facade to the better lighting of space. At the top of the land, there is a residential building that constitute a guest house. The building has two floors and serves as accommodation. From the side of the main entrance, the building has the characteristic appearance of family house. From the inside of the territory, the facade of the pension becomes more interesting by expanding the ground floor and adding large terrace doors. My choice of facade and roof solution fell on wood because it is an amazing material that looks great in combination with almost everything that exists, and even after years, the miraculous power of trees can be felt.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVinařstvícs
dc.subjectrodinné vinařstvícs
dc.subjectNosislavcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectvínocs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectareálcs
dc.subjectodpočínekcs
dc.subjectvenkovcs
dc.subjectobeccs
dc.subjectmoderní komplexcs
dc.subjectdegustacecs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjecttankovnacs
dc.subjectlisovnacs
dc.subjectskladcs
dc.subjectexpedicecs
dc.subjectláhvecs
dc.subjectsklep.cs
dc.subjectWineryen
dc.subjectfamily wineryen
dc.subjectNosislaven
dc.subjectproductionen
dc.subjectwineen
dc.subjectguest houseen
dc.subjectsiteen
dc.subjectresten
dc.subjectcountrysideen
dc.subjectvillageen
dc.subjectmodern complexen
dc.subjectdegustationen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectsaleen
dc.subjectmanipulationen
dc.subjecttank roomen
dc.subjectpressing machines roomen
dc.subjectwarehouseen
dc.subjectexpeditionen
dc.subjectbottleen
dc.subjectcellar.en
dc.titleVinařství Válka Nosislavcs
dc.title.alternativeVálka Winery Nosislaven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-07-03-17:42:03cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128760en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.04 08:57:29en
sync.item.modts2020.07.04 08:17:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMyslín,, Jiřícs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent úvodem prezentoval svůj projekt Vinařství Válka Nosislav. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student reagoval na dotazy a připomínky oponenta: 1. Bezbariérové WC s nevhodnou předsíní. 2. Výstup schodiště? Přístup do místnosti degustace? Není bezbariérové. 3. Ztužující ŽB věnce? Má. 4. Základy? Chyběl základ pod středovou nosnou stěnou. Tl. základu 100mm? 5. Tl. tepelné izolace na podlaze u terénu? 200 mm. 6. Uložení dřevěných vazníků na pozednici? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: 1. Provedení hydroizolace? Neproveditelné tak, jak je zakresleno. 2. Jak dospěl k dimenzi a hloubce základů vůči sousedním objektům? 3. Vnitřní nosná stěna 250 mm podepírá asymetricky příhradový vazník? Ano. TO je ovšem hrubá návrhová chyba. 4. Základ pod venkovním schodištěm není v nezámrzné hloubce. 5. Jaká je nezámrzná hloubka? 500mm. 6. Chybí odkop u nosné stěny v terénu. 7. Špatné výškové kóty. 8. Nezakresluje se v řezu výkres věnce. 9. Chybí vpusť u vnitřního dvora. 10. Nevhodnost sklonu střechy v daném místě. 11. Jaká je střešní krytina? Thermowood? Ano. Dle komise nevhodné řešení(životnost, údržba, kotvení, atd.) 12. Jaká je skladba střechy? Dle komise nevhodné řešení. 13. Zajištění stability vazníku? 14. Chybí dveře oddělující prodejnu a vinný sklep. 15. Pohyb vozíčkáře v pokoji penzionu a otevírání dveří? 16. Návaznost tepelné izolace a rámu okna? Na připomínky oponenta reagoval student velmi nepřesvědčivě, svoje navržená řešení nebyl schopen přijatelně zdůvodnit. Předložená práce vykazovala hrubé chyby a nedostatky, její úroveň nesplňuje požadavky kladené na vysokoškolskou kvalifikační práci. Ani dotazy členů komise nezodpověděl student přijatelným způsobem.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record