Now showing items 1-20 of 63548

 • Únavová odolnost a mechanizmy únavového poškození v materiálech pro vysoké teploty 

  Petráš, Roman
  Superaustenitická korozivzdorná ocel typu 22Cr25NiWCoCu určená pro vysokoteplotní aplikace v energetickém průmyslu byla studována za podmínek nízkocyklové únavy při pokojové a zvýšené teplotě. Jednotlivé vzorky byly podrobeny ...
 • Internal Flow of Spill-Return Pressure-Swirl Atomizers 

  Malý, Milan
  Tlakové vířivé trysky (TVT) jsou používané v mnoha aplikacích, kde je potřebná velká plocha kapek nebo kde povrch musí být nanesen kapalinou, např. spalování, sprejové chlazení nebo nanášení barev. Parametry spreje z TVT ...
 • Vliv rozpouštědla na deformační chování hydrogelů 

  Kulovaná, Eva
  Práce se zabývá molekulárně dynamickou simulací vlivu vody na deformaci hydrogelů. Hydrogely jsou modelové materiály vytvořené z makromolekulárních sítí solvatovaných vodou. Bylo zjištěno, že voda může tvořit můstky mezi ...
 • Určování podobnosti objektů na základě obrazové informace 

  Rajnoha, Martin
  Vzhľadom na meniacu sa bezpečnostnú situáciu vo svete, monitorovanie verejných priestorov a jeho automatické spracovanie v reálnom čase sa stáva čoraz významnejšie. Problémom je však analýza nekvalitných záznamov, pričom ...
 • Modelování a řízení střídavých elektrických pohonů při poruše 

  Kozovský, Matúš
  Dizertační práce se zabývá modelováním a řízením elektrických pohonů během poruchových stavů. Práce se obzvláště zaměřuje na více-fázové motory. První část práce se zabývá matematickými rovnicemi obecného více-fázového ...
 • Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám 

  Szurman, Karel
  Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků ...
 • Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice 

  Gábrlík, Petr
  Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích ...
 • Optimalizační algoritmus pro příhradové ocelové konstrukce 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací příhradových konstrukcí stavebních a dopravních strojů. Cílem bylo vytvoření algoritmu, který dokáže navrhnout optimalizovanou konstrukci. Simulace proběhla na dvou experimentech, při nichž ...
 • Základní mechanismy únavového a kombinovaného poškození únava-creep niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC 

  Horník, Vít
  Práce je zaměřena na rozšíření poznatků o mechanismech únavového poškození a kombinovaného poškození únava-creep polykrystalických niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny ...
 • Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví 

  Eckeltová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Cílem práce je nejprve teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část poskytuje ucelený ...
 • Mateřská škola 

  Vejr, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v terénu sklonu 7 %. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 570, st. 373, st. 374 v obci Vrané nad Vltavou. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Mateřská škola je ...
 • Budova občanské vybavenosti 

  Baroň, Alexandr
  Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen ...
 • Mateřská škola 

  Zajíček, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, částečně ...
 • Komorový most 

  Vostal, Lukáš
  Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Délka nosné konstrukce je 212 ...
 • Mateřská školka 

  Barglová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. ...
 • Statické řešení železobetonové konstrukce 

  Zedník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem horského hotelu se střešní konstrukcí z železobetonové skořepiny. Při návrhu byly posuzovány tři druhy konstrukčního řešení. Cílem bylo zjistit, které z konstrukčních řešení je ...
 • Statické řešení parkovacího domu 

  Tvrzník, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce vícepatrového parkovacího domu. Součástí práce je i rešerše tří parkovacích domů u nás a na Slovensku. Obsahem práce je předběžný návrh 3 variant typické stropní ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Zachovalová, Jana
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském kraji. Řešená stavba je ...
 • nádrž ČOV 

  Sivčák, Jozef
  Diplomová práca rieši návrh a posúdenie železobetónového objektu nádrží čističky odpadových vôd. Súčasťou tejto práce je aj projektová dokumentácia. Objekt nádrží je navrhnutý v koncepte bielej vane s ohľadom na požiadavky ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Reinoha, David
  Tématem diplomové práce je návrh a výpočet novostavby pětipodlažního polyfunkčního domu. Objekt se skládá z bytových jednotek, které jsou umístěny v podlažích 3NP – 1PP, zbylé podzemní podlaží slouží k parkování osobních ...