Now showing items 1-2 of 2

  • Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu 

    Sabová, Iveta
    Bakalárska práca sa zaoberá riešením matematického modelu elastohydrodynamicky mazaného líniového kontaktu. Hlavným cieľom je vyvinúť a naprogramovať numerický model, ktorý bude znázorňovať priebeh tlaku a hrúbky mazacej ...
  • Plánovaný experiment 

    Sabová, Iveta
    Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia metódy plánovaného experimentu (DoE) na konkrétnych dátach. V prvej kapitole teoretickej časti práce je táto metóda podrobne popísaná. Sú v nej uvedené základné princípy ...