Now showing items 1-20 of 52252

 • Transformace webových aplikací na webové služby 

  Zámečník, Miroslav
  V současně době se web ubírá směrem k možnosti automatizovat chování uživatelů webových aplikací. Přidání sémantiky a vytvoření rozhraní webové služby jsou hlavní cesty ke splnění tohoto uživatelského komfortu. Tato cesta, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Outrata, Jakub
  Diplomová práce pojednává o možnostech nalezení malého podnikání a ověření jeho realizace. Vycházím zde z analýz příležitostí, proveditelnosti, ale také z analýzy SWOT a jiných. Z analytické části je později čerpáno v ...
 • Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla 

  Čermák, Jakub
  V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních ...
 • Srovnání úspěšnosti Siri, Cortany a Google 

  Procingerová, Lucie
  Cílem této práce je porovnat úspěšnost překladu mluveného slova do textu s využitím několika služeb. Primárně se jedná o aplikace od společností Apple Inc., Microsoft Corporation a Google Inc., avšak je zde zahrnuto také ...
 • Vliv atmosférických turbulencí na intenzitní profil laserového svazku 

  Císař, David
  Optické bezkabelové spoje poskytují přirozenou alternativu k mikrovlnným a kabelovým systémům. Tato technologie je použita pro optické spoje mezi pozemními stanicemi a také mezi platformami ve vysokých výškách (HAPs). ...
 • Financování bytové potřeby 

  Štindl, Petr
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu ...
 • Simulátor signálu EKG 

  Šebesta, Patrik
  Bakalářská práce se zaobírá realizací autonomního simulátoru EKG s jedním výstupem pomocí mikroprocesoru, alfanumerického displeje, ovládacích tlačítek a přizpůsobovacích obvodů pomocí kterých lze připojit simulátor k ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je diagnostický průzkum železničního klenbového mostu v km 16,019 na trati Kojetín – Valašské Meziříčí v obci Hulín. Teoretická část práce obsahuje popis stavebně technického průzkumu a ...
 • Stavebně technický průzkum budovy gymnázia 

  Houška, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává především o stavebně technickém průzkumu gymnázia v Brně – Řečkovicích. Diagnostický průzkum slouží jako podklady pro zpracování technické dokumentace rekonstrukce a nástavby nového podlaží ...
 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...
 • Vliv provedení zateplení objektu rodinného domu v obci Újezd u Rosic na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Stromecký, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimálního řešení zateplení stávajícího rodinného domu obci Újezd u Rosic. Teoretická část práce je věnována problematice snižování energetické náročnosti budov a vývoji cen energií. ...
 • Optimalizace konstrukce saní CNC horizontálních vyvrtávacích strojů 

  Valenta, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy řešení zvýšení tuhosti saní u CNC horizontálního vyvrtávacího stoje s cílem optimalizovat konstrukci saní. Zvolený problém byl vyřešen pomocí citlivostní analýzy s využitím plánováním ...
 • Utilizace syrovátky termofilními mikroorganismy 

  Rychová, Alexandra
  Tato diplomová práce se věnuje utilizaci syrovátky termofilními bakteriemi rodu Thermus a Geobacillus. Jako kultivační médium byla použita syrovátka, ze které byly odstraněny bílkoviny. Kultivace probíhaly v Erlenmeyerových ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku Slovanet, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Pristachová, Lívia
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie finančnej výkonnosti zvoleného podniku Slovanet, a. s. Vyhodnocuje finančnú situáciu spoločnosti pomocou finančných ukazovateľov. Následne pomocou regresnej analýzy a časových ...
 • Studium sorpce anorganických nutrientů na lignitu 

  Vahala, Jan
  Přestože lignit představuje cennou chemickou surovinu, i v současnosti je využíván převážně jako palivo v energetickém průmyslu. Tato aplikace je z ekonomického i ekologického hlediska nevhodná. Předložená bakalářská práce ...
 • Malý řídicí systém s rozhraním Ethernet 

  Liška, Radovan
  Práca sa zaoberá komplexným návrhom a riešením (DPS) dosky plošných spojov pre malý riadiaci systém s rozhraním ethernet. V práci je rozobratý návrh napájacej časti obvodu ,teda galvanické oddelenie, usmernenie a stabilizácia ...
 • Moderní CAD systémy v silnoproudé elektrotechnice 

  Strnad, Karel
  Práce se zaměřuje na stručné shrnutí historie CAD systémů a popisuje novinky, které přináší nová verze programu Autodesk Inventor oproti předešlé verzi. Poté je v pěti krocích popsán postup parametrického modelování v ...
 • Dvoubytový rodinný dům s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí 

  Kašík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby dvoubytového rodinného domu s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní objekt. Dům je zastřešen plochou střechou. V objektu se ...
 • Příprava a charakterizace biomateriálů s obsahem aktivních přírodních UV filtrů 

  Pavelková, Renata
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací biomateriálů s obsahem aktivních přírodních UV filtrů. Teoretická část je zaměřena na vlivy slunečního záření na kůži a jak je možné se proti těmto vlivům ...
 • Postup opravy beranu lisu 

  Švarc, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá postupem opravy prasklého beranu lisu – strojní součásti vyrobené odléváním z šedé litiny. Beran je součástí opravovaného tvářecího lisu LET 160. Předložená práce obsahuje přehled a rozbor technologií ...