Zobrazují se záznamy 1-20 z 49153

 • Analýza vybrané firmy 

  Svobodníková, Jana
  Práce se zabývá komplexní analýzou firmy. Teoretická část charakterizuje jednotlivé metody analýz. Analytická část tyto poznatky aplikuje do vybrané firmy a na základě zjištěných poznatků jsou navržena opatření jednak pro ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Chrenko, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je aplikace metod a postupů finanční analýzy zaměřené na finanční zdraví společnosti. První část se v teoretické rovině věnuje finanční analýze, přípravě dat a definici použitých finančních ...
 • Sledování environmentálních nákladů v Kovohutích Příbram nástupnická, a.s. 

  Kvapilová, Jana
  Environmentální manažerské účetnictví ( EMA ) je jedním z dobrovolných nástrojů environmentální politiky. Pomáhá společnosti rozpoznat její vliv na životní prostředí a je základem pro řízení rozhodování, které společnost ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Odehnal, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Allrisk, s.r.o. Na základě této analýzy a teoretických poznatků doporučuje vhodná opatření vedoucí ke zlepšení konkurenční pozice společnosti na trhu.
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Jelínek, Tomáš
  Diplomová práce je zpracována na téma návrh na zlepšení firemní kultury. Teoretické poznatky představují podrobné prozkoumání problematiky firemní kultury. Práce obsahuje sběr jednotlivých teoretických poznatků a empirických ...
 • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

  Baranyková, Michaela
  Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
 • Prvotní veřejné nabídky akcií z pohledu investora 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala prvotní veřejnou nabídkou akcií. Práce popisuje význam primární emise akcií včetně jejích výhod a nevýhod, seznamuje s jejími specifikami a doporučuje investorům, na co by se měli zaměřit, ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh měření spokojenosti zákazníků podniku 

  Sýkora, Milan
  Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybraného podniku, kterým ...
 • Podnikatelský záměr – komerční využití nemovitosti 

  Vincze, Martin
  Cílem diplomové práce je podat seriózní podnikatelský návrh na vybudování zařízení, které v sobě kombinuje kavárnu a solární studio. Tento návrh vychází z celkové analýzy konkurenčního prostředí a potenciální poptávky ze ...
 • Franchisingový koncept pro rozvoj autoservisu 

  Konečný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností expanze a rozšíření stávajícího podnikání vybudováním franchisingového řetězce. V České republice je vytvoření vlastního franchisingového konceptu doposud vzácnosti, protože tato možnost ...
 • Konstrukce nákladových funkcí podniku 

  Novosadová, Romana
  Diplomová práce se zabývá klasifikací nákladů společnosti MAXIS, a. s. a následnou konstrukcí nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Obsahuje teoretické základ a návrh konstrukce nákladových funkcí.
 • Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktů 

  Šíbl, Josef
  Předložená diplomová práce obsahuje analýzu současného stavu zna-čení jednotlivých materiálových prvků vstupující do skladu a během vysklad-nění do výroby. Hlavní část práce je zaměřena na zkrácení průběžných časů během ...
 • Faktoring jako moderní způsob financování podniku 

  Honsová, Marcela
  Tato diplomová práce představuje faktoring jako jednu z možných forem financování podnikatelské činnosti. Práce popisuje faktoring obecně jako formu financování, analyzuje vybranou společnost a navrhuje zlepšení její ...
 • Podnikatelský záměr na založení společnosti S4you s.r.o. 

  Kesjárová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problémem návrhu podnikatelského záměru. Analyzuje problémy související s návrhem řešení na založení společnosti v oblasti poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány ...
 • Projekt na financování bytové výstavby zaměřené na lokalitu Brno 

  Štorová, Kateřina
  Obsahem mé diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku na základě finanční analýzy společnosti a následně na základě jejich výsledků doporučit společnosti několik variant pro investici jejich volných finančních ...
 • Zhodnocení konkurenceschonosti firmy a návrh jejího posílení 

  Ivan, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení konkurenceschopnosti přepravní společnosti. V teoretické části jsou popsána základní členění strategií. V analytické části je provedena analýza vnějších a vnitřních podmínek ...
 • Analýza motivace zaměstnanců a návrhy stimulačních nástrojů 

  Plíšková, Pavla
  Předmětem diplomové práce je vliv motivace a stimulace v podniku na pracovní výkon zaměstnanců. Vymezuje pojmy motivace a stimulace, určuje motivační zdroje a stimulační prostředky v podniku. Analyzuje situaci v podniku ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Polnický, Adam
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě ST-OS s.r.o. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a činnost ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opletalová, Vendula
  Smyslem finanční analýzy je celkové posouzení současné finanční a ekonomické situace podniku. Poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné nesrovnalosti ve finančním hospodaření. Závěry ...